Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Místní poplatek za komunální odpad (TKO)

Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů na území města Pardubice

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, stanoví místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 650,- Kč. Místní poplatek je splatný jednorázově každý rok do 30. dubna. Závazný je pro všechny občany s trvalým pobytem, včetně cizinců a dále pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytů nebo domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a všichni vlastníci nemají trvalé bydliště ve městě Pardubice.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu také oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Město Pardubice připravilo širokou škálu osvobození od poplatkové povinnosti.

Od poplatku jsou osvobozeny:

               - fyzické osoby, které v kalendářním roce nedovršily věku 6 let.

Od poplatku lze osvobodit na požádání:

               -  fyzická osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského

               zařízení pro výkon ústavní nebo chráněné výchovy nebo školského zařízení pro

               preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy

               -  fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 

                  základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou

                  působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého

               -  fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově

               pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení

               -  třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti

               -  fyzická osoba, která se po dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců v kalendářním

               roce zdržuje v zahraničí, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží dokladem ze

               země pobytu společně s českým překladem

               -  fyzická osoba po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby

               -  fyzická osoba - cizinec s povoleným přechodným pobytem na území statutárního

               města Pardubic na dobu delší než 90 dnů, cizinec pobývající na území statutárního

               města Pardubic po dobu delší než 3 měsíce a fyzická osoba s uděleným azylem,

               pobývající ve statutárním městě Pardubice

               -  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu nacházející se na území města

              Pardubice určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k

              pobytu žádná fyzická osoba a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve

              statutárním městě Pardubice.

 

Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit písemně správci poplatku nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku. Nárok na osvobození jsou fyzické osoby povinny doložit příslušným potvrzením.

V případě, že poplatník nesplní ve stanovené lhůtě povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození, nárok na osvobození zaniká.

Nárok na osvobození třetího a dalšího dítěte staršího 15 let je nutné doložit potvrzením zařízení, kde se dítě připravuje na budoucí povolání (např. potvrzení o studiu).

 

Úhrada poplatku

  1. Složenkou – složenky budou v našem MO rozeslány v průběhu měsíce února těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud poplatek nezaplatili. Na složenky může správce poplatku uvést „výši celkového nedoplatku“ (tj. letošní poplatek + případné nedoplatky z předchozích let).

    Případné nedoručení nebo ztráta složenky nezbavuje občany poplatkové povinnosti. Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky.   Jejich rozeslání ze strany jednotlivých správců poplatku (jednotlivé úřady městských obvodů) je nadstandardní služba sloužící k připomenutí poplatkové povinnosti. Upozorňujeme, že ke splnění poplatkové povinnosti není nutné čekat až na obdržení složenky.
  2. Bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu, variabilní symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech).
  3. Hotově na pokladně ÚMO Pardubice III, Jana Zajíce 983, Pardubice, popřípadě na pokladně jiného Úřadu městského obvodu nebo magistrátu města Pardubice.