Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Koronavirus

Dne 15.1.2021 byl spuštěn centrální rezervační systém, který umožňuje vytvořit rezervaci na očkování (v současné době již pro osoby ve věku 65 let a starší), ale současně i na PCR či antigenní testy.

 

Kdo nemá možnost se rezervovat sám nebo prostřednictvím osoby blízké, může využít níže uvedené informační linky nebo se může obrátit na svého praktického lékaře.

 

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

 

Magistrát města Pardubic zřídil speciální informační linku 466 859 859, která poskytuje seniorům pomoc při online registraci do očkovacího systému. Tato linka je v provozu v Po a St v době 8 - 17 hodin, v Út a Čt  v době 8 - 15.30 hodin a v Pá v době 8 - 14.30 hodin.

 

Využít lze i krajskou infolinku 466 026 466, která je v provozu v Po a St v době 8 – 17 hodin a v Út, Čt a Pá v době 8 – 14 hodin.

 

Další konkrétní informace k očkování lze nalézt na internetových stránkách krajského úřadu a v pokynech vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

Co aktuálně platí, jaká mimořádná opatření, jak řešit životní situace s covidem, lze nalézt na portálu Ministerstva vnitra ČR, který je k dispozici pod odkazem https://covid.gov.cz/.

Všechna aktuální mimořádná a ochranná opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR naleznete na stránkách  Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygenické stanice Pardubického kraje.

Informace o epidemiologické charakteristice obcí lze již za každou obec nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci tzv. "otevřených datových sad", jež jsou aktualizovány a uveřejňovány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR denně.

Návody k řešení nejrůznějších situací souvisejicích se šířením koronaviru naleznete dole na této stránce (Soubory ke stažení).


Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou místo ochranných prostředků uvedených ve větě první používat masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1.

2. Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
v) mezinárodní letiště,
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,

b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.

Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na případy uvedené v mimořádném opatření.

4. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstavatele)..

II.

S účinností ode dne 12. dubna 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021, č.j. 15757/2020-45/MIN/KAN ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2021, č.j. 15757/2020-46/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Nadále platí doporučení:

  • dodržování rozestupů 2 m
  • zvýšená hygiena, zejména provádění dezinfekce rukou
  • nošení stanovené ochrany úst a nosu i na místech, kde to není povinné; tato ochrana významně omezuje šíření kapének od nakažené osoby, respirátory navíc chrání i proti vdechnutí viru; tyto ochranné prostředky je však nutno používat správně, tedy mít překrytá ústa i nos
  • omezení sociálních kontaktu mezi osobami, což je nejúčinnějším opatřením proti šíření nákazy COVID-19
  • časté větrání
  • provádění plateb platebními kartami nebo mobilním telefonem
  • máte-li "chytrý" telefon, používejte aplikaci eRouška