Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Koronavirus

Ode dne 18.10.2021 se je možné, již po 6 měsících od ukončeného očkování, nechat očkovat posilovací dávkou proti onemocnění COVID-19.

 

Dne 15.1.2021 byl spuštěn centrální rezervační systém, který umožňuje vytvořit rezervaci na očkování (od 1.7. již pro osoby od 12 let).

 

Kdo nemá možnost se rezervovat sám nebo prostřednictvím osoby blízké, může využít níže uvedené informační linky nebo se může obrátit na svého praktického lékaře.

 

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

 

Magistrát města Pardubic zřídil speciální informační linku 466 859 859, která poskytuje pomoc při online registraci do očkovacího systému. Tato linka je v provozu v Po a St v době 8 - 17 hodin, v Út a Čt  v době 8 - 15.30 hodin a v Pá v době 8 - 14.30 hodin.

 

Využít lze i krajskou infolinku 466 026 466, která je v provozu v Po a St v době 8 – 17 hodin a v Út, Čt a Pá v době 8 – 14 hodin.

 

Další konkrétní informace k očkování lze nalézt na internetových stránkách krajského úřadu a v pokynech vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

 

Nainstalujte si do svého mobilního telefonu a obdobného zařízení aplikaci "Tečka" a případně i "čTečka", které Vám zjednoduší možnost prokazování se certifikátem o provedeném očkování respektive potvrzením o provedeném antigenním či PCR testu respektive Vám umožní si pomocí QR kódu přečíst informace o provedeném očkování nebo testu jiné osoby (tuto aplikaci lze využít například při kontrole v rámci vstupu do prodejen, provozoven, na kulturní či sportovní akce apod.).

Co aktuálně platí, jaká mimořádná opatření, jak řešit životní situace s covidem, lze nalézt na portálu Ministerstva vnitra ČR, který je k dispozici pod odkazem https://covid.gov.cz/.

Všechna aktuální mimořádná a ochranná opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR naleznete na stránkách  Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygenické stanice Pardubického kraje.

Informace o epidemiologické charakteristice obcí lze již za každou obec nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci tzv. "otevřených datových sad", jež jsou aktualizovány a uveřejňovány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR denně.

Návody k řešení nejrůznějších situací souvisejicích se šířením koronaviru naleznete dole na této stránce (Soubory ke stažení).


Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření, ve znění změny účinné ode dne 31. srpna 2021.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
v) mezinárodní letiště,
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 2,
vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,
viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka,
b) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu, jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba),
c) ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb,
d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,
e) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
f) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, jde-li o vnitřní prostory staveb, nebo 30 osob, jde-li o vnější prostory, a to včetně shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů; ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, s výjimkou dětí do 15 let věku, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 2, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu 3. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

2. Všem osobám se s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, ve všech ostatních v bodu 1 neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na případy uvedené v mimořádném opatření a mimořádném opatření.

4. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

5. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vydat potvrzení podle bodu 3 písm. ee) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2 brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit o této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické dokumentace této osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest podle bodu 1 nebo bodu 2.


Nadále platí doporučení:

  • dodržování rozestupů min. 1,5 metru
  • zvýšená hygiena, zejména provádění dezinfekce rukou
  • nošení stanovené ochrany úst a nosu i na místech, kde to není povinné; tato ochrana významně omezuje šíření kapének od nakažené osoby, respirátory navíc chrání i proti vdechnutí viru; tyto ochranné prostředky je však nutno používat správně, tedy mít překrytá ústa i nos
  • omezení sociálních kontaktu mezi osobami, což je nejúčinnějším opatřením proti šíření nákazy COVID-19
  • časté větrání
  • provádění plateb platebními kartami nebo mobilním telefonem
  • máte-li "chytrý" telefon, používejte aplikaci eRouška