Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Architektonické projekty

Rozšíření mateřské školy Klubíčko

Projekt rozšíření mateřské školy Klubíčko navrhnul nový pavilon pro 25 dětí s metodou výuky Montessori. Hlavním přínosem návrhu je nezahušťování zastavěnosti pozemku, navázání na stávající pavilony se stejnou formou výuky a využití konstrukčního systému objektu. Koncept pavilonu je založen na ústředním motivu metody Montessori, a to elipse. Nástavba má působit lehce, aditivně a nenásilným způsobem vyvážit stávající kompozici jednopodlažního a dvoupodlažního pavilonu. Hmota elipsového půdorysu je volně položena na stávající budovu a stává se tak více součástí krajiny mohutných korun okolních stromů než součástí stavby.

Parkovací dům Mezi Mosty

Projekt parkovacího domu Mezi mosty řeší samotný parkovací objekt a přilehlé okolí. Ambicí je zlepšení stávající dopravní situace v okolí. Přínosem by měly být parkovací kapacity zejména pro území městské památkové rezervace, dále je řešeno zklidňování dopravy, obsluha čerpací stanice na vodu SmP a.s. a pěší i cyklistické vazby v těsném okolí stavby. Výstupem projektu je dokumentace ve stupni Návrhu stavby, která bude sloužit jako podklad pro zadání navazujících stupňů projektové dokumentace, potažmo přípravu investorské soutěže.

Koncepční studie veřejných prostranství MPR v Pardubicích

Koncepční studie představuje vizi celku veřejných prostranství městské památkové rezervace a jejího bezprostředního okolí. Je základním východiskem pro postupný a koordinovaný rozvoj řešeného území. Slouží mimo jiné jako podklad pro přípravu navazujících stupňů projektové dokumentace dílčích části území tak, aby tyto dílčí zásahy byly v souladu s celkovým směřováním území. Zpracovaná koncepční studie řeší celek veřejných prostranství historického jádra s důrazem na tato témata: povrchové materiály pochozích ploch, dopravní řešení v území, koncepci zeleně, řešení mobiliáře, revizi odpadového hospodářství a veřejného osvětlení. Hlavním motivem zadavatele je zlepšení pobytové kvality prostoru při současném respektování historického kontextu této části města.

Lokalita S.K.Neumanna včetně souvisejících komunikací

Cílem projektu je dopravně-urbanistické studie revitalizace ulice Pod Břízkami, K Židovskému hřbitovu, S. K. Neumanna, jejich příprava na připojení JV obchvatu města a rozvoj v přilehlých rozvojových lokalitách.

Parkovací dům U Stadionu

Urbanistická kompozice logicky doplňuje myšlené uliční čáry vymezené stávající zástavbou. Území zůstává maximálně průchozí, spojuje centrum přes sportovní „ostrov“ až k potenciálně atraktivnímu nábřeží Labe. Předprostor parkovacího domu je nedílnou součástí centrálního městského okruhu a hlavní osy zeleně města.

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic je dokumentem definujícím budoucí možné směřování rozvoje a správy společného prostoru města Pardubic. Klade si za cíl být primárně dokumentem iniciačním. Znamená to, že by měl předat zkušenosti a poznatky autorů, měl by přinést především rozšíření pohledu a inspiraci, jakým způsobem k tvorbě, obnově a správě veřejného prostoru v kontextu Pardubic přistupovat.

Palackého > víc než spojka

Koncepční studie Palackého třídy má za cíl navázat na nově zrekonstruované veřejné prostory Přednádraží a třídy Míru a dokončit tak základní městskou osu propojující nádraží a historické centrum.

Dukla sportovní / Dukla of Sports

Atletická, multifunkční, házenkářská a gymnastická hala. Posilovna, regenerace, venkovní sportoviště pro veřejnost i vrcholové sportovce. Projekt Dukla sportovní promění zanedbaný, chátrající a z velké části nevyužívaný areál v moderní sportovní centrum.

Pravý břeh Labe - Polabiny

Město Pardubice pořizuje územní studii Pravý břeh Labe – Polabiny, která řeší území mezi sídlištěm Polabiny a řekou Labe od mostu kpt. Bartoše po ulici Kunětickou. Studie navrhne principy využití rekreačního potenciálu území s maximálním respektováním jeho klidového a přírodního charakteru.

Mlýnský ostrov

Na základě výsledků soutěžního workshopu rozhodla Rada města Pardubice o tom, že zpracování Regulačního plánu Mlýnský ostrov bude zadáno ateliéru UNIT architekti, s.r.o.