Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vyhlášky a nařízení

Cena za nucený odtah

Stanoví maximální cenu za nucený odtah, hlídání silničních vozidel a přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla porušujícího předpisy.

Daň z nemovitosti

Stanoví výši koeficientu, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitosti na území města.

Hubení obtížných hlodavců

Stanoví podmínky provádění deratizace na území města.

Maximální ceny některých kremačních služeb

Stanovení maximálních cen za některé služby krematoria (konkrétně zpopelnění zemřelého a ostatků).

Komunální a stavební odpad

Stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Lesní hospodářské osnovy

Stanoví zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy v katastrálních územích uvedených v nařízení č. 2/2008, č. 5/2013, 3/2014 a 3/2018 vydaných městem Pardubice.

Městská policie

Zřízení Městské policie Pardubice, stejnokroj strážníků a jejich identifikace.

O ověřování znalostí řidičů taxislužby

Stanoví podmínky k provádění zkoušek řidičů taxislužby z místopisu města Pardubic.

Poplatek za komunální odpad

Předmět poplatku a poplatník, ohlašovací povinnost, sazba, splatnost, osvobození, vznik a zánik poplatkové povinnosti u místního poplatku za odpad.

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem

Předmět poplatku a poplatník, ohlašovací povinnost, sazba, splatnost, osvobození, vznik a zánik poplatkové povinnosti u místního poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmět poplatku a poplatník, ohlašovací povinnost, sazba, splatnost, osvobození, vznik a zánik poplatkové povinnosti u místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Poplatek ze psů

Předmět poplatku a poplatník, ohlašovací povinnost, sazba, splatnost, osvobození, vznik a zánik poplatkové povinnosti u místního poplatku ze psů.

Požární ochrana při akcích

Stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.

Požární řád města

Organizace a zásady zabezpečení požární ochrany na území města.

Propagace sázkových her

Stanovení opatření k omezení propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

Regulace výherních hracích přístrojů

Stanoví, kde na území Městského obvodu Pardubice I, MO II, MO III a MO V lze provozovat výherní hrací přístroje.

Statut města

Členění města do městských obvodů, orgány města a některých obvodů, majetek svěřený městským obvodům, kompetence městských obvodů v samostatné a přenesené působnosti.

Stání na místních komunikacích

Stanoví místní komunikace, které lze užít ke stání pouze za sjednanou cenu, místní komunikace, na nichž je povoleno stání motorových vozidel fyzických osob s místem trvalého bydliště a podnikatelům, kteří mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti.

Symboly města

Stanoví znak města, vlajku města, primátorské insignie a barvy města.

Školské obvody základních škol

Stanoví školské obvody základních škol zřízených městem.

Školské obvody mateřských škol

Stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem.

Technická mapa města Pardubic

O vedení technické mapy města

Tržní řád

Stanoví podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb na tržištích, trzích a tržních místech.

Veřejný pořádek

Zákaz volného pobíhání psů a vymezení prostor určených pro volné pobíhání psů, zákaz vstupu psů na vymezené plochy dětských hřišť a sportovišť, zákaz stání a jízdy motorových vozidel po vymezených plochách veřejné zeleně, zákaz žebrání na vymezeném území města, zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích, zákaz užívání a provozování zábavní pyrotechniky ve vymezených oblastech, podmínky pořádání veřejné přístupných podniků, úprava provozní doby hostinských zařízení a předzahrádek, úprava nočního klidu.

Zimní údržba místních komunikací

Stanoví místní komunikace, na nichž se vykonává zimní údržba, rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků a průjezdních úseků silnic.