Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Územní studie Pardubice - Červeňák

Účelem studie je prověřit, posoudit a navrhnout podobu území, stanovit podmínky pro využití přírodních a technických prvků v území. Návrh bude reflektovat širší vztahy v území – především návaznost na nivu řeky Chrudimky, přírodní podmínky, historické souvislosti, vazbu na zelenou infrastrukturu města a územní systém ekologické stability. Součástí řešení bude návrh zachování přírodních hodnot území a reflexe místního genia locci v podobě historické stopy bývalého areálu železničního pluku. Studie bude v plném rozsahu reflektovat navržené propojení lokality pro pěší a cyklisty a pobytové kvality těchto prostorů s návrhem eliminace budoucích negativních vlivů dopravy na životní prostředí – zejména ve vazbě na plánovaný JV obchvat.