Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

XIX. změna Územního plánu města Pardubice

projednávaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Petra Vojtíšková
 
Projektant:  
Atelier AURUM s.r.o. 
 
Datum zpracování:
březen 2018
 
Etapa zpracování: 

Zahájení řízení o návrhu XIX. změny ÚPmP

Veřejné projednání návrhu XIX. změny ÚPmP se bude konat 18. 4. 2018 v 16:00 v Hudebním sálu radnice (Pernštýnské náměstí 1, Pardubice).
Nejpozdějí do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávěnný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.