Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Územně analytické podklady

V následující rubrice najdete aktuální dokumentaci územně analytických podkladů (dále také ÚAP) zpracovaných pro správní území obce s rozšířenou působností Pardubice. Pořizovatelem a zpracovatelem ÚAP je odbor hlavního architekta MmP vykonávající činnost úřadu územního plánování.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnotlimitů využití území (tj. omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území ), záměrů na provedení změn v území a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení jeho problémů k řešení územně plánovací dokumentací.

Dokumentace územně analytických podkladů obsahuje:

TEXTOVOU ČÁST    
zahrnuje

  • podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (Textová část A)
  • rozbor udržitelného rozvoje území obsahující zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho pozitiv a negativ v tematickém členění (Textová část B, C)

GRAFICKOU ČÁST
obsahuje následující výkresy:

  • výkres hodnot území
  • výkres limitů využití území
  • výkres záměrů na provedení změn v území
  • výkres problémů k řešení územně plánovací dokumentací

 

INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE

(dle § 166 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění)

 obsahují 

  • mapky  se zobrazením údajů o území s informací o poskytovateli

Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v platném znění. Pasporty i mapky jsou členěny podle jednotlivých poskytovatelů.

Více informací o územně plánovacích podkladech najdete v § 25 a dalších zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.