Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Územně plánovací dokumentace obcí

Územní plány, regulační plány, vymezení zastavěného území

V následující rubrice najdete informace o územně plánovací činnosti oddělení územního plánování ve správním území obce s rozšířenou působností (dále také ORP) Pardubice spojené zejména s pořizováním územně plánovací dokumentace Pardubic a ostatních obcí.

Informace jsou členěny podle jednotlivých katastrálních území obcí a zahrnují údaje o pořízení územně plánovací dokumentace (dále také ÚPD) v jednotlivých fázích – tj. od zpracování zadání ÚPD přes zpracováníkonceptu a návrhu ÚPD až po její vydání. K dispozici je také přehled stavu pořizování územně plánovací dokumentace a řada doplňujících údajů a informací, mezi které patří především pořízení změn ÚPD, informace o rozvojových plochách vymezených touto dokumentací, o urbanistickém vývoji obce včetně archívních dokumentů.

Samostatně jsou uvedeny dokumentace zpracovaných nebo v současné době připravovaných regulačních plánů a dokumentací vymezení zastavěných území obce.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání (tj. urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán vymezuje zastavěné území a plochy a koridory, zejména  zastavitelné plochy nebo plochy pro přestavbu a plochy veřejně prospěšných staveb.a územních rezerv a stanovuje podmínky pro jejich využití.

Jednotlivá katastrální území můžete vyhledat buď v seznamu nebo v mapě ORP s vyznačením aktuálního stavu platnosti nebo pořizování územně plánovací dokumentace.

Více informací získáte v § 43 a dalších zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (v tzv. stavebním zákonu).