Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna územního plánu JV obchvat neohrozí

12.10.2017 | Pardubičtí zastupitelé se na svém říjnovém zasedání budou opět zabývat XIX. změnou územního plánu. Mají vybrat jednu ze dvou možných variant změny, která by umožnila dopravně propojit Jesničánky a Pardubičky. Změna územního plánu v žádném případě neovlivní plánovanou výstavbu jihovýchodního obchvatu.

most Červeňák

„Platný Územní plán města Pardubic počítá s výstavbou jihovýchodní tangenty a na tom nic nemění pořízení XIX. změny územního plánu. Jihovýchodní obchvat se může stavět bez ohledu na to, zda ji přijmeme, či ne. Změna nám však umožní propojit silnicí jižní a východní část Pardubic a do doby, než bude postaven jihovýchodní obchvat, a že se na něj obyvatelé Pardubic těší už mnoho let, alespoň trochu odlehčit dopravě v centru města a zpřístupnit nemocnici i z jižní strany,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. „Po dokončení obchvatu se pak může komunikace změnit třeba na cyklostezku,“ dodala.

Obě varianty XIX. změny Územního plánu města Pardubice vytvářejí předpoklady v území pro vytvoření nového silničního propojení ulic Pod Břízkami, K židovskému hřbitovu a Kyjevská a koordinují tento záměr se záměrem jihovýchodní tangenty v tomto úseku. „Zastupitelstvo města Pardubice schválil pořízení XIX. změn územního plánu v roce 2014. Cílem XIX. změny, který je uveden ve schváleném zadání, je především prověřit, posoudit a navrhnout způsob silničního propojení místních částí Višňovka a Pardubičky, resp. ulic Pod Břízkami a Kyjevská. V zadání změny bylo schváleno pořízení variantního návrhu možného vedení dopravního propojení,“ vysvětlila vedoucí odboru hlavního architekta Zuzana Kavalírová.

Varianta číslo jedna vymezuje tzv. koridor pro dopravní stavby, který vytvoří prostor pro prověření jak možnosti umístění přeložky silnice I/2 tak navrhovaného místního propojení Višňovka – Pardubičky v následně zpracovávané územní studii. Tento vymezený koridor je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, jelikož respektuje trasu přeložky silnice I/2 – jihovýchodní obchvat. Nezbytná je koordinace obou staveb v další fázi projektové přípravy s co možná nejšetrnějším využitím území okolo dopravních staveb, které jsou obklopeny plochami zeleně. Přesné umístění stavby přeložky, s ohledem na možné změny v křížení této stavby s existujícími silnicemi, bude prověřováno v územní studii, jejíž zpracování je podmínkou pro rozhodování o změnách v území.

Varianta číslo dvě navrhuje vzdálenější vedení propojky od JV obchvatu, tak aby nové propojení maximálně přiblížila zastavěnému území a byla směřována k cílovým lokalitám, například areálu nemocnice. Toto řešení však zasahuje ve větší míře do ploch zeleně. V rámci projednání, dotčené orgány s variantou číslo dvě nesouhlasily.

 

Tiskový úsek