Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Komuniké

9.12.2014 | ze schůze rady konané dne 8. prosince 2014

ilustrační foto

2. Rada města zrušila výběrové řízení na ředitele Kulturního centra Pardubice, vypsané 22. července 2014. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, ke konkurzu se dostavili tři. Komise radě navrhla zrušení konkurzního řízení. Rada uložila odboru školství, kultury a sportu připravit zadání pro nové výběrové řízení v nejbližším možném termínu. 

 3. Rada města odmítla žádost TJ Sokol Pardubice I. o prominutí dluhu ve výši 32 milionů korun a nedoporučí tuto žádost zastupitelstvu ke schválení. TJ získala tyto prostředky od statutárního města Pardubice v předešlém období ve formě tří půjček a jedné zápůjčky na předfinancování projektu III. etapy modernizace TJ Sokol Pardubice I. 

5. Stejně rada odmítla žádost o prominutí části splátky půjčky ve výši dva miliony korun a úroků z půjčky za léta 2013 a 2014 ve výši 240 tisíc korun České abilympijské asociaci i prodloužení termínu splatnosti další půjčky. 

14. V příštím roce zaplatí obyvatelé Pardubic za svoz a likvidaci zeleného odpadu poplatek 300 korun, tedy stejně jako v roce 2014. Shodla se na tom rada města. Od dubna do listopadu svážejí SmP zelený odpad jednou týdně, ve zbývající části roku měsíčně. Letos je do systému sběru bioodpadu přihlášeno 1838 účastníků, kteří do konce října poslali do kompostárny 1049 tun odpadu. Na sběru a likvidaci bioodpadu se finančně podílejí necelou třetinou, zbytek hradí město. 

19. Starostou na MO II se stal po letošních komunálních volbách Radek Hejný, ředitel Základní školy Pardubice-Polabiny, Družstevní 305.  Po jeho uvolnění pro výkon veřejné funkce ustanovila rada města do funkce zástupkyně ředitele - statutárního orgánu školy Janu Lokvencovou. 

20. Rada města doporučila zastupitelstvu schválení poskytnutí dotací v rámci prvního kola Programu podpory v sociální oblasti na rok 2015. První dotace pro rok 2015 v celkové výši přes 2,5 milionu korun dostane 14 subjektů poskytujících sociální služby na území města Pardubic. Prostředky, kterými město podpoří 33 projektů, pomohou poskytovatelům sociálních služeb překlenout počátek roku, který pro ně bývá z hlediska financování nejtíživější. 

 

Tiskový úsek