Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Detailní působnost odboru

Plní zejména tyto úkoly:
 • vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání  stavby na území, o ochranném pásmu, o dělení nebo scelování pozemků, 
 • rozhoduje ve zjednodušeném územním řízení, 
 • rozhoduje ve společném územním a stavebním řízení
 • vydává územní souhlas k záměru žadatele, 
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání  stavby na území, o provedení stavby 
 • vydává stanoviska pro speciální stavební úřady, 
 • provádí státní dozor v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, 
 • rozhoduje o výjimkách z obecných technických požadavků na výstavbu, 
 • spojuje územní řízení s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního předpisu, 
 • přijímá ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, 
 • vydává stavební povolení, 
 • provádí úkony ve zkráceném stavebním řízení, 
 • povoluje změny staveb před dokončením a předčasné užívání a zkušební provoz staveb, 
 • vydává kolaudační souhlasy, 
 • povoluje a nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení, 
 • provádí kontrolní prohlídky staveb, 
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby, nezbytné úpravy, nutné zabezpečovací práce a vyklizení staveb, 
 • vypracovává výkazy o vydaných stavebních povoleních a bytové výstavbě pro Český statistický úřad, 
 • povoluje nebo nařizuje obnovu řízení ve věcech, v nichž rozhodl stavební úřad magistrátu v posledním stupni, 
 • provádí řízení o přestupcích a jiných správních deliktech podle stavebního zákona, 
 • přiděluje čísla popisná, 
 • vede archiv stavebního úřadu.