Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Detailní působnost odboru

Oddělení matriky

Komplexně zajišťuje výkon agend matriky a státního občanství v rozsahu svěřeném magistrátu města Pardubic, jakož i výkon dalších souvisejících činností. Plní zejména tyto úkoly:
 • v příslušném rozsahu vede matriční knihy (knihy narození, knihy manželství a knihy úmrtí) a zajišťuje stanovené zápisy do těchto knih,
 • v příslušném rozsahu vede zvláštní matriku a zajišťuje stanovené podklady do zvláštní matriky,
 • vede sbírky listin v příslušném rozsahu,
 • ve vztahu k matričním úřadům ve správním obvodu magistrátu města Pardubic, jako úřadu obce s rozšířenou působností, provádí v rámci své působnosti kontrolní, metodickou a další stanovenou činnost; tuto činnost provádí i ve vztahu k jiným obecním úřadům v příslušném správním obvodu, stanoví-li tak právní předpis,
 • dává souhlas k zápisu rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů do matričních knih matričním úřadům zařazeným do příslušného správního obvodu,
 • komplexně zabezpečuje realizaci příslušných částí zákona o rodině, zejména oblast uzavírání manželství (občanský sňatek), vydávání osvědčení pro církevní sňatky, podkladů či dokladů pro sňatky v cizině či s cizincem, uznávání otcovství, případně další,
 • přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky a tato osvědčení stanoveným způsobem vydává,
 • vydává stanovená potvrzení, na úseku své činnosti vede stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory apod.,
 • provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci) dle příslušných předpisů,
 • ve vztahu k nově narozeným dětem s trvalým pobytem ve městě Pardubice zabezpečuje obřady vítání občánků,
 • zabezpečuje slavnostní obřady k výročí uzavření sňatku,
 • v rámci své působnosti vyměřuje správní poplatky, vydává o nich rozhodnutí, dbá na jejich řádnou úhradu, stanoveným způsobem zajišťují výběr dalších plateb v souvislosti s prováděnými úkony,
 • zajišťuje pořizování ověřených výpisů z informačních systémů (rejstříků) v rozsahu upraveném zvlášními zákony,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci působnosti odboru.
 
 

Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel 

Komplexně zajišťuje výkon agendy vydávání a evidence občanských průkazů a cestovních dokladů, jakož i výkon agendy evidence obyvatel, v rozsahu svěřeném magistrátu města Pardubic. Plní zejména tyto úkoly:
 • přijímá a stanoveným způsobem zpracovává žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • vydává občanské průkazy, cestovní doklady, právními předpisy stanovená potvrzení apod.,
 • podílí se stanoveným způsobem na vedení evidencí občanských průkazů a cestovních dokladů a na příslušných informačních systémech; stanoveným způsobem poskytuje údaje z těchto informačních systémů,
 • ve vztahu k matričním úřadům ve správním obvodu magistrátu města Pardubic, jako úřadu obce s rozšířenou působností, provádí v rámci své působnosti kontrolní a další stanovenou činnost,
 • v příslušném rozsahu a stanoveným způsobem zpracovává údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel,
 • přijímá hlášení občanů, týkající se jejich pobytu a jeho změn na území obvodu města, stanoveným způsobem je realizuje,
 • vydává stanovená potvrzení, na základě zvláštních ujednání vede pomocnou vojenskou evidenci vojáků v záloze,
 • ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • na úseku své činnosti vede stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory apod.,
 • vede stálý seznam voličů a spolupracuje při přípravě voleb,
 • v rámci své působnosti vyměřuje správní poplatky, vydává o nich rozhodnutí a dbá na jejich řádnou úhradu,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru. 
 
 

Oddělení přestupků

Komplexně zajišťuje výkon agendy přestupků a jiných správních deliktů příslušné magistrátu města Pardubic v rozsahu, ve kterém nebyla výslovně svěřena některému jinému orgánu města nebo jinému odboru magistrátu města Pardubic. Plní metodickou a kontrolní funkci vůči ostatním odborům vykonávajícím přenesenou působnost v rámci správního trestání (projednávání a rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech). Plní zejména tyto úkoly:
 • přijímá stanovená oznámení o přestupcích či jiných správních deliktech spadajících do působnosti magistrátu města Pardubic, na základě zjištěných a prokázaných skutečností je zákonem stanoveným způsobem řeší, případně je předává k řešení jiným příslušným odborům,
 • rozhoduje v prvním, případně druhém stupni o přestupcích a jiných správních deliktech,
 • v rozsahu své působnosti zajišťuje výkon rozhodnutí spočívající ve vymáhání nepeněžitých plnění,
 • vede stanovené evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory apod.,
 • zpracovává posudky a zprávy a jiné stanovené podklady pro orgány činné v trestním řízení a jiné orgány,
 • v rámci své působnosti poskytuje metodickou pomoc úřadům městských obvodů,
 • provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci) dle příslušných předpisů,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru.

 

Oddělení deliktů provozovatele vozidla

Komplexně zajišťuje výkon agendy deliktů provozovatele vozidla dle 125f a násl. zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Komplexně zajišťuje výkon agendy přestupků ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jež mají souvislost s delikty provozovatele vozidla, tedy ty přestupky, kdy:
a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

Plní zejména tyto úkony:

 • na základě došlých oznámení zajišťuje zasílání výzev provozovatelům vozidel k úhradě určené částky a kontroluje včasnost úhrady těchto částek,
 • činí nezbytné kroky ke zjištění pachatele výše uvedených přestupků,
 • vede správní řízení o uvedených přestupcích,
 • vede správní řízení o správních deliktech provozovatele vozidla.

 

Úsek památkové péče 

 • zajišťuje výkon státní správy orgánu státní památkové péče I. stupně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností dle zákona o státní památkové péči, 
 • vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče a dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a zajišťuje agendu dotací.