Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Výměna parkovacích průkazů pro zdravotně postižené

Ve Sbírce zákonů byl nově vydán prováděcí právní předpis - vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem novely vyhlášky je zavedení nového dokladu „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. O 7), který nejdéle do konce roku 2012 nahradí stávající doklad „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou O1“ (modrý znak pro tělesně postižené).

Od 4. října 2011 vydává odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubic (kancelář č. 201, U Divadla 828, Pardubice) nové parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Tyto parkovací průkazy jsou platné také v zemích Evropské unie.


Pravidla používání tohoto označení:

  1. Speciální označení č. O 7 smí být používáno jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, nemůže být označeno speciálním označením č. O 7. 
  2. Pokud těžce zdravotně postižená osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby vydaným zvláštním označením č. O 7 bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě přepravována. 
  3. Umístění vydaného označení na vozidle musí být na zvnějšku dobře viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje těžce zdravotně postiženou osobu a má zvláštní práva. 
  4. Vozidla označená zvláštním označením č. O 7 mohou:
    • v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 
    • na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. 
    • vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené, je-li v něm přepravována v daném okamžiku osoba, které byl průkaz vydán, je osvobozeno od povinnosti hradit dálniční poplatek (tak jako doposud). Pokud se toto označení použije v mezinárodním provozu, musí uživatel karty respektovat práva hostitelské země. Přestože se již jedná o průkaz platný v EU, jeho výhody jsou v různých zemích různé!


Speciální označení vozidla č. O 7 je nepřenosné a jeho zneužití je právně postižitelné! Vydání tohoto označení není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených občanů.