Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Podpora integrace cizinců – Pardubice 2019

Statutární město Pardubice je regionálním centrem Pardubického kraje. Rozvoj průmyslových zón přilákal v průběhu minulých let množství firem, které k práci využívají téměř výhradně zahraniční dělníky. Díky tomuto vývoji se na území města usadilo velké množství cizinců, kteří v současné době již samostatně podnikají, nebo jsou zaměstnanci mnoha firem působících na území města. Celkově zde žije více než 9 600 cizinců různých národností.

Nejzranitelnější skupinou cizinců jsou občané třetích zemí, zejména Mongolové, Vietnamci, Ukrajinci. Příčinou je velká jazyková bariéra a kulturní odlišnosti. Velký nárůst pracovníků z třetích zemí bez odpovídajícího množství tlumočníků způsobuje celou řadu problematických momentů v komunikaci s většinovou společností, znemožňuje pracovníkům vyřizovat si samostatně jakékoliv záležitosti (hledání vhodného bydlení, zajištění lékařské péče, vyřizování osobních záležitostí na úřadech, vhodné trávení volného času dětí). Problematická komunikace pak druhotně podporuje xenofobní nálady ve většinové společnosti.

Dalším doprovodným problémem je kritický nedostatek asistentů v základních a mateřských školách, kam dochází děti cizinců. Pokud se rodina nově přistěhuje a dítě nastoupí školní docházku, zpravidla nezná jazyk, nerozumí ani základním větám, nechápe kulturní odlišnosti. Učitelé se následně nedokáží domluvit ani s rodiči, neboť ti se potýkají s totožnými neznalostmi, jako jejich děti. Tato situace se může opakovat několikrát do roka, výrazně pak zpomaluje pracovní tempo učitele a výrazně také zpomaluje v práci celý třídní kolektiv. V této situaci je nezbytná přítomnost asistenta, který dítěti bude oporou při vstupu do školského systému a stejně tak dopomůže k lepší komunikaci mezi rodinou a školou. Asistent bude následně působit jako lektor českého jazyka a bude dohlížet na mimoškolní přípravu dítěte.

Při práci s cizinci narážíme na celou škálu systémových chyb, které za současného legislativního stavu nejsme schopni řešit. Jedná se především o zajištění odborné lékařské péče pro cizince a jejich děti, zajištění volných kapacit k bydlení. Potýkáme se s nedostatkem odborných lékařů – pediatr, gynekolog, zubař, praktický lékař. Kritickým bodem začíná být i nedostatek volných nájemních bytů a jejich finanční dostupnost.

Tímto projektem řešíme především akutní nedostatek tlumočníků a absenci asistentů ve školách. Statutární město Pardubice usiluje o vytvoření stabilního systému, který zajistí efektivní spolupráci všech zainteresovaných subjektů a bude směřovat k bezproblémovému soužití občanů města a cizinců.

Projekt realizujeme prostřednictvím organizace Most pro o.p.s., která dlouhodobě působí na našem území při práci s cizinci. Organizace je sdružena v systému Komunitního plánování, je dlouhodobě finančně podporována ze strany města, konkrétně z Programu podpory v sociální oblasti.

S neziskovou organizací Most pro, o. p. s., je uzavřena rámcová smlouva, na jejímž základě jsou realizována jednotlivá plnění. Statutární město Pardubice v projektu vykonává roli koordinátora a ekonoma. Podpora integračních kurzů pro cizince je v souladu s Komunitním plánem sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2017 - 2020 (dokument byl schválen ZmP dne 26.01.2017 usnesením č. Z/1509/2017). Opatření 2.4.2. Podpora integračních kurzů pro cizince.