Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Pardubice

Projekt s názvem Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Pardubice.
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006204
Operační program: Zaměstnanost
Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Celkové způsobilé náklady: 8 320 250 Kč, dotace ve výši 7 904 327, 50 Kč, vlastní podíl spolufinancování 416 012, 50 Kč

Na jednání Zastupitelstva města Pardubic 26. 5. 2016 byl schválen strategický dokument v oblasti bydlení s názvem Koncepce dostupného bydlení 2016. Dokument obsahuje sadu opatření, které mají za cíl systém sociálního bydlení v Pardubicích rozvíjet. Opatření z koncepce byla zapracována do směrnice města č. 17/2016 o nakládání s byty a s prostory sloužícími k podnikání. Nově se v kategorizaci bytů objevují byty sociální a byty dostupné, které se od sebe liší úrovní spolupráce nájemníků se sociálními pracovníky obce.

Definice cílových skupin obyvatel Pardubic pro sociální bydlení vycházejí ze státní Koncepce sociálního bydlení 2015 – 2025.

Pro ověření smysluplnosti nastavení lokálního systému v Pardubicích a jeho kvalitativnímu rozvoji rozhodla Rada města Pardubic v roce 2016 o zapojení do projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Pardubic.“

Podrobnosti o projektu jsou uvedeny v prezentaci.