Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Detailní působnost odboru

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Je orgánem státní správy příslušným pro stavební a navazující či související řízení ve věcech staveb místních a veřejně přístupných účelových komunikací a silnic II. a III. tříd.
Vykonává úkoly dopravního úřadu podle zákona o silniční dopravě, silničního správního úřadu.
Podle zákona o drahách, ve stanoveném rozsahu provádí výkon drážního správního úřadu a podle zákona o pozemních komunikacích, vykonává samosprávnou činnost na úseku pozemních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.


Plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje správu, údržbu a opravy majetku na úseku pozemních komunikací, pokud tato činnost nebyla svěřena výslovně někomu jinému
 • vede pasporty místních komunikací, mostů a jejich součástí a příslušenství, dopravního značení, světelného signalizačního zařízení  ve fyzické i digitální podobě, vede evidenci účelových komunikací v majetku města,
 • rozhoduje o zařazení a změně v zařazení místních komunikací a o jejich zatřídění,
 • vydává vyjádření o zatřídění a vlastnictví pozemních komunikací v majetku města, včetně vyjádření pro zápisy změn v katastru nemovitostí,
 • rozhoduje o neveřejnosti účelových komunikací a rozhoduje o jejich funkci,
 • zajišťuje výstavbu bezbariérových komunikací ve městě, bezbariérovou úpravu komunikací včetně navazujících nemovitostí, zpracovává a prezentuje bezbariérovou mapu města,
 • uplatňuje vůči rozpočtu města požadavky na investice a opravy místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, a na investice a opravy mostních objektů,
 • stanoveným způsobem zabezpečuje čistění místních komunikací, zpracování harmonogramu čištění a jeho kontrolu u dodavatele služeb, zabezpečuje zimní údržbu místních komunikací, zpracovává harmonogram zimní údržby a dalších dokumenty,
 • zajišťuje provádění předepsaných kontrol mostních objektů, zadává provedení jejich oprav a rekonstrukcí,
 • provádí kontrolní prohlídky,
 • komplexně zajišťuje světelné signalizační zařízení na území města, jeho rozvoj, opravy a rekonstrukce, včetně zařízení pro preferenci vozidel IZS,
 • podílí se na obnově veřejného osvětlení, realizaci osvětlení přechodů pro chodce a vydává souhlas se svícením,
 • komplexně zajišťuje dopravní informační systém města,
 • komplexně zabezpečuje oblast placeného státní na místních komunikacích od návrhů, projektů, jejich projednání s příslušnými orgány, rozhodnutí ve věci, realizaci, až po kontrolu účelnosti řešení, návrhů změn, v rámci svěřených kompetencí vystavuje výjimky z nařízení,
 • připravuje a provádí zkoušky řidičů taxislužby z odborné způsobilosti a místopisu, vydává příslušné osvědčení,
 • vydává oprávnění a osvědčení k provozování stanic měření emisí a vede jejich evidenci,
 • přebírá majetek pozemních komunikací a jejich součástí a příslušenství po jeho výstavbě či rekonstrukcích, zavádí jej do majetku města,
 • vede účetní evidenci majetku pozemních komunikací, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, informačního systému, parkovacích automatů, nedokončených investic, závazků a pohledávek v rámci svěřené rozpočtové kapitoly,
 • pro městskou hromadnou dopravu provozovanou trolejbusy vydává licence, schvaluje jízdní řády, vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla, provádí výkon státního dozoru ve věcech drah na území města Pardubic,
 • pro městskou hromadnou dopravu provozovanou autobusy vydává licence, schvaluje jízdní řády, provádí státní odborný dozor, vyjadřuje se k vedení autobusových linek na území města,
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zpracovává výkazy, hlášení, zabezpečuje ukládání projektových dokumentací a písemností apod.,
 • projednává s příslušnými orgány umístění dopravního značení a dopravní zařízení, zadává jejich instalaci, obnovu a opravy, provádí jejich kontrolu,
 • zabezpečuje agendy spojené se zvláštním užíváním silnic II. a III. třídy, vydává rozhodnutí,
 • zabezpečuje agendy spojené připojením komunikací a sjezdů na silnice II. a III. třídy, vydává rozhodnutí,
 • vydává závazná stanoviska, připomínkování a vyjadřování se ke stavbám povolovaným obecným stavebním úřadem zejména k umísťování reklam i sítí, k veřejnému osvětlení a k územnímu či stavebnímu řízení z hlediska dopravy,
 • projednává správní delikty ve věcech silnic s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad,
 • zabezpečuje agendy spojené s uzavírkami a objížďkami na silnicích II. a III. třídy,
 • provádí stavební řízení, povoluje stavby pozemních komunikací, povoluje případné změny před dokončením apod., stanoveným způsobem řeší ohlášení staveb či stavebních úprav,
 • vykonává státní dozor staveb v jeho působnosti,
 • provádí kolaudační řízení a kolauduje stavby, na které vydal stavební povolení nebo souhlas s ohlášením,
 • spolupracuje s ostatními stavebními úřady a odbory při projednávání otázek týkajících se dopravy včetně kolaudace staveb, které byly povoleny jiným stavebním úřadem, ale mají podstatný vliv na organizaci dopravy v dané lokalitě,
 • provádí kontroly staveb, ukládá pokuty za nedodržení zákona,
 • v rámci své působnosti vyměřuje správní poplatky,
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy,
 • zajišťuje podávání statistických a obdobných výkazů, přehledů, hlášení, ukládání a archivaci písemností apod.,
 • v případě potřeb plní další úkoly v rámci působnosti odboru.


Oddělení dopravně správních agend

V rámci přenesené působnosti vykonává dopravně správní agendu dle příslušných právních předpisů .

Plní zejména tyto úkoly:

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy,
 • vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem,
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 • zabezpečuje výběr správních poplatků pro odbor dopravy,
 • vydává a odebírá paměťovou kartu řidiče, paměťovou kartu vozidla a paměťovou servisní kartu dle příslušných právních předpisů,
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče,
 • v případě potřeb plní další úkoly v rámci působnosti odboru.


Oddělení registru vozidel

Vede registr silničních vozidel.  

Plní zejména tyto úkoly:

 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla,
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie a předává je ministerstvu,
 • vede registr historických a sportovních vozidel,
 • přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo,
 • vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla,
 • vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo,
 • registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla,
 • vede údaje o testování historických a sportovních vozidel,
 • v případě potřeb plní další úkoly v rámci působnosti odboru.

[1] zák. č. 361/2000 Sb., zák. č. 247/2000 Sb., zák. č. 13/1997 Sb.
[2] Zák. č. 361/2000 Sb.