Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Krizový štáb

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Pardubice je zřízen v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 a odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními §§ 12, 13 a 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § odst. 5, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízen současně jako krizový štáb statutárního města Pardubic a je pracovním orgánem primátora, který je jeho předsedou, pro řešení krizových situací.
 
Krizový štáb má následující složení:
 • členové Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Pardubice,
 • členové stálé pracovní skupiny krizového štábu, což jsou zejména určení vedoucí úředníci magistrátu města Pardubic,
 • zástupci složek integrovaného záchranného systému a v případě potřeby další odborníci způsobilí podílet se na řešení mimořádné události nebo krizové situace.
Krizový štáb plní zejména následující úkoly:
 • projednává možnost řešení krizové situace na základě podkladů členů bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny krizového štábu,
 • analyzuje a hodnotí situaci na postiženém území s využitím podkladů poskytovaných správními úřady a zpracovává návrhy na opatření,
 • eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků,
 • organizuje ochranu obyvatelstva postiženého území,
 • dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací,
 • zpracovává informace pro hromadné informační prostředky,
 • udržuje spojení, prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, s místem nebo místy zásahu,
 • udržuje spojení s krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedících obcí a případně ústředním krizovým štábem.

Krizový štáb je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí, týkajících se mimořádné události nebo krizové situace. Svolání krizového štábu provádí operační středisko městské policie zejména v případě, kdy:

 • je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení, tj. pro území obce s rozšířenou působností,
 • je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení, nebo pro jeho část,
 • jej použije primátor ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • je k tomu primátor vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo složek integrovaného záchranného systému, nebo
 • je to nezbytné pro řešení mimořádné události, byť není splněna některá z předchozích podmínek.

Krizový štáb se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem.