Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Postup fyzických a právnických osob v případě potvrzeného nálezu letecké bomby

V souvislosti s konkrétní situací se mohou některá opatření nařízená velitelem zásahu od zde uvedených skutečností mírně odlišovat...

Vzhledem k tomu, že areál společnosti Paramo, a.s., letiště a další lokality byly za 2. světové války několikrát terčem spojeneckých náletů, nelze vyloučit, že nemůže na území města dojít k nálezu nevybuchlé letecké munice. Nejspíše leteckých bomb o hmotnosti 500 liber, tedy asi 226 kg. Každý takový nález znamená přijetí řady bezpečnostních opatření, jejichž smyslem je v první řadě ochrana života a zdraví osob a samozřejmě také jejich majetku.

Letecká bomba o hmotnosti 226 kg obsahuje asi 120 kg trhaviny, přičemž pyrotechnické předpisy ukládají povinnost stanovit tzv. "zónu ohrožení", z níž musí být v případě potřeby provedena evakuace osob. Velikost zóny je vždy vyhodnocena a stanovena policejním pyrotechnikem, který je obeznámen s nalezenou municí, místními podmínkami apod. V roce 2009 po výbuchu letecké bomby v německém Göttingenu, dopadla střepina o hmotnosti cca 7 kg do vzdálenosti 800 metrů, kde prorazila střechu rodinného domu, přičemž skončila v dětském pokoji. Dům byl naštěstí již evakuován. I z tohoto důvodu, tedy z důvodu možného doletu střepin, se velikost zóny evakuace stanovuje do vzdálenosti až 1100 metrů.

Pokud tedy při provádění pyrotechnického průzkumu respektive následně při výkopových pracích dojde k nálezu letecké bomby, respektive vznikne podezření na její nález, bude na místo neprodleně přivolán policejní pyrotechnik a následně budou realizována všechna opatření, která jsou městem a složkami integrovaného záchranného systému procvičována. Ještě před příjezdem pyrotechnika na místo nálezu bude vyrozuměno Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a také oddělení krizového řízení magistrátu města. V souladu s připraveným scénářem proběhne vyrozumění veřejnosti prostřednictvím koncových prvků varování a vyrozumění, tedy jak sirénami v majetku hasičského záchranného sboru kraje, tak i prostředky v majetku města, tedy prostřednictvím drátového i modernějšího bezdrátového informačního systému (dále "prvky varování a vyrozumění"). Veřejnost bude informována také prostřednictvím médií, internetových stránek města a budou zřízeny speciální telefonní linky města, kde budou zájemcům sděleny potřebné informace. Pro vyrozumění osob v zóně podél trasy převozu bomby k případné likvidaci, bude využito kromě městského informačního systému také složek integrovaného záchranného systému, které budou informovat přímo nebo i za použití rozhlasových prostředků umístěných na jejich vozidlech.

1. fáze evakuace - zóna 500 metrů

Vyrozumění osob nacházejících se na ohroženém území bude rozděleno v souladu s plánovanou evakuací do dvou, respektive tří etap. První etapa vyrozumění a evakuace se týká osob v zóně ohrožení 500 metrů od místa nálezu. Evakuace této zóny proběhne neprodleně po uskutečněném nálezu, přičemž jak fyzické osoby bydlící v této zóně, tak i právnické či podnikající fyzické osoby, budou postupně vyrozumívány také složkami integrovaného záchranného systému. Pokud však zaznamenáte sami výzvu k evakuaci zóny 500 metrů, nečekejte a opusťte zónu ohrožení neprodleně. Tato zóna bude následně uzavřena policií a nebude do ní umožněn vstup ani vjezd.

Fyzické osoby, tedy občané bydlící v zóně ohrožení, mohou k evakuaci přistoupit dvěma způsoby. Buď využijí možnosti své vlastní evakuace, kdy se uchýlí na dobu nařízené evakuace např. ke svým známým či příbuzným, nebo využijí evakuace organizované městem. V takovém případě mohou využít k přesunu do evakuačního střediska (jako evakuační středisko je předurčen zimní stadion, pokud nebude stanoveno jinak) vlastní automobil, nebo využijí prostředky hromadné přepravy osob z míst shromáždění (předurčené a nápisem "EVAKUACE" označené autobusy městské hromadné dopravy). Jako místa shromáždění budou přednostně využívány zastávky MHD v zóně ohrožení a v jejím bezprostředním okolí. Doba evakuace osob žijících v zóně 500 metrů může trvat 8-12 hodin, v nejnepříznivější situaci však i více než 24 hodin. V takovém případě, a v případě zájmu občanů bydlících v této zóně, jim město zajistí na potřebnou dobu nouzové ubytování. Požadavek na případné zajištění nouzového ubytování je možné uplatnit již nyní, a to např. e-mailem nebo telefonicky na oddělení krizového řízení (viz sekce "Důležité kontakty").

Pokud to ještě bude možné, a pokud nevyužijete ke své evakuaci nebo například k cestě do zaměstnání vlastní automobil, zaparkujte jej do garáže nebo alespoň pod kryté stání. V případě, kdy zůstane vozidlo v zóně 500 metrů na volném prostranství, může (ale nemusí) pyrotechnik rozhodnout o jeho odtažení z důvodu ochrany před případnými následky výbuchu letecké bomby. Vozidlo bude samozřejmě v takovém případě následně vráceno na původní místo.

2. fáze evakuace - zóna 1000 metrů

Po vyhodnocení konkrétní situace může být policejním pyrotechnikem (velitelem zásahu) rozhodnuto o evakuaci osob nacházejících se v druhé zóně ohrožení, tedy zóně 500 až 1000 metrů. Fyzické osoby bydlící v této zóně, stejně tak i právnické či podnikající fyzické osoby, které v předmětné lokalitě podnikají, budou vyrozumívány prostřednictvím prvků varování a vyrozumění a v případě potřeby i prostřednictvím zaměstnanců magistrátu města a úřadů městských obvodů (dále jen "zaměstnanci města"), respektive prostřednictvím strážníků městské policie či jiných složek integrovaného záchranného systému. Pokud jste však zaznamenali výzvu k evakuaci zóny 1000 metrů již z jiných informačních zdrojů, není nezbytné čekat na další informace. V takovém případě opusťte zónu ohrožení neprodleně, neboť i tato bude následně uzavřena policií.

Fyzické osoby mohou k evakuaci přistoupit stejným způsobem, jako v případě zóny 500 metrů (samovolná či organizovaná evakuace). Pokud se rozhodnou evakuovat organizovaně, tedy využít možnosti přepravy do evakuačního střediska autobusy, je nutné se shromáždit na místech shromáždění, která jsou nejblíže místu vašeho bydliště. Doba ukončení evakuace se předpokládá do již zmíněných 12 hodin. V této zóně se tedy nepředpokládá evakuace na dobu, která by znamenala nutnost využití nouzového ubytování, které bude městem zajištěno, v případě potřeby, pro obyvatelstvo ze zóny 500 metrů.

3. fáze evakuace - zóna 1000 metrů podél trasy převozu letecké bomby k likvidaci

Poslední etapa evakuace se týká možného převozu nalezené letecké bomby k likvidaci do neobydlené a tedy bezpečné oblasti. K převozu nalezené letecké bomby dojde pouze v případě, kdy ji nebude možné, za přijetí maximálních bezpečnostních opatření, zneškodnit (deaktivovat) přímo na místě nálezu. Zóna evakuace je v tomto případě stanovena, na základě rozhodnutí policejních pyrotechniků, vzdáleností 1000 metrů podél trasy, kudy bude nebezpečný náklad odvážen. Tato zóna však může být, s ohledem na konkrétní podmínky, vč. meteorologických, operativně změněna (zvětšena, či zmenšena). Předpoklad doby trvání evakuace v této fázi je asi 2 – 3 hodiny. V případě třetí fáze se jeví jako nejvhodnější opustit bydliště a stanovenou dobu strávit mimo stanovenou zónu. Není tedy nezbytně nutné, právě s ohledem na krátkou dobu nutné evakuace, evakuovat se do evakuačního střediska. Pokud však požadujete, např. s ohledem na zdravotní stav, vaši evakuaci i v tomto případě zajistit, využijte jedno z míst shromáždění, kde budou opět přistaveny autobusy. I v tomto případě však po opuštění svého domu nebo bytu tento uzamkněte, stáhněte okenní žaluzie či rolety, pokud je to možné, a vypněte všechny nepotřebné spotřebiče. V případě 3. fáze evakuace není nutné být vybaven evakuačním zavazadlem!

Evakuace právnických či podnikajících fyzických osob, a případně jejich klientů či návštěvníků, probíhá zcela v odpovědnosti těchto subjektů.

Nebojte se opustit své bydliště, evakuovaná území budou po celou dobu střežena příslušníky Policie České republiky a nebude do nich umožněn přístup.

Obecná ustanovení o evakuaci

Před opuštěním bydliště je nezbytné učinit některá opatření, která jsou, pokud není stanoveno výše jinak, platná pro všechny evakuované zóny. V první řadě je nezbytné řádně zabezpečit svůj majetek. Proto po opuštění svého domu nebo bytu jej uzamkněte, pokud je to možné, stáhněte okenní žaluzie či rolety (opatření proti účinkům tlakové vlny zejména v zóně 500 metrů, které zmírní působení tříštícího se skla uvnitř místnosti) a vypněte všechny nepotřebné spotřebiče. Připravte si a vezměte s sebou tzv. evakuační zavazadlo. To by mělo obsahovat zejména doklady totožnosti, odpovídající finanční hotovost a platební karty, nezbytné léky a zdravotnické pomůcky, nealkoholické nápoje a základní trvanlivé potraviny alespoň na 1 den (pro tento konkrétní případ evakuace). Dále by mělo obsahovat potřeby pro odpočinek a zábavu zejména malých dětí. Osoby evakuované ze zóny 500 metrů by měly počítat s potřebou náhradního oblečení a se základními hygienickými potřebami. To vše pro případ, že budou evakuovány na dobu 24 hodin a delší. Zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte např. do zapínací kapsy jmenovku pro případ, že by se vám v průběhu evakuace ztratily. Před opuštěním bydliště se postarejte také o domácí zvířata, která ponechejte zavřená doma, a to zejména pokud využijete organizované evakuace (do evakuačního střediska z hygienických důvodů nelze vstupovat s domácími zvířaty; výjimku tvoří asistenční psi).

Po shromáždění na tzv. "místech shromáždění" budete postupně odváženi autobusy do evakuačního střediska, kterým bude zimní stadión nebo předem vybrané školské zařízení. Autobusy budou přistavovány postupně, proto prosím na místě shromáždění vyčkejte na jejich příjezd. V zóně 500 metrů budou první autobusy přistaveny cca 1 hodinu po oznámení o nařízené evakuaci. V zóně 1000 metrů asi 1,5 – 2 hodiny po oznámení o evakuaci této zóny. Důvodem možného zpoždění je nezbytná evakuace předškolních a školských zařízení, která má prioritu! V evakuačním středisku můžete setrvat do doby, než se budete moci vrátit bezpečně domů. Uchýlit se do evakuačního střediska můžete i za předpokladu, že nevyužijete možnosti přepravy autobusem nebo se o evakuaci místa vašeho bydliště dozvíte jinde (např. v zaměstnání, u lékaře či ve škole). Evakuační středisko můžete samozřejmě kdykoliv opustit a opět se do něj vrátit, pokud to bude vaše situace vyžadovat. Vstup do evakuačního střediska však bude umožněn pouze osobám z evakuovaných oblastí nebo osobám zajišťujících prokazatelně jejich doprovod.

Pokud bude nutné, aby byly osoby ze zóny 500 metrů evakuovány na dobu delší než 12 hodin, a bude-li zřejmé, že jejich evakuace bude pokračovat i v nočních hodinách, bude jim poskytnuto již zmíněné nouzové ubytování. Do místa nouzového ubytování budou odvezeny autobusy z evakuačního střediska.

Pokud se v průběhu evakuace vaše rodina jakýmkoliv způsobem rozdělí, obraťte se v evakuačním středisku na pracovníky, kteří zajišťují jeho provoz. Ti následně předají informaci krizovému štábu, který situaci začne neprodleně řešit. S žádostí o pomoc, radu či poskytnutí informací se můžete obrátit také na zveřejněná telefonní čísla. Vyžaduje-li váš zdravotní stav zvláštní péči a zacházení (např. imobilita, závažný tělesný hendikep), oznamte tuto skutečnost složkám integrovaného záchranného systému na některé z tísňových linek, nebo se obraťte na jedno z uvedených uveřejněných telefonních čísel. Je možné využít i připravený formulář požadavku za zajištění zvláštní péče, který lze odeslat již nyní e-mailem na adresu krizove@mmp.cz nebo jej odevzdat na podatelnách magistrátu respektive úřadů městských obvodů.

Je nezbytné počítat s velmi razantními omezeními v dopravě, a to nejen v dopravě silniční, ale i železniční či autobusové. Další informace k dopravě naleznete v sekci "Omezení v dopravě".

Pokud jste se evakuovali samovolně, budete o ukončení evakuace vyrozuměni stejným způsobem jako v případě jejího nařízení. Poté se budete moci vrátit do místa svého bydliště. Pokud jste využili evakuace organizované městem, dozvíte se o ukončení evakuace v evakuačním středisku, respektive v místě nouzového ubytování (pouze osoby ze zóny 500 metrů).