Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Otázky a odpovědi vztahující se k nálezu munice a možné evakuaci

Napište svůj dotaz pracovníkům oddělení krizového řízení magistrátu. Vaše otázky a odpovědi zde budou uveřejněny. Další zodpovězené dotazy lze najít také na stránkách Pardubického deníku. Nejnovější dotazy a odpovědi jsou umístěny nahoře.

Dotaz:

Proč se musím evakuovat, zatímco můj soused přes ulici již nikoliv?

Odpověď:

Zóny evakuace stanoví, na základě vyhodnocení spousty informací, policejní pyrotechnik. Velikost zóny ohrožení je dána velikostí letecké bomby respektive množsvím trhavinové náplně, kterou bomba obsahuje. Váš dům zasahuje ještě do zóny ohrožení, sousedův již nikoliv. Pro představu, v roce 2009 dolétla po výbuchu letecké bomby v německém Göettingenu střepina o hmotnosti cca 7 kg na vzdálenost 800 metrů a propadla střechou domu.

Dotaz:

Jak se dozvím o nálezu nevybuchlé letecké bomby respektive o nařízené evakuaci a jejím ukončení?

Odpověď:

O tom, že došlo k nálezu nevybuchlé letecké bomby a s tím související nařízené evakuaci se dozvíte např. z koncových prvků varování a vyrozumění (sirény, městský informační systém), pokud se v lokalitě, kde bydlíte, nacházejí. Dále z médií a také prostřednictvím složek integrovaného záchranného systému (zejména od městské policie, Policie České republiky a hasičů). Pokud to bude situace vyžadovat, můžete být vyrozumíváni i prostřednictvím zaměstnanců města. O ukončení evakuace budete vyrozuměni městským informačním systémem, prostřednictvím médií a případně od pracovníků přímo v evakuačním středisku nebo místě nouzového ubytování.

Dotaz:

Může se velikost zón ještě změnit?

Odpověď:

Ano, pokud si to konkrétní situace, např. stav a velikost bomby, povětrnostní situace (např. nízká a hustá oblačnost) a pod., vyžádá. Změnit by se mohla velikost zóny podél trasy převozu bomby k likvidaci. U statických (kruhových) zón to též vyloučit nelze. O konečné velikosti zón určených k evakuaci rozhodně v den případného nálezu pyrotechnik.

Dotaz:

Proč si s sebou nemůžeme při evakuaci vzít domácí zvíře?

Odpověď:

Pokud se evakuujete samovolně, tedy nikoliv s využitím evakuace organizované, kterou řídí magistrát města, si samozřejmě můžete svého psa, kočku a pod., vzít. Pokud ale využijete evakuace organizované, není možné, zejména z hygienických důvodů, zvíře brát s sebou. Je nutné si uvědomit, kolika lidí se evakuace týká. Pokud by organizované evakuace z 1. a 2. zóny využilo jen např. 500 osob, z nichž každý pátý bude mít psa nebo kočku, jistě si dokážete představit, co to bude v evakuačním středisku, které není na takovou situaci uzpůsobeno (jedná se o zimní stadion respektive vybraná školská zařízení), znamenat. Pro naprostou většinu lidí se jedná o evakuaci v řádech hodin, cca 8-12, pro občany v zóně podél trasy případného převozu dokonce jen asi 2-3 hodiny. I v případě, kdy evakuace dosáhne pro zónu 600 metrů doby okolo 24 hodin, by neměla být pro domácí zvířata tato doba ohrožující, pokud jej před odchodem z domu zabezpečíte potravou a vodou. Je nezbytné si uvědomit, že se jedná o výjimečná bezpečnostní opatření. Výjimku může tvořit pouze speciálně vycvičený asistenční a doprovodný pes.

Dotaz:

Pracuji ve free zoně ve Starých Čívicích. Týká se evakuace i tohoto místa?

Odpověď:

Přesné evakuační zóny naleznete na internetových stránkách města v mapových podkladech. Evakuace respektive zóny evakuace do Free Zone nezasahují. Není však vyloučeno, že Vás zasáhne problém z hlediska dopravy do této lokality a případná cesta domů, doporučujeme si naplánovat jiný způsob dopravy do zaměstnání a zpět, jinou trasu mimo uzavřené zóny ohrožení. Více informací naleznete opět na odkazu "omezení v dopravě".

Dotaz:

Do zaměstnání dojíždím cca 15km za Pardubice a používám spoje MHD a společnosti VEOLIA. Jak se mám v případě evakuace a uzavření nadjezdu u Parama dostat do zaměstnání, když tento nadjezd je pro mne klíčový a jinou možnost dopravy nemám. Jak to bude, když přijdu do zaměstnání pozdě a nebo se tam vůbec nedostanu? Pracuji u soukromého podnikatele a nejsem si jist že mne toto bude nějakým způsobem tolerovat!

Odpověď:

Je dobré tuto situaci projednat předem se svým zaměstnavatelem, případně, je-li to možné, vytipovat si náhradní trasu do zaměstnání a zpět. Zkuste se domluvit např. na společné cestě s kolegy osobním automobilem, vždy by měla být využitelná nějaká objízdná trasa. Pokud pracujete na ranní směnu, do zaměstnání byste se měl bez problémů dostat, potíže spíše nastanou při návratu ze zaměstnání domů.

Pokud se týká opožděného nástupu do zaměstnání, obecně platí ustanovení § 199 zákoníku práce, respektive příloha prováděcího právního předpisu, a to nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kde je uvedeno:

"Jiné důležité osobní překážky v práci - Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků: Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem."

Dotaz:

Kdy bude evakuace probíhat a v jakých časech budou uzavřeny komunikace ten den.

Odpověď:

Na tuto otázku bohužel nelze přesně odpovědět. Důvodem je fakt, že není jasné kdy (a zda vůbec) k nálezu munice dojde, neboť různé stavební práce budou probíhat nejspíše od prosince 2014 do června 2017. Stejně tak není jasné, kdy dojde k uzávěrám komunikací, bude záležet vždy na tom, kdy během denní doby k nálezu dojde. Obecně však lze předpokládat, že pokud dojde k nálezu, uzávěra může trvat v lepším případě min. po dobu 12 hodin od nalezení munice, v horším případě i 24 hodin a více. Vždy bude záležet na stavu letecké bomby a druzích zapalovačů, které bude mít – více na stránce "Informace veřejnosti...".

Dotaz:

Kdo uhradí případnou škodu způsobenou bytovými zloději během nucené evakuace?

Kdo uhradí případnou škodu způsobenou nehodou (např. předčasným neočekávaným výbuchem likvidované munice) při evakuaci?

Zodpovídá někdo např. za případné poškození (krádež, vykradení, výbuch bomby...) aut zaparkovaných v evakuovaném prostoru během evakuace?

Odpověď:

Případné vloupání do domu či bytu budou řešit standardním postupem orgány činné v trestním řízení, tedy Policie ČR po nahlášení vlastníkem. Zvláštní náhrady pro tuto situaci platné právní předpisy neřeší. Celá evakuovaná oblast bude monitorována hlídkami Policie ČR a Městské policie Pardubice v rámci společného zásahu složek IZS.

Pokud je prováděn společný zásah složek IZS ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), a v tomto případě se bude jednat o společný zásah složek IZS, postupuje se podle ustanovení § 30 zákona.

Dotaz:

Nebydlím sice v zónách evakuace, ale v případě neprodyšného uzavření zón se nebudu moci dostat do místa svého bydliště. Můžu také využít evakuačního střediska?

Odpověď:

V případě, že se nařízená evakuace netýká přímo vašeho obydlí (stacionární zóny 600 a 1100 metrů, popř. i zóna 1100 metrů podél trasy převozu), avšak místo Vašeho bydliště se vlivem uzavření zón stane nedostupné např. veřejně dostupnými prostředky MHD, které nebudou v té době moci přes uzavřené zóny projíždět a nebudete mít skutečně jinou možnost, jak se do místa svého bydliště dopravit (např. pokud nebudete cestovat vlastním vozidlem a nemáte tedy možnost zvolit objízdnou trasu), můžete samozřejmě taktéž využít evakuačního střediska, jelikož jste se výše zmíněnou situací stali osobou dotčenou evakuací. Je však třeba se ohlásit u pracovníků zajišťujících provoz evakuačního střediska.

Dotaz:

Jak je zajištěna ochrana majetku při evakuaci osob z ohrožených oblastí? Jak je zajištěna ochrana bytů a domů proti krádežím, pokud budou oblasti evakuovány, tedy bez obyvatel? Jsou zajištěny hlídky policie?

Odpověď:

Za střežení majetku občanů v případě nařízené evakuace odpovídá, dle platných právních předpisů, Policie ČR. Dle vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje  bude nasazen dostatečný počet policistů, kteří by prostor měli uzavřít a střežit. Na akci bude nasazeno také větší množství strážníků městské policie, kteří se jednak budou podílet na evakuaci samotné, ale samozřejmě také na kontrole dodržování veřejného pořádku. Každý občan by před svým případným odchodem v případě evakuace měl, v mezích svých možností, řádně zabezpečit svůj majetek.

Dotaz:

Jak postupovat v případě, kdy mé dítě bude již ze školy doma, s manželkou budeme ještě v práci, a začne evakuace?

Odpověď:

Pokud nález bomby respektive evakuace začne v okamžiku, kdy již díte opustilo školu (v opačném případě, tzn. pokud bude bomba nalezena ještě v době výuky, by nemělo být, pokud bydlíte v některé ze 3 stanovených zón, ze školy puštěno, a to do doby, než si jej sami vyzvednete nebo evakuace nebude ukončena), mělo by uposlechnout výzvy k opuštění prostoru. Proto by bylo vhodné jej již nyní seznámit s možnou situací a vysvětlit mu, jak se zachovat. Pokud tomu odpovídá jeho věk, může se odebrat samo do místa, na kterém se domluvíte, a kde si jej vyzvednete (mimo zóny). Pokud bude evakuováno ještě před vaším příjezdem domů, mělo by se nacházet v evakuačním středisku, kterým bude zimní stadion (nebo jiné oznámené místo, např. některá ze základních škol). Pokud máte dobré vztahy se sousedy, zkuste se domluvit na případné vzájemné pomoci.

Dotaz:

Chtěl bych vědět, jak se organizačně připravuje evakuace imobilních nebo téměř imobilních osob, které bydlí sami, nejsou schopny se dostavit na shromaždiště, nechápou co se děje, a které i kvůli věku potřebují v této stresující situaci jistý dozor.

Odpověď:

O problémech s evakuací starších a hendikepovaných lidí samozřejmě víme. Samozřejmě také spoléháme na zapojení se rodinných příslušníků, ozývají se nám "děti" takových lidí a vedeme si speciální seznam osob, kde je nutný zvláštní zřetel. Tito lidé, tedy lidé, u nichž je to opravdu nezbytné, budou odvezeni do zařízení, se kterými byla již v minulosti učiněna dohoda, tedy Pardubická krajská nemocnice, LDN Rybitví a jedno ze zařízení Sociálních služeb města Pardubic (konkrétně Domov pro seniory na Dubině). V těchto zařízeních, kterým patří poděkování za pomoc, je k dispozici i ošetřovatelský personál.

Dotaz:

Měl bych dotaz ohledně případné evakuace v zoně 1100 metrů. Jsem zaměstnán v soukromé firmě cca 10km od Pardubic, kam denně dojíždím autem. Bude možné se v případě vyhlášení evakuace ještě dostat domů (sídliště Dukla, zóna 1100 metrů), kde bych naložil manželku, která je na mateřské dovolené a odjel k rodičům?

Odpověď:

Jelikož na stejný dotaz odpovídal krajský ředitel Policie ČR na besedě s občany dne 24.10., pokusím se odpověď přetlumočit. Vždy bude záležet na tom, jak rychle se o evakuaci dozvíte, a jak budete schopen se rychle do zóny 1100 metrů dostat. Doba mezi evakuací zón 600 a 1100 metrů by neměla být kratší než 2 hodiny (nelze to však brát za dogma, na tuto skutečnost bude mít vliv velký počet vedlejších doprovodných jevů). Zóna 600 metrů by měla být dle policie uzavřena v řádech desítek minut, pokud se této zóně vyhnete, neměl byste mít problém se do zóny 1100 metrů dostat. Dle krajského ředitele Policie ČR budou takové případy, jako je Váš, řešeny dle konkrétní situace, a pokud to bude jen trochu možné, policie by Vás pro manželku měla pustit (určitě bude nutné předložit občanský průkaz s uvedeným bydlištěm). Nelze se na to ovšem také spolehnout úplně na 100%, jak jsem zmínil, vše bude záležet na konkrétní situaci.

Nicméně pokud byste to přece jen nestihl, Vaše manželka s dětmi může využít autobus, který bude občany odvážet do evakuačního střediska (nejspíše ČEZ Aréna). Tam byste si mohl manželku následně vyzvednout. Místa shromáždění budou uvedena v radničním zpravodaji a také na internetových stránkách města v sekci "Mapové podklady".

Dotaz:

Pracuji v zóně 600 metrů. V případě evakuace se budu evakuovat samostatně mimo Pardubice. Jakým způsobem, a kdy zjistím, že evakuace skončila? Předpokládám, že krizové linky budou tak zatíženy, že dovolat se nebude jisté.

Bude tato informace aktuálně na internetových portálech www.pardubice.eu?

Odpověď:

Ano, je to přesně tak, jak uvádíte, tzn. kromě médií (rozhlas, TV, ...), která se tomu budou zcela jistě dostatečně věnovat, budou všechny informace uvedeny na internetových stránkách města. Zahájení i ukončení evakuace bude sděleno přímo na úvodní stránce webu.

Dotaz:

Jak postupovat v případě, kdy je babička neslyšící a neuslyší zvonek ani výzvy, ale jinak je mobilní a bude doma?

Odpověď:

Zaměstnanci města ani strážníci městské policie nemohou vstupovat do objektů, pokud nikdo neotevře. Doporučuji poslat na e-mailovou adresu krizove@mmp.cz nebo zavolat na telefonní číslo 466 859 604 (601, 602) nezbytné údaje, tj. příjmení, jméno a adresu zmíněné osoby (babičky). Pokud má mobilní telefon, může oddělení krizového řízení zaslat na mobil SMS zprávu o nařízené evakuaci.

Prosím tedy případně o sdělení uvedených údajů a případně kontakt na osobu blízkou, kterou můžeme také vyrozumět. Pokud se sama o evakuaci dozvíte, je vhodné babičku navštívit (je-li to možné) a na její evakuaci se podílet.

Dotaz:

Co budete dělat s autem, které bude za plotem a majitel domu nebude doma?

Odpověď:

Auto zůstane na svém místě. Pokud by se nacházelo na místě, které by vyhodnotil pyrotechnik jako rizikové, nebo by překáželo v provedení bezpečnostních opatření (není případ dotazu), bude odtaženo a následně vráceno na své původní místo. Samozřejmě na náklady toho, kdo tak rozhodl.

Dotaz:

Co když se někdo z důvodu evakuace nedostane ke svým lékům, na kterých je závislý?

Odpověď:

Doporučujeme si s sebou nezbytné léky vzít do evakuačního zavazadla (obsah zavazadla byl uveden např. v RZ 9/2012 a je také zmíněn v jiné sekci na webu města). Pokud však taková situace nastane, orgány, které evakuaci řídí, na požádání zajistí lékařské vyšetření a případné dodání léků.

Dotaz:

Pokud by někdo v souvislosti s likvidací bomby přišel o bydlení, kde bude bydlet? Kde si uloží své věci?

Odpověď:

Taková situace by neměla nastat, pokud však ano, zajistí náhradní ubytování město, stejně jako uložení věcí.

Dotaz:

Jak budou označení zaměstnanci města, kteří se budou případně podílet na evakuaci? Mám obavy z "falešných" úředníků.

Odpověď:

Zaměstnanci města budou jednak oblečeni do reflexních vest, ale budou také vybaveni průkazem, který je bude opravňovat k tomu, aby vás vyzvali k evakuaci. O předložení tohoto průkazu můžete požádat. Jak přesně vypadá zmíněný průkaz vědí pouze pracovníci oddělení krizového řízení magistrátu a nelze jej tedy falšovat. V případě pochybností se obraťte při evakuaci na orgány policie.

Dotaz:

Podnikám a v rámci bezpečnostních opatření nám bylo doporučeno odpojení plynu, elektrické energie a pod. Jak přesně je to myšleno?

Odpověď:

Pro případ nařízení evakuace byste měli mít stanoven postup, jak bezpečně a co nejrychleji ukončit svůj provoz. Včetně postupného vypínání spotřebičů, ať plynových či elektrických. Pokud v rámci provozu je nutno zanechat některé spotřebiče v provozu, např. elektrická požární signalizace, elektrická zabezpečovací signalizace, mrazáky, chladničky a pod., není nezbytně nutné je vypínat. Naopak, je nezbytné vypnout zařízení, která mohou být např. příčinou vzniku požáru, jako plynové sporáky a spotřebiče, elektrické varné desky, trouby, elektrické sporáky a pod.