Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace k evakuaci předškolních a školských zařízení

Připravovaná opatření pro případ nálezu nevybuchlé letecké munice v nezbytném rozsahu zahrnují i evakuaci mateřských, základních škol, ale i středních škol vč. jejich domovů mládeže (obecně školských zařízení), která jsou umístěna v zónách evakuace (viz sekce "Mapové podklady"). O tom, že se zařízení nachází v zóně možné evakuace, bylo již jednotlivým zařízením oznámeno prostřednictvím svých ředitelů.

Jestliže pyrotechnik rozhodne o evakuaci příslušných zón, bude neprodleně zahájena organizovaná evakuace školských zařízení, které se v nich nacházejí. O této skutečnosti bude vyrozuměn/a ředitel/ka příslušného zařízení, ke kterému budou poté postupně přistavovány autobusy, jež budou děti odvážet do předem vytipovaných příjmových zařízení, tzv. „náhradních zařízení“ (viz "tabulka" dole - bude doplněno).

Všechny děti z evakuovaných školských zařízení tedy budou přemístěny do bezpečí!

Na dveřích hlavního vchodu školského zařízení, které bylo evakuováno, bude vyvěšena informace o jeho přemístění s uvedením, do kterého zařízení byly děti přemístěny (viz "informace o přemístění" dole). Zároveň bude informace uveřejněna i na webových stránkách města a bude-li to možné, i na stránkách evakuovaného školského zařízení.

Pokud bude ukončena evakuace školského zařízení během standardní vyučovací doby, vrátí se děti do školského zařízení, které pravidelně navštěvují a následně domů, jako v kterýkoli jiný vyučovací den. Pokud však evakuace přesáhne standardní vyučovací dobu, mohou nastat tyto tři situace:

  1. Dítě navštěvuje zařízení, které musí být evakuováno, a zároveň bydlí v zóně, která byla evakuována a po určitou dobu do ní nebude umožněn vstup.
  2. Dítě navštěvuje zařízení, které musí být evakuováno, ale nebydlí v zóně, která byla evakuována.
  3. Dítě navštěvuje zařízení, které nemusí být evakuováno, avšak bydlí v zóně, která byla evakuována a po určitou dobu do ní nebude umožněn vstup.

 Způsob řešení uvedených situací:

  1. Dítě zůstane do doby ukončení evakuace, respektive doby uzávěry evakuovaného území v náhradním zařízení, pokud si jej sami dříve nevyzvednete. Ve chvíli ukončení nařízené evakuace, respektive ukončení uzávěry evakuovaného území, budou nevyzvednuté děti odvezeny zpět do školského zařízení, do kterého pravidelně dochází. O dalším postupu budete informováni personálem školského zařízení, které vaše dítě navštěvuje.
  2. Po skončení výuky bude s ohledem na věk dítěte a po domluvě s rodiči rozhodnuto příslušným pedagogickým pracovníkem o propuštění dítěte domů. Ostatní děti nadále setrvají v náhradním zařízení do příjezdu rodičů. O dalším postupu budete informováni personálem školského zařízení, které vaše dítě navštěvuje.
  3. Do doby ukončení evakuace, respektive doby uzávěry evakuovaného území, zůstanou děti pod dohledem pracovníků školy i po ukončení výuky a dítěti nebude umožněn odchod ze školy, pokud si jej sami dříve nevyzvednete.

Jestliže vaše dítě bydlí v předpokládaných zónách evakuace a není zde hlášeno k trvalému pobytu, informujte prosím o této skutečnosti školské zařízení, které navštěvuje, a to např. prostřednictvím třídního učitele.

Nebudete-li si moci své dítě vyzvednout, např. z důvodu složité dopravní situace, informujte telefonicky také, je-li to možné, pedagogické pracovníky odpovědné za vaše dítě, případně se obraťte na jedno z telefonních čísel uvedených v sekci "Důležité kontakty".

Pracovníky školských zařízení vám mohou být, prostřednictvím dětí, distribuovány v předstihu letáky s upřesňujícími informacemi pro případ nutnosti evakuace spojené s nálezem nevybuchlé letecké munice.