Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace veřejnosti o zónách havarijního plánování podle zákona č. 59/2006 Sb.

V souladu se zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky, jak vyplývá z pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zajistil Krajský úřad Pardubického kraje zpracování Vnějších havarijních plánů Pardubického kraje. Současně byly vypracovány, ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic, informace, které jsou určeny zejména osobám žijícím v tzv. "zónách havarijního plánování", tedy v okolí potenciálních zdrojů rizik vzniku havárií. Bližší podrobnosti stanoví § 25 zákona.
 
Zóny havarijního plánování byly stanoveny pro provozovatele skupiny "B“, tj. provozovatele, kteří ve svých objektech nebo zařízeních skladují nebo zpracovávají stejné nebo větší množství nebezpečných látek, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona.

Dnem 1. října 2015 nabyl účinnosti nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými směsmi. Objekty zařazené do skupiny "B" podle původního zákona č. 59/2006 Sb. se považují za objekty zařazené do této skupiny i podle nového zákona. V současné době byla zahájena příprava na nových vnějších havarijních plánech (dále "VHP"), a to pro oblast Pardubice - Paramo a Pardubice - SemtinZone, pro které Krajský úřad Pardubického kraje stanovil již nové zóny havarijního plánování. Nově bude zpracovatelem VHP Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Stávající zóny však do doby projednání a schválení nových VHP zůstávají v platnosti. V souvislosti s ukončením činnosti společnosti Flaga, s.r.o. se však ruší tzv. "Zóna A", zasahující do k.ú. obcí Čeperka a Opatovice nad Labem.

Stále plátné zóny, zpracované ještě dle zák. č. 59/2006 Sb., si lze prohlédnout na geoportálu města, kde si je možné zobrazit, po přiblížení mapy, i další informace o zdrojích rizik.
 
Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice se jedná o provozovatele, kteří podnikají nově pouze ve dvou (dříve třech) stanovených zónách:

Zóna A

tato zóna, zasahující původně do k.ú. Čeperka a Opatovice nad Labem, byla zrušena, do doby schválení nových vnějších havarijních plánů bude pro úplnost na těchto stránkách publikována

Zóna B

zóna zasahuje do k.ú. Pardubice - Pardubice I, Pardubice V a Pardubice VI

Zóna C

zóna zasahuje do k.ú. Pardubice - Pardubice VII, Srnojedy, Rybitví, Lázně Bohdaneč, Srch (část obce Hrádek)

Další informace lze získat přímo na oddělení krizového řízení kanceláře primátora, včetně možnosti nahlédnutí do Vnějšího havarijního plánu Pardubického kraje - obce s rozšířenou působností Pardubice.