Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace veřejnosti o havarijním plánování dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Havarijní plán Pardubického kraje je základním dokumentem v oblasti havarijního plánování a slouží především jako plánovací dokument při provádění záchranných a likvidačních prací. Jeho tvorba vyplývá ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen „zákon“). Podrobnosti ke zpracování havarijního plánu jsou uvedeny v § 25 respektive v Příloze č. 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb. Statutární město Pardubice má k dispozici výpis havarijního plánu kraje pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Zdroje rizik a velikost zón a pásem tzv. "ochranných opatření" byly stanoveny, v souladu se zákonem, Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Velikost jednotlivých zón a pásem (od 50 do 1500 metrů) okolo určených zdrojů rizik vychází z analýzy, která byla provedena metodou expertního odhadu a dle metodiky IAEA – TECDOC-727. Tato metoda se zabývá relativním hodnocením zdrojů rizika na základě závažných havárií. Za potencionální zdroje rizik jsou považována zařízení, která obsahují nebezpečnou látku. Uvažována jsou riziková zařízení stacionární (výrobní zařízení, sklady a pod.) a riziková zařízení liniová (přeprava nebezpečných látek po železnici, silnici a podzemními produktovody, konkrétně plynovodní vysokotlaký řad). Metoda uvažuje jediný typ následků havárií – mortalitu osob (počet úmrtí v poměru k počtu osob). Neuvažuje možnost závažného zranění, ohrožení životního prostředí a majetku či životů zvířat.

Jako možné zdroje rizik byly stanoveny např. vybrané čerpací stanice pohonných hmot včetně LPG a CNG, hlavní vysokotlaké vedení zemního plynu, vybrané železnice, dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. a II. třídy. Dále se jedná o významné zdroje rizik, jako jsou technologická zařízení s větším množstvím nebezpečných chemických látek, např. mrazírny, zimní stadion, plavecký areál apod.

V následujících přílohách, které popisují stav k 1. prosinci 2016, jsou zobrazeny zdroje rizik, zóny a pásma ochranných opatření na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice. V současné době pracuje hasičský záchranný sbor kraje na aktualizaci zón a pásem s využitím nástroje Optizon.
 
Další informace lze získat přímo na oddělení krizového řízení.