Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace veřejnosti o havarijním plánování dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Vnější havarijní plán je dokument pro řešení závažných havárií, které mohou ohrozit životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Smyslem vnějšího havarijního plánu je specifikace rizik ohrožujících území v zóně havarijního plánování, získávání informací od právnických a podnikajících fyzických osob a od dotčených správních úřadů, týkajících se rizik, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva a jeho majetku.


Vnější havarijní plán obsahuje mj. plánování a řízení postupu složek integrovaného záchranného systému po vzniku závažné havárie a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady a fyzické i právnické osoby, nacházející se v zónách havarijního plánování nebo v jejich bezprostředním okolí.

Dokument byl zpracován v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými směsmi, jak vyplývá z pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře. Jeho zpracování provedl, ve spolupráci s ostatními subjekty, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.
 
Zóny havarijního plánování, pro které byl dokument zpracován, byly stanoveny Krajským úřadem Pardubického kraje na základě podkladů předložených provozovateli skupiny "B" podle § 27 odst. 3 zákona.

Krajský úřad Pardubického kraje, ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a jednotlivými provozovateli, zpracovává informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie. Tyto informace, které se zpracovávají v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, pro subjekty skupiny "A" a subjekty skupiny "B", krajský úřad zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice byly pro subjekty skupiny "B" stanoveny dvě zóny havarijního plánování, které si lze detailně zobrazit na Geoportálu města.

Zóna havarijního plánování - SemtinZone

zóna zasahuje do k.ú. Pardubice - městský obvod Pardubice I, městský obvod Pardubice II, městský obvod Pardubice VI, městský obvod Pardubice VII, Srnojedy, Rybitví, Lázně Bohdaneč, Srch - Hrádek, Černá u Bohdanče

Zóna havarijního plánování - Paramo

zóna zasahuje do k.ú. Pardubice - městský obvod Pardubice I, městský obvod Pardubice V, městský obvod Pardubice VI

Další informace lze získat přímo na oddělení krizového řízení kanceláře primátora, včetně možnosti nahlédnutí do Vnějšího havarijního plánu Pardubického kraje, zpracovaného pro správní obvod obce s rozšířenou působností Pardubice.