Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor životního prostředí

Odpadní vody, užívání vodního díla, vypouštění odp. vod, stavební povolení k vodním dílům, hlášení o produkci odpadů, přistavování kontejnerů, dotace, grantové řízení FEVO, lesní hosp. evidence...

Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako..." nebo "Uložit odkaz jako..." (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Žádost o společné vyjádření odboru životního prostředí
Název Typ Velikost
Žádost o společné vyjádření odboru životního prostředí k záměru PDF 368 kB
Oddělení vodního hospodářství
Název Typ Velikost
Žádost o povolení odstranění/zrušení stavby vodního díla PDF 87 kB
Žádost o vydání společného povolení PDF 440 kB
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením PDF 65 kB
Ohlášení dokončení stavby PDF 50 kB
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu PDF 458 kB
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF 347 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu PDF 339 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu PDF 312 kB
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu PDF 319 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF 305 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF 315 kB
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) PDF 394 kB
Žádost o stavební povolení k vodním dílům PDF 396 kB
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav PDF 286 kB
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel PDF 319 kB
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru PDF 297 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění PDF 317 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění PDF 311 kB
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF 277 kB
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu PDF 413 kB
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu PDF 394 kB
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu PDF 482 kB
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu PDF 382 kB
Žádost o udělení souhlasu PDF 193 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla PDF 435 kB
Žádost o vyjádření PDF 304 kB
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení PDF 324 kB
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod PDF 244 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu PDF 405 kB
Žádost o povolení odstranění/zrušení stavby vodního díla PDF 87 kB
Oddělení ochrany přírody
Název Typ Velikost
Lesní hospodářská evidence PDF 369 kB
Náležitosti pro vydání loveckého lístku PDF 41 kB
Náležitosti pro vydání rybářského lístku PDF 40 kB
Vyrozumění o úmyslu těžby + 3 m3 na hektar za rok PDF 370 kB
Žádost o povolení těžby v porostech mladších 80 let PDF 372 kB
Žádost o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu PDF 371 kB
Žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa (50 m) PDF 369 kB
Žádost o vydání loveckého lístku PDF 1,1 MB
Žádost o vydání rybářského lístku PDF 572 kB
Žádost o vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa PDF 371 kB
Oddělení odpadů a ovzduší
Název Typ Velikost
Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadu PDF 695 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší PDF 370 kB
Plán odpadového hospodářství města Pardubice PDF 2,28 MB
Žádost o vydání závazného stanoviska dle §146 odst. 3 zákona č. 541/2020 o odpadech PDF 697 kB