Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Statut KV ZMO Pardubice V

Statut a jednací řád kontrolního výboru
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V

Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V (dále jen zastupitelstvo MO) zřizuje, v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), kontrolní výbor (dále jen výbor) jako svůj iniciativní a kontrolní orgán, který je ze své činnosti zastupitelstvu města plně odpovědný.
2) Funkční období výboru je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva MO, pokud zastupitelstvo města nestanoví funkční období kratší.
Článek 2
Působnost výboru
1) Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva MO. Předkládá zastupitelstvu svá stanoviska a návrhy, může navrhovat usnesení týkající se řešené agendy.
2) Výbor vznáší dotazy, připomínky a podněty ve věcech týkajících se působnosti výboru na radu MO Pardubice V, její jednotlivé členy, ostatní zastupitele a zaměstnance úřadu.
3) Výbor v souladu s § 119, odst. 3 zákona o obcích plní tyto úkoly:
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady MO,
b) kontroluje dodržování právních předpisů finančním výborem a úřadem městského obvodu (dále jen ÚMO) na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo MO.
Článek 3
Kontrolní záměry
1) Zastupitelstvo MO svým usnesením ukládá výboru zadání kontrolních záměrů v souladu s článkem 2 tohoto Statutu a jednacího řádu.
2) KV, jako iniciativní orgán zastupitelstva MO může navrhovat kontrolní záměry v podobě plánu činnosti, který předkládá ke schválení zastupitelstvu MO.
3) Předseda výboru na nejbližším zasedání seznámí jeho členy se zadáním kontrolního záměru.
4) Výbor svým usnesením pověří kontrolní skupinu, skládající se z vedoucího kontrolní skupiny a minimálně 2 členů výboru, provedením šetření kontrolního záměru.
5) Výbor svým usnesením stanoví termín předložení závěru z kontrolního šetření. Změnu tohoto termínu může provést pouze výbor.
6) Vedoucí kontrolní skupiny informuje o šetření kontrolního záměru kontrolované subjekty prostřednictvím tajemníka ÚMO, případně vedoucích odborů ÚMO, a stanoví termín provedení šetření.
7) O průběhu šetření kontrolního záměru, zjištěných závěrech a návrhu opatření je zpracován písemný zápis, který předkládá vedoucí kontrolní skupiny na zasedání výboru k projednání a schválení. Přílohou zápisu jsou kopie všech dokumentů souvisejících s kontrolním záměrem.

Článek 4
Organizační struktura výboru
1) Zasedání výboru jsou číslována v jedné číselné řadě na období vymezené celým funkčním obdobím.
2) Výbor tvoří alespoň 5 členů, jejich počet je vždy lichý. Předsedou výboru, který je do funkce volen zastupitelstvem MO dle § 84/2 písm. l) zákona o obcích a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva MO, je vždy člen zastupitelstva MO.
3) Předseda výboru výbor řídí, organizuje jeho práci, reprezentuje výbor a je jeho mluvčím pro jednání s dalšími partnery. Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu MO.
4) Členem výboru nesmí být uvolněný člen zastupitelstva, tajemník ÚMO a zaměstnanci MO zabezpečující rozpočtové a účetní práce.
5) Členství ve výboru zaniká: úmrtím člena, písemným prohlášením člena o odstoupení z výboru nebo odvoláním člena usnesením zastupitelstva MO.

Článek 5
Práva a povinnosti členů výboru
1) Členové výboru jsou povinni účastnit se zasedání a plnit úkoly, které jim vyplývají ze zákona o obcích a přijatých závěrů, směřujících k naplnění usnesení zastupitelstva MO.
2) Účast na zasedání stvrzují členové výboru svým podpisem na prezenční listině. Svou neúčast jsou povinni nejpozději den předem omluvit předsedovi, v případě nepřítomnosti předsedy tajemníkovi výboru.
3) Při provádění šetření kontrolního záměru jsou členové výboru oprávněni nahlížet do všech dokumentů souvisejících s kontrolním záměrem a mají právo přístupu i ke všem podkladům nemajícím povahu dokumentu (např. k záznamům v informačních systémech, k audiovizuálním záznamům apod.) souvisejícím s kontrolním záměrem. Jsou dále oprávněni vyžadovat od všech zaměstnanců MO nezbytné informace, které mají vztah ke kontrolovanému záměru.
4) Členové výboru jsou povinni při kontrolním šetření chránit práva kontrolovaných subjektů a jejich zaměstnanců, včetně zachování mlčenlivosti o skutečnostech, s nimiž se v průběhu kontrolního šetření seznámili, vyjma informací veřejně dostupných.
5) Člen výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování v dané záležitosti mohl znamenat výhodu, nebo újmu pro něj či osobu jemu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona, nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením projednávané záležitosti. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a hlasování příslušné záležitosti, rozhodne výbor.

Článek 6
Zasedání výboru
1) První jednání výboru svolává předseda do 1 měsíce od jeho zřízení zastupitelstvem MO.
2) Výbor zasedá v průběhu funkčního období dle potřeby, a to tak, aby jednotlivá zasedání korespondovala se schváleným plánem jednání rady a zastupitelstva MO.
3) Výbor si stanoví termíny zasedání, případně hlavní body jednání na dané období, zpravidla na kalendářní rok. Tento harmonogram je schvalován na posledním zasedání výboru v kalendářním roce.
4) Zasedání výboru svolává předseda nebo jím pověřený člen výboru pozvánkou, která obsahuje místo a termín zasedání, čas zahájení a návrh programu, a to nejpozději 5 dnů před dnem zasedání. Současně jsou členům výboru zasílány písemné podklady (v elektronické podobě) pro jednání výboru, které musí být zpracovány tak, aby umožnily komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
5) Zasedání výboru řídí předseda nebo v době jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru.
6) Jestliže při zahájení zasedání výboru nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru, ukončí předsedající zasedání výboru a určí termín náhradního zasedání.
7) Zasedání výboru jsou neveřejná. Zasedání výboru se mohou na návrh předsedy výboru zúčastnit osoby přizvané k projednání jednotlivých bodů programu (např. zpracovatel, člen odborné komise) a další osoby, s jejichž účastí na jednání vysloví výbor souhlas. V případě projednávání důvěrných informací budou i tyto přizvané osoby prokazatelně upozorněny na povinnost mlčenlivosti.

Článek 7
Program a průběh jednání
1) Program zasedání výboru vyplývá ze zákonem svěřené agendy, dle článku 3. Rozšiřuje se o aktuální operativní úkoly a úkoly uložené zastupitelstvem MO.
2) V zahajovací části zasedání výboru předsedající:
a) konstatuje usnášeníschopnost výboru na základě počtu přítomných členů,
b) předloží výboru návrh programu jednání a vyzve k podání návrhů na provedení změn.
Požádá-li někdo z členů výboru o zařazení dalšího bodu programu, nechá předsedající o jeho požadavku hlasovat. Návrh programu je přijat, vyjádří-li většina přítomných členů výboru souhlas.
3) Podal-li kterýkoliv z členů výboru proti zápisu z předchozího zasedání námitky, rozhoduje o nich výbor hlasováním. Člen výboru má právo požádat, aby jeho odchylné stanovisko bylo se zdůvodněním zaprotokolováno.
4) Zasedání pokračuje podle schváleného programu. Úvodní slovo k předkládaným zprávám pronáší předkladatel. Do diskuse se přihlašují účastníci zasedání výboru shodným způsobem, jakým se provádí hlasování.
5) Slovo uděluje předsedající. Výbor se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání např.:
a) doba diskusního vystoupení se omezuje (max. na 5 minut, u předkladatele na 10 min.),
b) technické poznámky se zkracují na dobu 3 min.

Článek 8
Příprava usnesení a hlasování o usnesení
1) Návrh usnesení, předkládaných výborem ke schválení zastupitelstvu MO, vychází z projednávaných zpráv a z diskuse hostů a členů výboru k jednotlivým tématům.
2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v návrhu usnesení formulovány stručně, adresně s termínem splnění a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
3) O návrzích usnesení k jednotlivým bodům programu se hlasuje ihned po jejich projednání. O návrhu usnesení, pozměňovacích návrzích a protinávrzích dává předsedající hlasovat. Pokud byly podány pozměňovací návrhy, dá o nich předsedající nejprve hlasovat v pořadí, v jakém byly předloženy, poté o ostatních částech původního návrhu a pokud byly pozměňovací návrhy schváleny, nakonec o usnesení jako
celku. Pokud byly podány protinávrhy, dá o nich předsedající hlasovat v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy, schválením jednoho návrhu se ostatní považují za nepřijaté.
4) Pokud je návrh usnesení členěn, mohou členové výboru navrhnout, aby se hlasovalo o jednotlivých částech usnesení samostatně. O takovém návrhu rozhodne výbor hlasováním. Pořadí pro postupné hlasování stanoví předsedající.
5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, prohlásí jej předsedající za neschválený.
6) Hlasování se provádí veřejně (zpravidla zvednutím ruky, nebo ústně apod.), a to buď hlasováním pro návrh nebo proti návrhu; případně se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů výboru.
7) Kontrolní výbor může v mimořádných případech také přijímat svá rozhodnutí formou per rollam (mimo zasedání) korespondenčně(v písemné podobě), nebo prostřednictvím e-mailu. Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen KV vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí, (písemná forma), nebo za stejných podmínek e-mailem. Předseda KV oznámí členům KV písemně nebo e-mailem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámit výsledek ten člen KV, který usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů KV.

Článek 9
Ukončení zasedání a zápis ze zasedání
1) Předsedající prohlásí zasedání výboru za ukončené, byl-li vyčerpán program zasedání a nikdo se již nehlásí o slovo. Zasedání je prohlášeno za ukončené, klesl-li počet přítomných členů výboru pod nadpoloviční většinu všech členů KV, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušený průběh zasedání.
2) O průběhu jednání výboru se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající zasedání výboru ve spolupráci s tajemníkem.
3) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.
4) V zápise je uvedeno:
a) den a místo jednání,
b) hodina zahájení a ukončení,
c) jména přítomných a omluvených členů výboru,
d) jména přítomných hostů,
e) program jednání,
f) průběh diskuse,
g) podané návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání,
h) výsledky hlasování,
i) schválené znění usnesení,
j) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů výboru měly stát součástí zápisu,
k) termín dalšího jednání výboru.
5) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání výboru. Podepisuje jej předseda výboru nebo v jeho nepřítomnosti určený člen výboru a výborem jmenovaný ověřovatel zápisu.
6) Po ověření zápisu je zápis rozeslán elektronickou formou (například ve formátu PDF) každému členu výboru, tajemníkovi ÚMO, který zajistí zveřejnění na webových stránkách úřadu.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
Tento Statut a jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva MO byl schválen na jednání ZMO Pardubice V dne 11. 3. 2020 usnesením č. 62/2020 Z a nabývá účinnosti dnem schválení.
Jiří Rejda, Dis.
starosta Městského obvodu Pardubice V