Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Statut FV ZMO Pardubice V

Článek 1
Základní ustanovení
 
1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V (dále jen ZMO) může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor.  
2. Výbory plní úkoly výslovně stanovené zákonem o obcích, případně jinými zákony, úkoly, kterými je pověří ZMO, případně úkoly z vlastní iniciativy v rámci svěřené oblasti činnosti. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městského obvodu, ze své činnosti jsou zastupitelstvu odpovědné.
3. Výbor zřizuje a ruší ZMO usnesením. Vzniká a zaniká dnem, který je v rozhodnutí uveden, není-li, pak dnem, kdy bylo rozhodnutí učiněno.
4. Členství ve výboru vzniká jmenováním konkrétních osob ZMO usnesením. 
5. Počet členů výboru je vždy lichý, jsou nejméně tříčlenné. Členem výboru může být kterýkoli občan městského obovdu Pardubice V, starší 18 let, s plnou způsobilostí k právním úkonům. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující přímo či nepřímo rozpočtové a účetní práce na úřadu. Z řad členů výboru volí zastupitelstvo jeho předsedu. Předsedou je vždy člen zastupitelstva. 
6. Členství ve výboru zaniká vzdáním se členství (rezignací na ně), odvoláním, zrušením daného výboru a smrtí člena.
7. Vzdání se členství musí mít písemnou formu, musí být podepsáno jednající osobou a úmysl musí být nepochybný. ZMO ho bere pouze na vědomí. Členství ve výboru v tomto případě zaniká dnem, který je v písemnosti uveden, není-li tomu tak, pak dnem, kdy bylo ZMO o této skutečnosti prokazatelně informováno písemným materiálem.   
8. Člena výboru může ZMO odvolat. Členství končí dnem, který ZMO stanoví, není-li tomu tak, pak dnem, kdy bylo toto  rozhodnutí ZMO přijato. 
9. Výbor si může ustanovit tajemníka, který zabezpečuje organizační a administrativní stránku jednání. Tajemníkem je obvykle některý ze zaměstnanců úřadu a není členem výboru. Prací tajemníka však může být pověřen i některý ze členů výboru. 
 
Článek 2
 Práva a povinnosti finančního výboru a jeho členů
 
1. Každý člen finančního výboru má právo a povinnost účastnit se jednání daného výboru. Není-li to možné, musí tuto skutečnost vhodným způsobem sdělit předsedovi, případně jinému pověřenému členovi. Není-li schopen svoji činnost bez závažných důvodů odpovědně vykonávat po tři po sobě jdoucí jednání, je povinen na situaci přiměřeně reagovat. Neučiní-li tak, učiní potřebné kroky výbor nebo ZMO.  
2. V samostatné působnosti má finanční  výbor a jeho členové právo požadovat od zaměstnanců úřadu podklady a informace z oblastí, které do kompetence daného výboru spadají. Poskytování informací ze správního a obdobného řízení se řídí zvláštními předpisy.
3. Členové výboru jsou povinni se všemi informacemi, které získali či se kterými přišli do styku v souvislosti se svojí prací a činností, zacházet uvážlivě a zodpovědně, respektovat práva jiných subjektů na ochranu obchodního tajemství, osobních údajů, osobnosti apod. Za případné porušení těchto povinností, za způsob a formu jak s informacemi naloží apod., nesou plnou osobní odpovědnost. Jednají-li v dané situaci na základě usnesení některého orgánu města, odpovědnost nese i předkladatel návrhu takovéhoto usnesení.
 
Článek 3
 Jednání finančního výboru
 
1.  Finanční výbor se schází a jedná podle potřeby, případně podle požadavků ZMO.  
2. Neformálně může výbor jednat bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhoduje-li však, činí tak usnesením. Usnesení je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru (nikoli pouze přítomných). Souhlas se vyslovuje  veřejným hlasováním. Členové výboru hlasují či jinak vyslovují souhlas s návrhem usnesení pouze osobně v rámci jednání. V mimořádných případech je přípustné hlasování per rollam, ale v zápise musí být tato skutečnost uvedena.
3. Usnesení výboru se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda finančního výboru. Ten také nese plnou odpovědnost za jejich platnost a správnost. Usnesení nemusí být samostatná, mohou být součástí zápisu.  
4. Finanční výbor si k jednání může přizvat zaměstnance úřadu, jiné osoby, odborníky na danou oblast apod., ti však nemají práva členů výboru.   
5. Svá stanoviska a návrhy předkládá finanční výbor zastupitelstvu.  
6. Finanční  výbor informuje ZMO o své činnosti formou výroční zprávy a kdykoli je o to ZMO požádá. Výroční zpráva je předkládána zastupitelstvu zpravidla do tří měsíců po uplynutí kalendářního roku a před skončením volebního období zastupitelstva. Musí obsahovat název finančního výboru a základní informace o činnosti, může obsahovat i další informace. Obsah výroční zprávy výbor schvaluje.    
 
Článek 4
 Finanční výbor
 
1.  Finanční výbor plní především úkoly stanovené § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, dále pak úkoly, kterými je ZMO pověří. Mohou však plnit i další úkoly z oblasti své činnosti. 
2.  Finanční výbor se dále :
- podílí na přípravě rozpočtu MO Pardubice V,
- vyjadřuje k sestavenému rozpočtu MO Pardubice V,
- při očekávané změně rozpočtu (avizo z MmP) spolupracuje na sestavení požadavků obvodu a vyjadřuje se k nim,
- doporučuje finanční spoluúčast MmP na investičních akcích obvodu,
- kontroluje plnění rozpočtu, vyjadřuje se k němu a dává doporučení na změnu rozpočtu,
- je pravidelně informován o možnostech získání dotačních titulů z rozpočtu města, kraje, ministerstev event.dalších a sám se na získávání uvedených informací aktivně podílí,
- úzce spolupracuje s ostatními výbory a komisemi, především s komisí pro rozvoj obvodu,
- dává návrhy na případnou změnu pravidel finančních toků mezi MmP a obvody,
- vyjadřuje se ke všem záležitostem obvodu, které mají finanční dopad na hospodaření obvodu.
 
Článek 5
 Společná a závěrečná ustanovení
 
1. Tento statut finančního výboru byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice V dne 20.3.2003 a nabývá účinnosti dnem 21.3.2003. 
 
 
 V Pardubicích dne 21.3.2003 
 
 
 Jaroslav Kňava
 starosta MO Pardubice V