Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jednací řád ZMO Pardubice V

Jednací  řád  Zastupitelstva  městského obvodu Pardubice V

  

Článek 1

Úvodní ustanovení

1) Základní úkoly Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V (dále jen ZMO) vymezují příslušná ustanovení zákona o obcích v platném znění. Jednací řád vydává ZMO v souladu s tímto zákonem.

2) Věci a procedurální postupy, o kterých jednací řád nehovoří, řeší starosta nebo místostarosta popř. jím pověřený člen zastupitelstva v souladu s platným zněním zákona o obcích.

 

Článek 2

Svolání jednání zastupitelstva města

1) Jednání ZMO jsou veřejná a konají se podle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce.

2)  Jednání ZMO svolává starosta MO. 

3) V případě, že o svolání mimořádného jednání ZMO požádá alespoň 1/3 členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, musí být mimořádné jednání zastupitelstva svoláno, a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena úřadu MO.

  a) Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

  b) O svolání mimořádného zastupitelstva musí být zastupitelé písemně informováni nejméně 7 kalendářních dní předem.  

 

Článek 3

Příprava jednání

1) Za zabezpečení obsahové stránky jednání zastupitelstva zodpovídá rada MO. V dostatečném časovém předstihu stanoví program následujícího jednání zastupitelstva a určí pro jednotlivé body programu předkladatele z řad členů zastupitelstva.

2) Na přípravě jednání ZMO se podílejí jednotliví členové zastupitelstva, odborné komise rady MO, výbory ZMO a pracovníci úřadu MO. Předkládané  materiály musí být opatřeny jmény zpracovatele, předkladatele, příp. konzultanta, termínem jednání zastupitelstva, zpravidla termínem projednání v radě, názvem a návrhem usnesení. Formulace usnesení musí být jednoznačná.   

3) Materiály, které mají být projednány, obdrží členové zastupitelstva spolu s  programem a pozvánkou  nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním ZMO.

4) Předběžné pozvánky na jednání ZMO budou odeslány nejpozději 14 dnů před jednáním zastupitelstva.

5) Za mimořádných okolností, kdy nebude dodržen čl. 3 bod 3, budou materiály předány členům zastupitelstva přímo v den jednání. Předkladatel a řídící jednání zabezpečí, aby  členové zastupitelstva obdrželi před schvalováním programu jednání k těmto materiálům  odpovídající vysvětlení. Před zahájením rozpravy  k dotčeným bodům bude zaručen na žádost předsedy klubu popř. pověřeného člena klubu potřebný časový prostor pro vzájemné konzultace členů zastupitelstva, příp. klubů.

6) Úřad MO v dostatečném časovém předstihu zabezpečí pro občany města informaci o  termínu, místě konání zasedání zastupitelstva a navrženém programu dle příslušného ustanovení zákona o obcích.

7) Právo předkládat zastupitelstvu MO návrhy k projednání mají členové ZMO, rada MO a výbory ZMO dle příslušného ustanovení zákona o obcích v platném znění.

8) Zpracovatel zodpovídá za věcnou správnost materiálu, za soulad se zákony. Stejnou odpovědnost má i předkladatel návrhu na změnu.

9) U předložených návrhů na opatření je nutné v daných možnostech uplatňovat variantní řešení, o jejichž využití rozhodne s konečnou platností ZMO.

 

Článek 4

Zahájení jednání zastupitelstva

1) Jednání ZMO zpravidla řídí starosta MO, místostarosta popř. jím pověřený člen zastupitelstva (dále jen předsedající).

2) Jednání zastupitelstva koordinuje předsedající jednání.

3) Předsedající jednání zahájí zasedání ZMO ve stanovenou dobu. Jestliže při jednání ZMO nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů ZMO, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

4) Povinností a právem předsedajícího je dbát na dodržování jednacího řádu, zahajovat, vést a uzavírat rozpravu, udělovat slovo, řídit průběh hlasování a oznamovat výsledky hlasování.

5) V úvodní části oznámí předsedající jednání počet přítomných členů zastupitelstva, předloží  ke schválení program jednání. Program je po schválení závazný. Určí zapisovatele a ověřovatele zápisu, předloží ke schválení  složení návrhové komise, popř. i dalších komisí jednání zastupitelstva.

 

Čl. 5

Procedurální forma  předkládání materiálů

1)  K dané problematice vystoupí v úvodu  jednání předkladatel popř. zpracovatel, který podá zastupitelstvu stanovisko k předkládanému materiálu i k písemným připomínkám, došlým k tomuto materiálu.

2) Po uzavření tohoto bloku otevře předsedající rozpravu k předloženému materiálu, ve které členové zastupitelstva mají právo přednést věcné návrhy. Pokud tyto přednesené věcné návrhy doplňují nebo mění předkladatelem předložený návrh na usnesení k projednávanému materiálu, předloží je písemně návrhové komisi.

3) Rozpravu ukončí předsedající, který vyzve zástupce návrhové komise, aby písemně předané věcné návrhy na doplnění nebo změnu návrhu na usnesení zrekapituloval a předložil k projednání zastupitelstvu. Zástupce návrhové komise tyto návrhy přednese v opačném pořadí než byly podány. Předsedající dá předkladateli, popř. zpracovateli možnost se k předloženým návrhům před hlasováním o nich vyjádřit.

 

Čl. 6

Rozprava

1)  Přihlášení do rozpravy

 a) Členové zastupitelstva se hlásí do rozpravy písemně nebo  přímo a to zvednutím ruky. Písemné přihlášky podané před zahájením rozpravy k příslušnému bodu mají přednost.

 b) Slovo se uděluje v pořadí, ve kterém se o ně zastupitelé písemně přihlásili a poté ostatním přihlášeným. Předkladateli udělí předsedající slovo během rozpravy kdykoliv o to požádá

 c) Na návrh člena zastupitelstva lze hlasováním bez rozpravy rozhodnout o ukončení přijímání přihlášek do rozpravy, nebo o okamžitém ukončení rozpravy.

2) Pravidla rozpravy

 a) Při projednávání jednotlivých bodů programu dá předsedající jednání před projednáním definitivního stanoviska možnost členům zastupitelstva, aby k uvedeným bodům vystoupili v rozpravě. Na vyžádání členů zastupitelstva, které mohou uplatnit z místa, jim musí být vystoupení v rozpravě umožněno. Vystoupení v rozpravě může dále být rozhodnutím předsedajícího umožněno delegovanému zástupci města, pozvaným expertům a odborníkům. Dalším občanům může být vystoupení umožněno dle příslušných ustanovení zákona o obcích.

 b) Příspěvek do rozpravy je časově omezen na 3 minuty. V časové tísni se zastupitelstvo může usnést na dalším omezení. Zastupitelstvo se může v jednotlivých případech usnést i na prodloužení časového limitu. Časový limit neplatí pro hosty, je-li jejich vystoupení součástí programu jednání.

 c) Zastupitel má hovořit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní, nebo překročí-li stanovený časový limit, předsedající jej na to upozorní. Místo dalšího upozornění mu odejme slovo. Řečník má právo odvolat se k zastupitelstvu, které tuto věc rozhodne hlasováním bez rozpravy.

 d) Předsedající jednání má možnost jednání zastupitelstva přerušit.

 e) Předsedající je povinen vyhlásit přestávku vždy, požádá-li o to předseda klubu, popř. pověřený člen klubu.

 f) Dojde-li při jednání zastupitelstva k zásadním neshodám u projednávané zprávy, má předsedající možnost vyhlásit dohodovací řízení, jehož podmínky stanoví se souhlasem zastupitelstva.

 g) Předsedající jednání je oprávněn si k projednávané problematice vyžádat okamžitě stanovisko pověřeného pracovníka úřadu, popř. i jiných delegovaných osob. Obdobné vyžádání může uplatnit i každý člen ZMO. Oslovený pracovník je povinen reagovat na vznesený požadavek okamžitě, v případě složitější problematiky i písemně. Tato odpověď je předána všem zastupitelům na nejbližším dalším jednání zastupitelstva.

3) Formální a věcné návrhy  

 a)  Každý člen zastupitelstva může v průběhu rozpravy přednést formální nebo věcný návrh.  

 b) Formálním návrhem se rozumí návrh na ukončení rozpravy, odročení věci, na její odkázání radě, či na změnu způsobu hlasování. O tomto návrhu se hlasuje okamžitě a bez rozpravy. K podání tohoto návrhu se navrhovatel přihlašuje jako k technické poznámce, přednáší jej bez zdůvodnění. K pronesení tohoto formálního návrhu má právo na přednostní udělení slova, slovo mu však může být předsedajícím odejmuto, jakmile překročí rámec formálního návrhu.

 c) Věcným návrhem se rozumí návrh na změnu či doplnění již dříve podaného návrhu usnesení. Každý tento návrh musí být navrhovatelem přednesen a přesně písemně formulován, aby mohl být předložen k hlasování, jinak o něm hlasováno nebude.  

 d) Návrh na usnesení musí být vždy pozitivní. V případě negativního znění návrhu musí být návrh přeformulován.

 e) O bodu, o kterém se hlasovalo, se již hlasovat nebude.

 f) Navrhovatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení rozpravy.

4) Technická poznámka

 a) Technickou poznámku je možné vznést kdykoliv kromě již probíhajícího hlasování.

 b) Technická poznámka obsahuje především upozornění na porušení jednacího řádu, legislativy, jinou procedurální záležitost či technickou stránku jednání. Dále může obsahovat určitou informaci, která bezprostředně souvisí s posledním předneseným příspěvkem do rozpravy.

 c) Délka technické poznámky nesmí přesáhnout 30 sekund

 d) Předsedající udělí slovo k technické poznámce přednostně, ale  může je odejmout ihned, jakmile dle jeho názoru překročí řečník vymezený rámec.

5)  Ukončení rozpravy

 a) Předsedající ukončí rozpravu, není-li již přihlášen další člen zastupitelstva, nebo jestliže o tom zastupitelstvo rozhodlo hlasováním.

 b) Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

 c)  Bezprostředně po ukončení rozpravy se přistoupí k hlasování.

 

Čl. 7

Hlasování

1) Členové ZMO hlasují o jednotlivých návrzích na usnesení zpravidla  odděleně. Jinou formu hlasování má možnost navrhnout předseda návrhové komise, ale i každý člen zastupitelstva.

2) Za obvyklé se považuje veřejné hlasování, v případě volby hlasování tajné. Při veřejném hlasování se používá zvednutí ruky.

3) Zastupitel může hlasovat pouze tehdy, jeli přítomen v jednacím sále.

4) Hlasování řídí předsedající. Je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování slovy "dávám hlasovat" a končí tím, že sdělí výsledek hlasování. V průběhu hlasování nejsou přípustné žádné technické poznámky nebo komentáře, a to ani ze strany předsedajícího.

5) Námitky vůči výsledkům hlasování jiného charakteru než jak je uvedeno v bodu 4 nezakládají právo na změnu nebo opakování hlasování.

6) O formálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Před hlasováním však předsedající jednání umožní vystoupit s technickými poznámkami těm, kteří se k nim přihlásili před podáním formálního návrhu.

7)  Postup návrhové komise

 a) Před hlasováním o věcných návrzích na usnesení návrhová komise v případě, že dojde několik návrhů, tyto rozdělí na návrhy doplňující a pozměňující.

 b) K hlasování předloží nejprve návrhy pozměňující, a to tak, že je přečte všechny v opačném pořadí, než v jakém byly podány a poté o nich ve stejném pořadí v jakém byly čteny dává po jednom hlasovat. O původním návrhu bude tedy hlasováno jako o posledním.

 c) Doplňující návrhy utřídí návrhová komise podle toto, který návrh doplňují. Ty návrhy, které směřují k doplnění základního návrhu, předloží zastupitelstvu k hlasování, přičemž jejich pořadí stanoví tak, aby na sebe navazovaly.

 d)  Jestliže návrh obsahuje několik částí, hlasuje se o každé z nich odděleně a posléze o celku,  pokud zastupitelstvo nerozhodne, aby se hlasovalo přímo k celku.

 e) Návrh na zamítnutí podaného návrhu není samostatným návrhem a tedy se o něm samostatně nehlasuje.

8) Hlasování nelze ničím přerušit

9) K platnému usnesení ZMO, rozhodnutí nebo volbě, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech  zvolených členů ZMO.

 

Čl. 8

Diskuse

1) Hostům a veřejnosti může předsedající jednání umožnit vystoupení v prostoru vyhrazeném pro přednesení diskusního příspěvku.

2) Diskusní příspěvek je omezen časovým limitem na tři minuty. Hlasováním je možno tento časový limit zvýšit.

3) Pořadí jednotlivých diskusních příspěvků stanoví předsedající jednání.

4) Podněty, připomínky a dotazy (dále jen podněty), které jsou diskutujícím vzneseny na jednání zastupitelstva a na které diskutující žádá od příslušného orgánu MO či pracovníka úřadu odpověď, jsou přednostně zodpovídány přímo na místě. Pokud nemohou být  zodpovězeny na místě, nebo zde nejsou zodpovězeny dostačujícím způsobem, předloží diskutující jejich text písemně tajemníkovi úřadu. Texty podnětu se stávají součástmi zápisu z jednání zastupitelstva. Písemnou odpověď musí diskutující obdržet do 30 dnů od jednání zastupitelstva, členové zastupitelstva na nejbližším jednání zastupitelstva. Podnět, který nebyl podán písemně, nezakládá povinnost k písemné odpovědi.

5) K vystoupení v diskusi může být přijato pouze usnesení, které nemá ukládací část. Vyplyne-li z diskusního příspěvku nutnost se předneseným podnětem dále zabývat, může být usnesení směrováno na radu MO nebo konkrétní osobu, a to pouze ve smyslu přípravy řádného písemného materiálu pro některé další jednání zastupitelstva.  

 

Čl. 9

Práva a povinnosti člena zastupitelstva

1)  Práva a povinnosti člena zastupitelstva jsou  obsažena v příslušných ustanoveních zákona o obcích v platném znění. 

 

Čl. 10

Způsob a průběh voleb při jednání zastupitelstva

1)  Způsob volby při jednání zastupitelstva (např. volba starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů a komisí) je upraven platným volebním řádem.

 

Čl. 11

Činnost komisí při jednání zastupitelstva

1)  Komise jsou voleny na  jednání zastupitelstva z členů zastupitelstva podle potřeby. Vždy je volena komise   n á v r h o v á.

2)  Předsedové komisí jsou určeni dohodou mezi členy komise.

3) ZMO má možnost si pro své jednání v případě potřeby vytvořit odbornou pracovní skupinu - komisi, složenou z odborníků a expertů. Tato komise se může podílet na přípravě podkladů pro jednání.

4) Předsedající jednání ZMO koordinuje činnost návrhové komise (případně i dalších komisí).

5)  Za činnost komise zodpovídá vždy její předseda.

 

Čl. 12

Usnesení a jeho kontrola

1) Návrh usnesení předkládá na jednání zastupitelstva města předseda návrhové komise nebo jím pověřený člen komise.

2) Kontrola plnění usnesení je vyhrazena ZMO, jemuž je předkládána kontrolní zpráva. Zprávu vyhotovuje tajemník úřadu, za její věcnou správnost odpovídá starosta MO.

3) ZMO si může vyhradit  průběžnou kontrolu přijatých usnesení. (Tento způsob se zpravidla využívá u dlouhodobých úkolů.)

4) Schválené usnesení včetně termínu plnění a osobní odpovědnosti se vyhotovuje písemně a odesílá členům zastupitelstva nejpozději do 10 dnů po zasedání zastupitelstva. Zpracované usnesení dále obdrží i příslušní zaměstnanci úřadu MO a další odpovědné osoby, které zajistí konkrétní rozpracování těchto usnesení.

 

Čl. 13

Technické a organizační zabezpečení jednání zastupitelstva

1) Organizační a technickou přípravu a průběh jednání zastupitelstva zabezpečuje tajemník úřadu.

2) O každém jednání ZMO se může pořizovat dokumentární magnetofonový záznam (popř. na CD nosiči) a stručný zápis, který obsahuje :

   - kdo řídil jednání

   - projednávané body

- kdo se zúčastnil rozpravy a diskuse (stručný obsah)

- jaké byly podány připomínky, dotazy a návrhy

- všechny písemně předložené podněty

- jaké bylo přijato usnesení

3) Magnetofonový pásek (popř. CD nosič) je, stejně jako stručný zápis a všechny projednávané materiály, archivován pro možnou další potřebu dle schváleného spisového a skartačního řádu.

4) Zápis z jednání zastupitelstva se pořizuje do 7 pracovních dnů po ukončení zasedání. Za vyhotovení zápisu a zkompletování všech  materiálů z jednání zastupitelstva města odpovídá tajemník úřadu.

5) O případných námitkách členů ZMO proti zápisu z jednání rozhodne nejbližší zasedání ZMO.  

6.  Zápis z jednání ZMO stvrzují podpisem starosta a jmenovaní ověřovatelé.

 

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

1) Tento jednací řád ZMO nabývá platnosti dne  12.12. 2002.

 

 

 

                                                                                            …………………………….

                                                                                                     Jaroslav Kňava

                                                                                                         starosta

                                                                                         městského obvodu Pardubice V

 

 

 

Příloha č. 1

Příprava, zpracování a předávání materiálů

pro jednání ZMO Pardubice V

Časový harmonogram předávání zpráv :

 

1) Nejpozději 8 pracovních dnů před termínem jednání ZMO musí být materiály k projednání v ZMO předány na sekretariát starosty – vždy i v elektronické podobě. Názvy jednotlivých materiálů musí být jasné, srozumitelné, nebudou duplicitní a musí obsahovat náležitosti zde uvedené. V opačném případě je sekretariát starosty oprávněn materiál předkladateli vrátit k doplnění, resp. přepracování.

 

2) Nejpozději 4 pracovní dny před jednáním ZMO obdrží starosta, členové zastupitelstva a tajemník úřadu kompletní písemné materiály pro jednání ZMO.

 

3) Zprávy na stůl se mohou předávat ZMO jen zcela výjimečně, s příslušným odůvodněním. Tato zpráva bude předána sekretariátu starosty nejpozději v den konání zastupitelstva a to do 10.00 hodin.

 

4)  Těsně před zastupitelstvem obdrží starosta pouze soupis dodatečně předaných materiálů a dá ke zvážení členům zastupitelstva, zda odsouhlasí zařazení zpráv do programu či nikoliv.

Úprava zpráv předkládaných pro jednání ZMO Pardubice V :

   Písemné podklady pro jednání ZMO jsou zpracovány v programu, který se obecně používá na úřadu (MS Word). Při jejich zpracování jsou předkladatelé povinni používat jednotný druh písma - Times New Roman CE, velikost písma 12 (pokud není níže uvedeno jinak) a  řádkování 1.

 

            Náležitosti písemného podkladu:

 

1) Označení:  Městský obvod Pardubice V
                         Úřad městského obvodu Pardubice V

- umístěno v levém horním rohu

- písmo jednoduché

 

2) Určení zprávy zastupitelstvu městského obvodu (zastupitelstvu) a termín jednání

- umístěno v pravém horním rohu

- písmo jednoduché

 

3) Předkladatel

- vlevo pod označením Úřad městského obvodu Pardubice V

- písmo tučné, podtržené

- jméno,  příjmení a funkce je písmem jednoduchým

 

4) Zpracovatel

- vlevo pod předkladatelem

- písmo tučné, podtržené

- jméno,  příjmení a funkce je písmem jednoduchým

 

5) Konzultant - s kým byla zpráva projednána

- vlevo pod zpracovatelem

- písmo tučné, podtržené

- jméno,  příjmení a funkce je písmem jednoduchým

Jestliže zpráva nebyla konzultována, nebude konzultant uváděn.

 

6) Číslo zprávy

- přidělí sekretariát starosty

- je umístěno vpravo vedle konzultanta

- písmo tučné, velikost 18

 

7) Název zprávy

- uprostřed řádky

- písmo tučné, podtržené, velikost 14

 

8) Návrh usnesení

- vlevo

- písmo tučné, podtržené

Vlastní text návrhu usnesení musí být srozumitelný, jednotlivé části na sebe musí logicky navazovat a musí být konkrétní. Usnesení se píší vždy od levého okraje. Jednotlivé části mají ustálená pravidla:

- písmo jednoduché

Uvozovací větou je:

            ZMO Pardubice V :

1. Schvaluje, ruší, konstatuje...

   a)...........................

   b)...........................

2. Doporučuje (příklady):

   a) provést...............................

   b) uzavřít dodatek...................

   c) zařadit ...............................

   d) projednat .....................atd.

U tohoto bodu může být uvedeno, kdo za problematiku zodpovídá a termín plnění.

3. Ukládá (příklady)

   a) provést...............................

   b) uzavřít dodatek..................

   c) zařadit................................

   d) projednat ......................atd.

U tohoto bodu bude vždy uvedeno, kdo za problematiku zodpovídá a termín plnění.

 

9) Důvodová zpráva

- vlevo, následuje po navrženém usnesení

- písmo tučné, podržené

- vlastní text - písmo jednoduché

Důvodová zpráva by měla obsahovat zhodnocení dosavadního stavu, rozbor příčin, odůvodnění navrhovaných opatření, a popř. jejich ekonomický rozbor. Informace musí být jasné, logické a srozumitelné.  Pokud existuje několik variant plnění či řešení, musí být tyto uvedeny a vysvětleny. V závěru je navrženo, kterou alternativu zpracovatel (předkladatel) upřednostňuje. Ta se rovněž uvede v návrhu na usnesení.

 

10) Seznam příloh

- vlevo na konci textu

- písmo tučné , podtržené

- vlastní text - písmo jednoduché

 

Vzor písemného podkladu je ve vzoru č. 1

Zpráva informativního charakteru, je podávána ve formě viz. vzor č. 2. Pro tyto materiály platí náležitosti č. 1,2,3,4,5,7,8,9 a 10.

Informace je podávána ve formě viz. vzor č. 3. Pro tyto materiály platí náležitosti č. 1,2,3,4,5 a 10.

 

Vzor č. 1

 

 

Městský obvod Pardubice V                                                            Zpráva pro jednání ZMO

Úřad městského obvodu Pardubice V                                            Termín jednání : .............

 

 

Předkladatel:  Jméno, příjmení, funkce + podpis       

Zpracovatel:  Jméno, příjmení, funkce + podpis

Konzultant:  Jméno, příjmení, funkce + podpis                                      číslo zprávy:........

 

 

 

Název zprávy

 

 

Návrh usnesení:

 

            Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V :

1. Schvaluje ...........................

2. Doporučuje........................                                              Z: kdo za problematiku zodpovídá

                                                                                                T: termín plnění  

3. Ukládá................................                                               Z: kdo za problematiku zodpovídá

                                                                                                 T: termín plnění

 

Důvodová zpráva:

Seznam příloh:

1...............................

2...............................

3...............................

 

 

Vzor č. 2

 

 

Městský obvod Pardubice V                                                         Zpráva pro jednání ZMO

Úřad městského obvodu Pardubice V                                       Termín jednání : .............

 

 

 

Předkladatel:  Jméno, příjmení, funkce + podpis

Zpracovatel:  Jméno, příjmení, funkce + podpis

Konzultant:  Jméno, příjmení, funkce + podpis                                             

 

 

 

 

 

Informativní zpráva týkající se:  ............................................

 

 

 

Návrh usnesení:

 

            Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo předloženou zprávu a tuto bere na vědomí.

 

 

 

Důvodová zpráva:

 

 

 

Seznam příloh:

1...............................

2...............................

3...............................

 

 

 

 Vzor č. 3

 

 

Městský obvod Pardubice V                                                         Zpráva pro jednání ZMO

Úřad městského obvodu Pardubice V                                       Termín jednání:.............

 

 

 

Předkladatel:  Jméno, příjmení, funkce + podpis

Zpracovatel:  Jméno, příjmení, funkce + podpis

Konzultant:  Jméno, příjmení. funkce + podpis                                             

 

 

 

 

 

Informace - věc:  ............................................

 

 

 

 

Text............... 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh:

1...............................

2...............................

3...............................