Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sekretariát starosty

Ing. Iveta Vašíčková
Zuzana Sieglová
Radmila Růžičková
Renata Málková
Hana Bártlová
  

Ing. Iveta Vašíčková -  komplexně zajišťuje mzdové účetnictví. Plní zejména tyto úkoly:

  • zajišťuje mzdovou agendu, stanoveným způsobem opatřuje a zpracovává podklady pro mzdy a odměny, provádí výpočet mezd zaměstnanců úřadu, popř. dalších osob, odměn členů zastupitelstva a dalších občanů, vč. nemocenských dávek, daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění a jiných srážek ze mzdy, odpovídá za správnost a včasnost vyplácených mezd, odměn a dalších plateb obdobného charakteru,
  • zajišťuje veškeré statistické a jiné výkazy spojené se mzdovou agendou, provádí odvody veškerých srážek ze mzdy a plnění obdobného charakteru, zodpovídá za jejich zákonnost a správnost,
  • zajišťuje vnitřní chod úřadu, zejm. spisovou a archivní službu.
Zuzana Sieglová - přijímá a stanoveným způsobem vyřizuje korespondenci a jiná podání starosty a tajemníka, zajišťuje veškeré administrativní práce sekretariátu starosty.Plní zejména tyto úkoly :
  • vede stanovené evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory a pod., zpracovává posudky a zprávy a jiné stanovené podklady pro orgány činné v trestním řízení a jiné orgány,
  • ve stanoveném rozsahu provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
  • zabezpečuje organizaci pracovního času starosty a tajemníka, v případě potřeby i dalších zaměstnanců, sjednává a organizuje schůzky, obchodní a jiná jednání, porady, návštěvy a podobné akce, připravuje či jinak zajišťuje pro ně veškeré potřebné podklady a doklady,
  • v případě potřeby plní další úkoly.
Radmila Růžičková - zajišťuje chod podatelny, základní informační služby a archivní služby.Plní zejména tyto  úkoly :
  • komplexně zajišťuje chod podatelny, příjem korespondence, její rozdělení, odesílání poštou případně přímé doručování, zodpovídá za řádné vedení spisové a dokumentační služby,
  • zajišťuje poskytování veškerých základních informací o funkcích města, jeho orgánů, jednotlivých útvarů ÚMO apod., poskytuje základní formuláře a listiny včetně informací o jejich užití, zajišťuje prodej městských vyhlášek, dalších listin, materiálů a dokumentů,
  • vede archiv městského obvodu a jeho orgánů, včetně všech souvisejících činností, stanoveným způsobem a ve stanovené formě přijímá archiválie, dbá o řádnou spisovou evidenci, o účelné a bezpečné uložení a o jejich řádné vyřazování při skartačním řízení.

Renata Málková - zajišťuje doručování pošty, úklid úřadu.

Hana Bártlová- zajišťuje veškeré knihovnické služby v knihovně umístěné v DDM Delta v Gorkého ulici.