Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor investiční a správní

Bc.Mmonika Klátilová - vedoucí
Jan Brožek 
Jana Jeníková
Ivana Popílková
Bc. Karel Farský
 
Náplň práce :
Bc. Monika Klátilová – životní prostředí - v souladu s příslušnými právními předpisy na svěřeném úseku činnosti zajišťuje ochranu přírody a krajiny, ochranu zvířat proti týrání, ochranu rostlin, zeleně a přírody. Plní zejména tyto úkoly :
 • povoluje kácení dřevin a je oprávněna k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • plánuje, koordinuje a kontroluje údržbu ploch veřejné zeleně, nové výsadby na území městského obvodu, zřizování a provoz dětských hřišť, mobiliáře apod., nařizuje hromadná opatření pro oblast rozvoje rostlinné výroby a hromadná opatření proti škůdcům,
 • vede stanovené evidence, eviduje podklady a pod., řádně spravuje svěřený majetek, na svém úseku činnosti zodpovídá za archivaci materiálů a dokumentů,

      Zajišťuje oblast nakládání s odpady a ekologickou osvětu. Plní zejména tyto úkoly :

 • zajišťuje přistavování velkoobjemových kontejnerů, odstraňování černých skládek, výsyp odpadkových košů, úklid odpadků z veřejného prostranství,
 • vydává rozhodnutí, jímž může na svém území stanovit opatření ke snižování nebo předcházení výskytu  světelného znečištění ovzduší,
 • v rámci své působnosti vyměřuje správní poplatky, vydává o nich rozhodnutí, případně je předává k řešení příslušným pracovníkům MO nebo orgánům, 
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zajišťuje podávání statistických a obdobných výkazů, přehledů, hlášení apod.
 
Jan Brožek - investice
 
Investice - připravuje tvorbu plánů oprav a investiční výstavby MO Pardubice V souladu se schváleným rozpočtem, právními a vnitřními předpisy a na základě požadavků zadává veřejné zakázky, zabezpečuje přípravu a uzavírání smluv na investiční akce. Zabezpečuje realizaci stavebních akcí včetně průběžného stavebního či jiného dozoru. Sleduje čerpání investičních prostředků a prostředků na opravy, zodpovídá za jejich řádné a správné použití a vyúčtování. Plní zejména tyto úkoly :
 • komplexně zabezpečuje přípravu určených investic v souladu se schváleným rozpočtem, zejména zpracování veškeré potřebné projektové dokumentace, její oponenturu, schválení a přijetí, reklamací, odstranění vad apod.
 • v souladu se schváleným rozpočtem stanoveným způsobem zabezpečuje realizaci investic a oprav, zabezpečuje technický dozor investora během provádění výstavby, přejímání dílčích i kompletních dodávek, jejich uvedení do provozu a předání budoucímu  uživateli,
 • kontroluje dokumentaci pro zadání akcí, uplatňuje požadavky pro výběr zhotovitele, vyjadřuje se k návrhům souvisejících smluv,
 • komplexně zabezpečuje předání staveniště zhotoviteli, kontroluje kvalitu a kvantitu prováděných prací, zajišťuje odstranění zjevných vad a nedodělků, organizačně zajišťuje přejímací řízení, zabezpečuje kolaudační řízení, 
 • sleduje reálné a finanční plnění jednotlivých investičních akcí, porovnává je s rozpočtem, zadáním zakázky a smlouvami, v souladu s nimi zabezpečuje platby, v případně neplnění dohodnutých podmínek uplatňuje vůči dodavatelům a dalším subjektům sjednané či stanovené sankce, zajišťuje jejich vymáhání,v rámci záručních lhůt uplatňuje odpovědnost za vady, zajišťuje jejich odstranění,
 • zajišťuje činnosti podle zákona o posuzování vlivu staveb a činností na životní prostředí (proces EIA),

Jana Jeníková - doprava - provádí výkon silničního správního úřadu podle zákona o pozemních komunikacích. Plní zejména tyto úkoly:

 • vydává rozhodnutí o povolení umístění pevných překážek, umístění dočasných zákazů stání na místních komunikacích, vede o nich evidence, dohlíží na situaci a stav,
 • uplatňuje vůči rozpočtu požadavky na investice a opravy pozemních komunikací, v souladu se schváleným rozpočtem pak stanoveným způsobem zajišťuje jejich realizaci,
 • především místním šetřením či dalšími způsoby zjišťuje závady na místních komunikacích, zadává jejich odstranění stanoveným subjektům, kontroluje technické a časové provedení, oprávněnost a důvodnost účtovaných plateb,
 • podává návrhy na stanovení místní a přechodné úpravy provozu,
 • stanoveným způsobem povoluje vjezdy do vybraných míst města,
 • vyjadřuje se k umisťování a úpravám silniční zeleně z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na místních komunikacích,
 • pro městskou hromadnou dopravu dává stanoviska, návrhy a podněty k jízdním řádům, licencím,
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zpracovává výkazy, hlášení, zabezpečuje ukládání dokumentace apod.
Ve stanoveném rozsahu zajišťuje výkon státní správy a plní úkoly samosprávy v oblasti zvláštního užívání komunikací a provádí daňové řízení. Plní zejména tyto úkoly:
 • vydává rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách místních a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací podle silničního zákona, vydává dodatečná povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací z důvodu havárie vedení,  
 • vykonává státní dozor na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • v rámci své působnosti vyměřuje správní poplatky, vydává o nich rozhodnutí,  
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zpracovává výkazy, hlášení, zabezpečuje ukládání dokumentace apod.

Ivana Popílková

 • provádí kontrolu čištění místních komunikací, dává připomínky k harmonogramu čistění a jeho kontrolu u dodavatele služeb, provádí kontrolu zimní údržby místních komunikací,
 • zjišťuje vraky silničních vozidel, vede jejich evidenci, zasílá výzvy vlastníkům k jejich odstranění, případně je vyzývá jiným zákonným způsobem, zajišťuje jejich odvoz a stanovenou likvidaci,
 • místním šetřením či dalšími způsoby zjišťuje závady na místních komunikacích,
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zpracovává výkazy, hlášení, zabezpečuje ukládání dokumentace apod.

Bc. Karel Farský

  Ve stanoveném rozsahu zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupků.