Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor ekonomický

Ing. Marcela Kotyková - vedoucí

Alena Nadrchalová

Libuše Lusková

Bc. Renata Šlosárová

Andrea Hemmrová

Náplň práce:

Ing. Marcela Kotyková – vedoucí, rozpočtář, účetní, správce místního poplatku z TKO
Plní zejména tyto úkoly:

 • organizuje a koordinuje postup při přípravě a zpracování návrhu rozpočtu městského obvodu a střednědobého výhledu rozpočtu a na základě získaných podkladů, informací, stanovisek a připomínek zpracovává návrhy změn rozpočtu v průběhu roku,
 • sleduje hospodaření městského obvodu a zpracovává rozbory výsledků hospodaření městského obvodu a závěrečný účet včetně podnikatelské činnosti, sleduje a vyhodnocuje finanční situaci městského obvodu, zajišťuje realizaci finančních toků mezi rozpočtem městského obvodu a rozpočtem města,
 • plní funkci správce rozpočtu, tj. kontroluje plánované a uskutečňované příjmy a výdaje z rozpočtového hlediska,
 • podílí se na vedení účetnictví, na účetních kontrolách a zpracování účetních závěrek,
  na přípravě a vyhodnocení inventarizace,
 • vystavuje faktury a vede knihu vydaných faktur, 
 • je správcem místního poplatku z TKO a souvisejících správních poplatků, zajišťuje jeho vymáhání, 
 • vypracovává návrhy směrnic, příp. další metodiku týkajících se hospodaření městského obvodu, účetnictví, správy a evidence daní a poplatků apod.,
 • vede další stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává ekonomické analýzy, statistické a obdobné výkazy a podklady pro jednání orgánů městského obvodu.

Alena Nadrchalová - správce daní a poplatků z TKO, agenda povolování tomboly a turnajů malého rozsahu, ve stanoveném rozsahu zástup v záležitostech financí a účetnictví

Plní zejména tyto úkoly:

 • je správcem místních poplatků z TKO, provádí hromadné změny předpisů a osvobození, vratky přeplatků, jedná s klienty, zajišťuje převody plateb mezi městskými obvody na základě změn v trvalých pobytech, je správcem souvisejících správních poplatků, zajišťuje vymáhání pohledávek z tohoto místního poplatku atd.,
 • provádí měsíční závěrky v poplatkové evidenci, zpracovává podklady pro odsouhlasení poplatkové a účetní evidence, pro předpisy pohledávek v účetnictví a pro inventarizaci pohledávek,
 • ve stanoveném rozsahu zastupuje v záležitostech financí a účetnictví,

 • zastupuje za správce rozpočtu,

 •  zajišťuje agendu povolování tomboly a turnajů malého rozsahu.

  Libuše Lusková – pokladník, správce místního poplatku z TKO

  Plní zejména tyto úkoly:

 • stanoveným způsobem a v souladu s příslušnými předpisy zajišťuje vedení příjmové, výdajové a valutové pokladny,
 • vystavuje pokladní šeky a jiné platební instrumenty k výplatám v hotovosti pro pokladnu organizace, vede další stanovené či potřebné evidence, vede evidenci stravenek a jiných zúčtovatelných dokladů, zodpovídá za jejich řádné vyúčtování a správnost odvodu vybraných peněz,  
 • je správcem místního poplatku z TKO a souvisejících správních poplatků, zajišťuje jeho vymáhání. 

Bc. Renata Šlosárová – správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství, správce pokut, ve stanoveném rozsahu správce ostatních místních a správních poplatků, agenda dle z. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, (kromě tombol a turnajů malého rozsahu), veřejnosprávní kontrola dotací poskytnutých z rozpočtu městského obvodu.

Plní zejména tyto úkoly:

 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství, kontroluje ohlášení k poplatku, provádí předpisy poplatku do poplatkové evidence, zajišťuje vymáhání pohledávek atd.
 • je správcem pokut, provádí jejich předpisy do poplatkové evidence, zajišťuje jejich vymáhání atd.,
 • připisuje obdržené platby do poplatkové evidence, řeší nejasné platby, připravuje poklady k vratkám přeplatků a podklady k převodu plateb na jiné městské obvody, městu a dalším institucím,
 • předává stanovené sestavy a podklady k proúčtování pohledávek a plateb v účetnictví,
 • zajišťuje v plném rozsahu agendu dle z. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
  je správcem souvisejících správních poplatků (kromě tombol a turnajů malého rozsahu),
 • provádí veřejnosprávní kontrolu dotací poskytovaných z rozpočtu městského obvodu.

Andrea Hemmrová - správce místního poplatku ze psů, správce místního poplatku z TKO, zástup na pokladně

Plní zejména tyto úkoly:

 • je správcem místního poplatku ze psů, přijímá přihlášky a odhlášky, provádí předpisy
  a osvobození v poplatkové evidenci, vratky přeplatků, zajišťuje vymáhání pohledávek z tohoto místního poplatku atd.
 • je správcem místního poplatku z TKO a souvisejících správních poplatků, zajišťuje jeho vymáhání,
 • je správcem místního poplatku z TKO z titulu vlastnictví bytů, rodinných domů a rekreačních objektů a souvisejících správních poplatků, zajišťuje jejich předpisy a vymáhání,
 • předává stanovené sestavy a podklady k proúčtování pohledávek v účetnictví,
 • zastupuje na pokladně.