Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor ekonomický

Ing. Marcela Kotyková – vedoucí, rozpočtář, účetní, správce místního poplatku z TKO
a pokut za správní delikty, zástup pokladna

Alena Nadrchalová - správce daní a poplatků

Libuše Lusková – pokladník, správce místního poplatku z TKO

Bc. Renata Šlosárová - pokladník, správce místního poplatku z TKO 

Náplň činnosti :

Ing. Marcela Kotyková - komplexně zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu městského obvodu, jeho změn, hodnocení výsledků hospodaření a finančního vypořádání. Provádí ekonomické analýzy a sleduje hospodaření městského obvodu, sestavuje rozbory výsledků hospodaření městského obvodu, navrhuje nové postupy a řešení. Je správcem místního poplatku z TKO a pokut ze správních eliktů. Plní zejména tyto úkoly :

 • stanoveným způsobem organizuje, řídí a koordinuje postup při zpracování návrhu rozpočtu, na základě získaných podkladů, informací, stanovisek a připomínek zpracovává komplexní návrhy rozpočtu na příslušný kalendářní rok a jeho změn v průběhu roku, zajišťuje jejich projednávání a schvalování orgány městského obvodu,
 • zpracovává komplexní vyhodnocení výsledků hospodaření městského obvodu včetně podnikatelské činnosti za stanovená období, navrhuje potřebná opatření, průběžně sleduje, vyhodnocuje a ovlivňuje finanční situaci městského obvodu jako celku, podílí se na optimálním ukládání volných finančních prostředků, zajišťuje realizaci finančních toků mezi rozpočtem městského obvodu a rozpočtem města, zajišťuje jejich projednávání a schvalování orgány městského obvodu,
 • plní funkci správce rozpočtu, tj. kontroluje plánované a uskutečňované příjmy a výdaje z rozpočtového hlediska,
 • zajišťuje účetnictví pokud jde o účtování o výdajových operacích na výdajovém účtu, o majetkových operacích a vnitřních účetních operacích, podílí se na účetních kontrolách a zpracování účetních závěrek,
 • podílí se na přípravě a vyhodnocení  inventarizace,
 • vystavuje faktury za příjmy z reklamy a vede knihu vydaných faktur, 
 • je správcem místního poplatku z TKO a pokut za správních deliktů, zajišťuje jejich vymáhání,
 • je správcem místních poplatků a pokut - u místního poplatkuz TKO vede jeho operativní evidenci, provádí předpisy a osvobození, vratky přeplatků zajišťuje  vymáhání pohledávek z tohoto místního poplatku a je správcem souvisejících správních poplatků, u místního poplatku ze psů - příjem přihlášek a odhlášek k tomuto místnímu poplatku a vratky přeplatků, u veškerých druhů místních poplatků a veškerých pokut připisuje přijaté platby na účty jednotlivých poplatníků v daňové evidenci,
 • v souladu s příslušnými právními a dalšími předpisy zajišťuje účetnictví městského obvodu
 • vypracovává návrhy směrnic týkajících se  hospodaření městského obvodu, účetnictví, správy a evidence daní a poplatků apod.,
 • vede další stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory týkající se rozpočtového hospodaření apod.

Alena Nadrchalová - na svěřeném úseku zajišťuje správu daní, poplatků a pokut.Plní zejména tyto úkoly:

 • je správem místního polatku ze psů, místního poplatku za užívání veřejného prostranství, pokut z přestupků a případných pokut souvisejících s agendou VHPa obdobných zařízení, vede jejich operativní evidenci, provádí jejich předpisy a osvobození, zajišťuje vymáhání pohledávek místního polatku z psů a za užívání veřejného prostranství a vymáhání pokut,
 • zajišťuje agendu týkající se tomboly,

 • předává stanovené sestavy a pdklady k proúčtování pohledávek a plateb v účetnictví,
 • zajišťuje v plném rozsahu agendu týkající se výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení, je správcem souvisejících správních poplatků (vyměřuje, eviduje, vybírá a vymáhá),

Libuše Lusková – zajišťuje pokladní službu,  je správcem místního poplatku z TKO. Plní zejména tyto úkoly:

 • stanoveným způsobem a v souladu s příslušnými předpisy zajišťuje příjmy a výdaje hotovostních prostředků v pokladně,
 • na úseku své činnosti vede stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory a pod., stanoveným způsobem se podílí na inventarizacích majetku,
 • vystavuje pokladní šeky a jiné platební instrumenty k výplatám v hotovosti pro pokladnu organizace, vede další stanovené či potřebné evidence, vede evidenci cenin a jiných zúčtovatelných dokladů, zodpovídá za jejich řádné vyúčtování a správnost odvodu vybraných peněz,  
 • je správcem místního poplatku z TKO a souvisejících správních poplatků, zajišťuje jeho vymáhání. 

Bc. Renata Šlosárová – na svěřeném úseku zajišťuje správu daní, poplatků a pokut.Plní zejména tyto úkoly:

 • je správem místního polatku ze psů, místního poplatku za užívání veřejného prostranství, pokut z přestupků a případných pokut souvisejících s agendou VHPa obdobných zařízení, vede jejich operativní evidenci, provádí jejich předpisy a osvobození, zajišťuje vymáhání pohledávek místního polatku z psů a za užívání veřejného prostranství a vymáhání pokut,
 • zajišťuje agendu týkající se tomboly,

 • předává stanovené sestavy a pdklady k proúčtování pohledávek a plateb v účetnictví,
 • zajišťuje v plném rozsahu agendu týkající se výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení, je správcem souvisejících správních poplatků (vyměřuje, eviduje, vybírá a vymáhá),
 • zajišťuje sledování veřejné podpory de minimis poskytované městským obvodem vč. zápisu do registru veřejné podpory,        
 • zastupuje na pokladně.