Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2015

Vážení občané, chceme Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Pardubic.

popelnice.jpg

Sazba poplatku pro rok 2015 činí 500,-- Kč. Poplatek za r. 2015 je splatný jednorázově do 30. dubna  2015. Každoročně doručujeme poplatníkům v průběhu února a března složenky na platbu tohoto místního poplatku.

Poplatek platí fyzické osoby vč. cizinců, které má trvalý pobyt v MO Pardubice V bez ohledu na to, zda se v místě trvalého pobytu skutečně zdržují a rovněž bez ohledu na to, jestli obdržely od úřadu složenku. Poplatek se vztahuje i na děti, které v daném roce dovršily 6 let. Místní poplatek platí také fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu nacházející se na území MO Pardubice V určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek můžete zaplatit na poště uvedenou složenkou, v hotovosti na pokladně úřadu MO Pardubice V v Češkově ulici, případně do 30. 4. 2015 i na ostatních městských obvodech. Poplatek můžete uhradit také převodem z bankovního účtu. Při platbě přes účet uvádějte správný variabilní symbol, který lze zjistit ze složenky nebo dotazem u příslušných pracovnic na úřadu městského obvodu Pardubice V.

Připomínáme rovněž, abyste včas doložili příslušným pracovnicím úřadu MO Pardubice V případný nárok na osvobození od tohoto místního poplatku (např. při umístění v domově důchodců atd.).

Další informace můžete získat přímo na odboru ekonomickém a sociálních věcí Úřadu městského obvodu Pardubice V, Češkova 22.