Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pracovní náplně odborů a úseků

 

 1. Tajemnice

 

Tajemník je nadřízeným všem zaměstnancům zařazeným do ÚMO Pardubice IV, plní vůči nim funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, především podle zákoníku práce. Ve spolupráci se starostou a místostarostou řídí činnost ÚMO Pardubice IV, podílí se na řádném zajištění fungování orgánů městského obvodu, na přípravě materiálů a podkladů pro jejich rozhodování, zabezpečuje plnění usnesení orgánů městského obvodu, řídí a kontroluje činnost pracovníků ÚMO.

 

Zajišťuje činnosti v oblasti životního prostředí:

 

 • vyjadřuje se k investičním záměrům na území obvodu, k rozvojovým a útlumovým záměrům podniků z hlediska životního prostředí

 • vykonává působnost příslušející obcím dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 • vykonává státní správu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v působnosti příslušející obcím

 • vykonává dohled nad údržbou zemědělských pozemků

 • dozírá nad dodržováním ustanovení vodního zákona, zákona o státní správě ve vodním hospodářství a předpisů podle nich vydaných a v rozsahu své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad

 • vykonává státní správu dle zákona o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek v působnosti příslušející obcím

   


  2. Sekretariát a podatelna

 

 • zabezpečuje technicky i materiálně jednání Rady a Zastupitelstva MO Pardubice IV, zajišťuje technicky a materiálně jednání starosty MO Pardubice IV, zodpovídá za kompletnost a archivaci materiálů jednání Rady a Zastupitelstva MO Pardubice IV a zajišťuje po projednání Radou MO Pardubice IV následné vyřízení žádostí do Pozemkové komise

 • zajišťuje evidenci došlé pošty prostřednictvím elektronické spisové služby, roznos veškeré došlé pošty na úřadě a vyřizuje též její odeslání (Datové schránky, Česká pošta) a zajišťuje funkci administrátora v rámci elektronické spisové služby

 • zajišťuje práci sekretariátu (administrativní práce atd.), zajišťuje funkci podatelny, eviduje stížnosti,

 • archivuje poštu tajemnice a starosty

 • vede evidenci smluv uzavřených MO Pardubice IV

 • zajišťuje služby Czech POINTu

 • spravuje webové stránky MO Pardubice IV, zajišťuje vydávání Zpravodaje MO Pardubice IV

 • zajišťuje informování občanů prostřednictvím místního rozhlasu, osobně, telefonicky i ve vývěskách

   


  3. Odbor investic, dopravy a hospodářské správy (OIDHS ) 

 • řídí a kontroluje činnost pracovníků určených k výkonu OPP

 • řídí a kontroluje činnost pracovníků určených k výkonu VVS

 • předkládá městu návrhy na investiční výstavbu, velké i drobné opravy na území obvodu a připravuje a zabezpečuje vlastní investiční akce a opravy v souladu s platnými právními předpisy

 • zajišťuje výběrová a poptávková řízení k jednotlivým akcím a zastupuje městský obvod při realizaci všech investičních akcí a oprav v obvodě

 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně a prvků drobné architektury na území obvodu, zajišťuje údržbu svěřených objektů a vlastních zařízení, zajišťuje provádění předepsaných revizí a kontrol na objektech ve správě MO,

 • zajišťuje drobné opravy majetku ve správě MO

 • zajišťuje zimní údržbu chodníků a komunikací, smluvně i vlastní četou

 • vydává stanoviska k investičním záměrům a stavebním činnostem, které mají být realizovány na území obvodu

 • dává stanoviska, návrhy a podněty k jízdním řádům, provozu a umístění zastávek MHD

 • vykonává státní dozor nad MK v obvodě dle § 41 zák. č. 13/1997 a správu nad místními komunikacemi dle zák. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • provádí výkon majetkové správy nad místními komunikacemi a vyjadřuje se k operačním plánům (harmonogramům) letního i zimního úklidu komunikací

 • informuje veřejnost o omezeních v dopravě

 • spolupracuje se stavební a pozemkovou komisí a účastní se jejich jednání

 • předává úkoly od MO a komunikuje s Městskou policií Pardubice a přejímá jejich hlášení 

 • vybírá správní poplatky dle zákona č. 634/2004., o správních poplatcích za úkony na svěřeném úseku

   

 • podle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích provádí výkon správy na místních komunikacích  v rámci obvodu: 

 1. rozhoduje o vzniku, úpravách nebo zrušení sjezdů z MK na sousední nemovitosti

 2. vydává rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na MK

 3. vydává rozhodnutí ke zvláštnímu užívání dle zákona č. 13/1997 v plném rozsahu zákona

 4. vykonává kontrolní činnost plnění podmínek vydaných rozhodnutí na svém úseku

 5.  vyzývá majitele vraků vozidel k jejich odstranění, zabezpečuje jejich odtah
   

  


4. Odbor ekonomický a vnitřních věcí (OEVV)

Komplexně zajišťuje oblast rozpočtu a účetnictví a v této oblasti plní zejména tyto úkoly: 

 • zajišťuje přípravu návrhu rozpočtu a všech změn rozpočtu MO Pardubice IV.

 • zajišťuje realizaci finančních toků mezi a rozpočtem městského obvodu a rozpočtem města, zajišťuje jejich projednávání a schvalování orgány městského obvodu

 • průběžně sleduje plnění rozpočtu v příjmové i výdajové části.

 • plní funkci správce rozpočtu, tj. kontroluje plánované a uskutečňované příjmy a výdaje z rozpočtového hlediska, vyhotovuje pravidelné měsíční plnění rozpočtu.

 •  zpracovává vyhodnocení hospodaření za pololetí a závěrečný účet.

 •  po skončení rozpočtového – kalendářního roku provádí finanční vypořádání za příslušný rok.

 •  komplexně vede účetnictví MO Pardubice IV.

 • zodpovídá za inventarizaci majetku, závazků a pohledávek.

 • navrhuje a zajišťuje vytvoření peněžních a majetkových fondů, podílí se na sestavování jejich rozpočtu a hospodaří s nimi.

 • zpracovává statistické výkazy na svém úseku činnosti

 

 • je správcem místního poplatku za psy,TKO a za užívání veřejného prostranství

 • provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

 • zabezpečuje pokladní činnost a odpovídá za ní, vyhotovuje příjmové a výdajové pokladní doklady, vede evidenci cenin

 • podílí se na inventarizaci pokladen, cenin, hmotného a nehmotného majetku

 

 • zajišťuje mzdovou agendu, stanoveným způsobem opatřuje a zpracovává podklady pro mzdy a odměny, provádí výpočet mezd zaměstnanců úřadu, popř. dalších osob, odměn členů zastupitelstva

 • zajišťuje veškeré statistické a jiné výkazy spojené se mzdovou agendou, provádí odvody veškerých srážek ze mzdy a plnění obdobného charakteru, zodpovídá za jejich zákonnost a správnost.

 • přijímá daňové doklady, faktury, poukazy k výdaji a další podklady k placení, řádně je eviduje,

 • plní úkoly dle spisového řádu ÚMO Pardubice IV včetně vedení archivu

 • zajišťuje vymáhání správních a místních poplatků

 • vyřizuje dotace sportovním klubům, školám a jiným organizacím

   

  5. Úsek přestupků

 

 • zajišťuje vymáhání ve správním či soudním řízení pokut, nákladů řízení a pořádkových pokut uložených v rámci přestupkového řízení, vede jejich operativní evidenci

 • vydává rozhodnutí o povolení k provozu výherních hracích přístrojů, provádí kontrolu jejich provozu (včetně ukládání sankcí), je správcem souvisejících správních poplatků (vyměřuje, eviduje, vybírá a vymáhá),

 • vydává rozhodnutí o povolení k pořádání tombol apod., vyměřuje související správní poplatky, kontroluje výběry peněz a jejich využití,

 • projednává a rozhoduje jako státní orgán prvního stupně přestupky proti pořádku ve státní správě, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, vede evidenci přestupků a zpracovává roční statistické výkazy,

 • zajišťuje rozbory agendy, podílí se na připomínkování vyhlášek města, týkajících se veřejného pořádku

 • zajišťuje, řídí a zodpovídá za provoz knihoven

 • zajišťuje dárkové balíčky při významných životních jubileích občanů