Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Program rozvoje MO Pardubice III 2006 - 2010

Oblast životního prostředí

 

 

1. Péče o veřejné prostranství a veřejnou zeleň

 

 

 

1.1. Péče o veřejnou zeleň – standard dle Statutu

 

1.1.1. Seč travnatých ploch (5x) + seč ruderálních ploch (dle potřeby)

1.1.2. Ošetřování keřových skupin (pletí, stříhání, přihnojování)

 

1.1.3. Ošetřování stromů (průklesty, přihnojování, zálivka)

 

 

1.1.4. Kácení poškozených, napadených, starých nebo nevhodně vysázených    stromů

 

 

1.1.5. Náhradní výsadba vhodnějších druhů stromů a keřů

 

 

1.1.6. Zajištění odborných posudků na zdravotní stav problematických dřevin od Agentury ochrany přírody a krajiny (zdarma)

 

 

1.1.7. Zajištění zálivky keřů a stromů (nové výsadby)

 

 

1.1.8. Údržba mobilní zeleně

 

 

 

1.1.9. V případě oprav komunikací doplnění zeminy a dosetí travnatých ploch 

 

1.2. Péče o veřejné prostranství -  oprava a údržba herních prvků, pískovišť a venkovních hracích ploch  

 

1.2.1..Zajištění povinností provozovatele venkovních hracích ploch dle platné legislativy

 

(systém kontrol – běžné, provozní a roční odborně technické kontroly)

 

1.2.2. Postupné uvádění herních prvků na území MO Pardubice v souladu s platnými normami vztahující se na tuto problematiku

 

 

1.2.3. Opravy během kalendářního roku na základě výstupů z běžných, provozních a ročních odborných technických kontrol

 

1.2.4. Opravy stávajících dětských hřišť dle podnětů z činnosti MO III (ploch hřišť pro venkovní hry) 

 

 

1.2.5. Odstraňování nebezpečných herních prvků (v souladu s protokoly z odborné technické kontroly)

 

 

1.2.6. Zajištění výměny písku v dětských pískovištích – 1 x za dva roky

 

 

1.2.7. Doplňování dopadových ploch na dětských hřištích – dle potřeby

 

 

1.2.8. Zajištění provozních řádů (zveřejnění na web stránkách, na úřední desce ÚMO Pardubice III a na vybraných dětských hřištích).  

 

 

1.2.9. Předávání podkladů při rušení, výměně herních prvků a pískovišť atd. na odbor životního prostředí MmP pro evidenci majetku

 

 

1.3. Péče o veřejné prostranství -  klepače, sušáky na prádlo

 

1.3.1.  Zajištění podnětů od občanů týkající se odstranění klepačů na koberce a sušáků na prádlo

 

1.3.2. Vyhodnocení a realizace likvidace nepotřebných a nevyhovujících

 

1.3.3. Následné zajištění jejich odstranění a poté postupná realizace likvidace tohoto mobiliáře

 

 1.4. Péče o veřejné prostranství - lavičky, koše na PE

 

1.4.1. Oprava stávajících laviček – nátěry, výměna poškozených prken, likvidace po zvážení na základě přání občanů

 

1.4.2. Oprava stávajících košů na PE  

 

 

 

1.5. Průběžně realizovat úklid odpadků z veřejných ploch

 

 

 

 

 

 

2. Rozvoj a budování oddychových zón

 

 

2.1. Údržba a rekonstrukce parku na sídlišti Dubina a parku na sídlišti Drážka

 

 

 

2.1.1. Zpracovat dokumentaci týkající se úprav centrální části sídliště Dubina včetně možného využití finanční podpory z vhodného programu

 

2.1.2. Odpočinkové zóny Na Drážce - zjistit možnosti získání finančních prostředků z programů podpory na tuto akci

 

2.1.3. Pokračovat v rozšíření venkovních hracích ploch mezi. 1564 – 1561 – 1563 Na Drážce

 

2.1.3.1. Příprava projektové dokumentace vybudování dětského hřiště na místě dožilého hřiště pro venkovní hry - vybudování nového dětského hřiště pro větší děti – herní sestavy)

 

2.1.3.2. Zajistit realizaci dle výstupů ze zpracované projektové dokumentace

2.1.3.3. Osazení laviček v množství dle potřeb občanů z dotčených bytových domů

 

2.2. V ostatních částech obvodu vybudovat menší oddychové zóny

 

 

2.3. Pokračování v úpravách v Lesoparku Dubina dle projektové dokumentace

 

 

 

 

3. Usměrňovat majitele psů, aby využívali lokality určené pro venčení psů

 

 

 

3.1. Formou článků ve zpravodaji MO III

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prosazovat důsledné třídění odpadů

 

 

 

4.1. Rozšiřování kapacity kontejnerových stanovišť

 

 

4.2. Dle podnětů občanů zasílat na MmP podněty ke zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad

 

4.3 Apelovat formou článků v zpravodaji MO Pardubice III popř. na web stránkách MO Pardubice III

 

 

 

 

 

5. Zajistit informovanost občanů o povinnostech likvidace odpadu a následných sankcí při porušení těchto povinností  (z důvodu problémů s tím souvisejících)

 

 

5.1. Formou článků ve zpravodaji MO Pardubice

 

 

5.2. Na web stránkách MO Pardubice III

 

 

5.3. Poskytovat informace o možném postihu při nedodržení povinností v oblasti likvidace odpadu

 

 

 

5.3.1. dle přestupkového zákona – přestupky proti veřejného pořádku

 

5.3.2. dle zákona o obcích – správní delikty

 

 

Oblast dopravy

 

 

 

 

1. Rozšířit rozumně a účelně plochy na parkování vozidel včetně vyznačených parkovacích míst s cílem uspořit místo na stávajících komunikacích

 

 

 

1.1.     Zpracovat dokumentaci pro územní řízení na zbývající část sídliště Dubina – program Regenerace panelových sídlišť (jedná se o    část od cyklistické stezky směrem k Lesoparku Dubina)

 

 

1.1.1.  Zjistit možné financování z cizích zdrojů (z rozpočtu pardubického kraje)

1.1.2.  Zajistit konzultaci s dotčenými občany

 

 

1.1.3.  Zpracování projektové dokumentace

 

 

 

1.2.     Rekonstrukce parkoviště u čp. 966 – 969 v ul. Erno Košťála  (připravená projektová dokumentace)

 

1.2.1.  Získat finanční prostředky na realizaci této akce z dotačních programů

 

 

 

1.2.2.  Zajistit realizaci  

 

1.3.     Výstavba parkoviště u čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála (připravená projektová dokumentace)

 

 

1.3.1.  Získat finanční prostředky na realizaci této akce z dotačních programů

 

 

 

1.3.2.  Zajistit realizaci 

 

 

1.4. Prosazovat rozšíření parkovacích míst v ulici Dašická u čp. 1755 – 1771 na základě zpracované PD (zpracoval OD MmP)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opravy a údržby komunikací ve správě MO III včetně součástí (dešťové kanalizační vpusti)

 

 

2.1.KAŽDOROČNĚ ZAJISTIT STANDARDY  DLE STATUTU MĚSTA PARDUBIC:

 

 

2.1.1. Plán oprav a rekonstrukcí komunikací vypracovat na základě odborné prohlídky po zimě každoročně v měsíci březnu včetně zajištění realizace

 

 

2.1.2 Realizovat opravy komunikací v průběhu kalendářního roku dle priorit (výtluky, propady během kalendářního roku)   

 

2.1.3 Realizovat postupně úpravy kanalizačních vpustí (výškové úpravy) – dle místních šetření a podnětu od občanů, správců inženýrských sítí atd.

 

 

2.1.4. Zajištění funkčnosti odvodnění zejména před zimním obdobím – čištění dešťových kanalizačních vpustí, které jsou součástí pozemních komunikací po spadu podzimního listí

 

 

2.1.5. Údržba sorpčních vpustí – na nově budovaných parkovištích jsou dle požadavků vodoprávního úřadu instalovány nové sorpční vpustě (odlučovače ropných látek)

 

 

2.1.5.1. Provádění kontrol funkčnosti sorpčních vpustí a odborných zápisů do provozních deníků převzatých po realizaci investice od investora akce. 

 

 

2.1.5.2. Provádění kontrolních vzorků funkčnosti vpustí alespoň jednou za rok

 

 

2.1.5.3. Provádění čištění těchto vpustí – jednou za rok (či více dle výstupů z průběžných kontrol)

 

 

2.2. ZAJISTIT OPRAVY STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ DLE PRIORIT

2.2.1.Oprava chodníků před pergolou (u zastávky MHD) v centru sídliště Dubina

 

2.2.2.Oprava chodníků v ulici Věry Junkové po obou stranách místní pojízdné komunikace

 

 

2.2.3. Oprava chodníků u čp. 1552 – 1554 v ulici Na Drážce – snaha získat finanční prostředky na realizaci této akce (připravená projektová dokumentace)

 

 

 

 

2.2.4.Pokračovat v opravách chodníků v ulici Dašická – podél silnice II. třídy

 

 

2.2.5. Oprava chodníků u čp. 1551 – 1549 v ulici Na Drážce – zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit realizaci

 

 

2.2.6. Oprava chodníků ul. Na Drážce 1535 – 1538 (podněty občanů)

 

 

2.2.6.1. Vyřešit problém kořenového systému stromů poškozující chodníky (zvážit skácení těchto stromů a výsadby keřů )

 

 

2.2.6.2. Projednat ze zástupci bytového domu (především z výše uvedeného důvodu)

 

2.2.6.3. Zajistit realizaci – zachovat stávající šířky chodníků (zajistit bezbariérovou úpravu chodníků).

 

 

2.2.7. Oprava chodníků u čp. 1750 – 1753 v ulici Boční a 1755 – 1771 v ulici Dašická

 

 

2.2.8. Oprava chodníků v ulici Na Drážce u čp. 345 – 358 (podněty občanů)

 

 

2.2.9. Oprava chodníků před čp. 860 – 864 v ulici Jana Zajíce (podněty občanů.)

 

 

2.2.10. Oprava chodníků v ulici Raabova (od křižovatky s ulicí Spojilská po křižovatku s ulicí Hraniční)

 

2.2.11. Oprava chodníků v ulici Hraniční

2.2.12. Oprava chodníků v ulici Spojilská od křižovatky s ulicí Pod Lipami po křižovatku s ulicí Lesní

 

2.2.13. Oprava chodníků v ulici Na Kopci

 

2.2.14. Oprava chodníků v ulici Luční od čp. 531 po 1078

 

2.2.15. Oprava dalších chodníků dle priorit a změn jejich stavu (na základě podnětů občanů, místních šetřeních atd.)

 

 

 

2.3. OPRAVY STÁVAJÍCÍCH POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ DLE PRIORIT – PROSAZOVAT ZAŘAZENÍ DO INVESTIC MĚSTA PARDUBICE

 

 

2.3.1. Oprava betonových komunikací v ulicích Bartoňova a Erno Koš´ťála

 

 

2.3.2. Oprava komunikace v ulici Studánecká (na území MO Pardubice III)

 

 

2.3.3. Oprava obslužné komunikace Na Drážce od křižovatky s ulicí Studánecká po křižovatku s ulicí Bezdíčkova

 

 

2.3.4. Oprava komunikace ulice Luční od čp. 531 po 1078

 

 

2.3.5. Oprava komunikace v ulici Blahoutova u čp. 643 – oprava povrchu příjezdové komunikace včetně parkoviště

 

 

2.3.6. Oprava komunikace v ulici Spojilská od křižovatky s ulicí Pod Lipami po křižovatku s ulicí Lesní

 

 

 

3.Předávat návrhy dopravního značení MO III MmP

 

 

 

3.1. Vzešlých z podnětů občanů MO Pardubice III

 

 

3.1.1. K těmto návrhům připojit stanovisko MO Pardubice III

 

 

 

3.2. Vzešlých z iniciativy MO Pardubice III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Podporovat zlepšování dopravní obslužnosti obvodu

 

 

 

4.1. Předkládat návrhy a podněty k jízdním řádům na základě podnětů občanů

 

 

4.2. Spolupracovat s odborem dopravy při realizaci bezbariérových přechodů (návrhy na zařazení do plánu investic města)

 

 

 

 

 

 

5. Architektonicky řešit zpevněné plochy tak, aby byly respektovány přirozené směry pohybu obyvatel 

 

 

 

5.1. Realizovat opravy stávajících zpevněných ploch, při jejich rušení a budování nových respektovat přirozených pohyb obyvatel.

 

 

 

 

 

 

6. Prosazovat zajištění dopravního spojení sídliště Dubina a Černá za Bory

 

 

 

7. Iniciovat u odboru dopravy MmP  řešení dopravní situace na křižovatce ulici Blahoutova a Na Drážce (zajištění studie možného dopravního řešení – prosazovat zadání této dokumentace po OD MmP)

 

 

 

8. Iniciovat u odboru dopravy MmP zřízení světelného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce v ulici Na Drážce směrem od obchodního centra Galanta k ulici Ve Stezkách 

 

 

 

 

Oblast investic

 

1. Prosazovat vznik nových rozvojových ploch - pro bydlení, podnikání, výstavbu parkovacích dmů a další infrastuktury.

 

1.1. Iniciovat ve spolupráci s městem Pardubice

 

 

1.2. Iniciovat případné změny územního plánu

 

 

1.3. Iniciovat potřebné výkupy pozemků

 

 

 

 

2. Zajistit vyprojektování a realizaci regenerace sídliště Dubina včetně zajištění státního příspěvku

 

 

2.1.Pokračovat v programu Regenerace panelového sídliště Dubina, zadávání projektů pro stavební povolení, spolupráce s MmP při získávání dotací z tohoto programu

 

2.1.1.Zajistit realizaci akce lokalita 5C z programu Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita před čp. 962 – 963 a vnitroblok mezi čp. 962 – 963 a 964 – 965 – realizaci (připravená projektová dokumentace)

 

2.1.2. Zajistit zpracování dalších PD v rámci dokumentace pro územní řízení pro 1. část sídliště Dubina

 

 

2.1.3. Zajistit přípravu  PD pro územní řízení pro 2. část sídliště Dubina.

 

 

 

3.  Získávání zdrojů a dotací od města, kraje, státu, EU i sponzorů

 

 

3.1. Sledování možnosti získávání dotací z národních i cizích zdrojů – spolupráce s MmP

 

 

 

3.2. Sledování grantových programů vypisovaných každoročně krajským úřadem (poskytování z rozpočtu kraje)

 

3.3. Připravit projektovou dokumentaci pro druhou část sídliště Dubina tak, aby vyhovovala požadavkům čerpání z dotačních programů z prostředků EU

 

 

 

4. Perspektivně připravit a realizovat výstavbu nových cyklistických stezek a zón pro pěší 

4.1. Spojovací komunikaci Slovany – Spojil – zahrnout do systému cyklostezek Pardubického kraje

 

 

 

5. Zajistit výstavbu nových parkovacích míst  

 

 

5.1. Pokračovat s projektováním možného rozšíření parkovacích míst na sídlišti Dubina

 

5.1.1.Zajistit realizaci rozšíření parkovacích míst u čp. 966 – 969 v ulici Erno Košťála (připravená projektová dokumentace)

 

 

 

5.1.2. Zajistit realizaci rozšíření parkovacích míst u čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála (připravená projektová dokumentace)

 

 

 

5.1.3. Zajistit rozšiřování parkovacích míst v rámci realizace jednotlivých akcí v rámci programu Regenerace panelového sídliště Dubina

 

 

5.1.3.1. V rámci akce 5 C – lokalita před čp. 962 – 963 a vnitroblok mezi čp. 962 – 963 a 964 – 965 - realizace

 

 

5.1.3.3. Rozšíření parkovacích míst dle dalších PD pro SP v rámci programu Regenerace panelového sídliště Dubina – příprava a realizace

 

 

5.1.3.4. Rozšíření parkovacích míst u čp. 1755 v ulici Dašická – prosazovat u MmP OD

 

5.2. Při realizaci těchto projektů spolupracovat s MmP 

 

 

 

6. Zajistit informovanost občanů o plánovaných investicích (projektech, realizacích)

 

 

6.1. Ve zpravodaji MO Pardubice III

 

 

6.2. Informace v radničním zpravodaji města Pardubic

 

 

6.3. Informace do schránek občanů

 

6.4. Pomocí médií

 

 

7. Realizace drobných investic na celém území MO III (př. lavičky, mobiliář, chodníky atd.)

7.1.Osazení nových laviček dle podnětů občanů

 

7.2. Osazení nových herních prvků a pískovišť dle přání občanů

 

 

7.3.Osazení nových košů na PE dle přání občanů

 

 

 

8. Spolupráce MO III s MmP na realizaci jednotlivých investičních akcí

 

 

 

9. Zajistit přípravné práce na zadaní projektové dokumentace  řešící zpevněné plochy na sídlišti Dubina, které nebyly zařazeny do projektu „Regenerace“

 

 

 

10. Výstavba nových dětských hřišť

 

 

 

10.1. Výstavba nového dětského hřiště v rámci realizace odpočinkové zóny tvořené ulicemi Bezdíčkova, Na Drážce a U Háje včetně ostatních úprav  - akce Úpravy odpočinkové zóny tvořené ulicemi U Háje, Na Drážce a Bezdíčkova – zajištění finančních prostředků realizace (připravená projektová dokumentace)

 

 

 

 

10.2. Výstavba dětského hřiště ve vnitrobloku tvořeného BD čp. 1564 a 1561 – 1563 v ulici Na Drážce

 

 

 

 

 

 

11. Výstavba nových chodníků dle přání občanů – respektovat přirozený pohyb obyvatel

 

11.1. Výstavba chodníku u penzionu pro důchodce v ulici Erno Košťála včetně přípravné fáze 

 

 

11.1. Zajistit schůzku se zástupci tohoto penzionu

 

 

11.2. Zajistit projektovou dokumentaci

 

 

11.3. Získat finanční prostředky na tuto investiční akci

 

 

Oblast kultury a sportu

 

1.  Humanitní komise zajistí ve spolupráci s výchovně vzdělávacími zařízeními, KD Dubina   a zájmovými organizacemi tradiční akce v obvodu

 

 

 

 

 

 

1.1.Proběhne akce Den dětí, které se zúčastní děti z obou základních škol v obvodu

 

 

1.2.Proběhne akce Čarodějnice

 

 

1.3.Proběhne akce  Studánecké posvícení

 

 

 

 

 

 

2. MO Pardubice III  podpoří činnost , kulturní a soutěžní aktivity v obvodu tak, aby se staly nedílnou součástí života občanů v obvodu  

 

 

 

2.1.MO Pardubice III dle možností formou dotací  podpoří tradiční sportovní soutěže v obvodu organizované sportovními organizacemi či školami v obvodu

 

 

 

2.2.MO Pardubice III dle možností  formou dotací podpoří sport pro tělesně postižené v obvodu

 

 

 

2.3.MO Pardubice III  podpoří práci KD Dubina v oblasti výchovně vzdělávacích aktivit pro školy zaměřených na tradiční svátky (Vánoce, Velikonoce)

 

 

 

2.4.ÚMO III dle možností formou dotací podpoří vytváření nových odpočinkových herních míst pro zájmovou činnost ve školských zařízeních v obvodu

 Oblast školství a volný čas

 

 

1. MO Pardubice III zajistí přístupnost školních hřišť v obvodu v odpoledních hodinách pro veřejnost

 

 

 

1.1.Hřiště obou základních škol v obvodu bude zpřístupněno veřejnosti ve všední dny minimálně do 19 hodin, ve volné dny minimálně od 14 do 18 hodin

 

 

 

2.     MO Pardubice III podpoří činnosti směřující k prevenci kriminality a  sociálně patologických jevů  (kouření a požívání alkoholu, drogy a hráčství), a to  především u mládeže

 

 

 

2.1.Vždy v  září bude distribuovaná nabídka volnočasových aktivit, které nabízí pro děti  a mládež školská zařízení a KD Dubina do schránek  (například formou přílohy zpravodaje)

 

 

2.2. MP bude pozvána na besedy s problematickou skupinou žáků (7. – 9. ročník) ve školách

 

 

2.3.MO Pardubice III dle možností bude budovat nová hřiště v obvodu, udržovat a rozšiřovat stávající

 

 

 

3.     MO Pardubice III rozšíří možnost odpočinkových míst pro občany v obvodu

 

 

 

3.1.Budou nainstalovány nové lavičky ve větším množství, budou opravovány obnovovány stávající

 

 

4.     MO Pardubice III podpoří přístupnost multimediálních studoven (učebny informatiky, knihovny) pro veřejnost (například pro seniory) v obvodu

 

 

4.1.Obě základní školy zorganizují projekt  v oblasti informačních technologií  - děti učí seniory

 

 

4.2.Obě základní školy umožní minimálně 1 hodinu týdně pracovat seniorům z obvodu v učebně informatiky ve škole

 

 

4.3.MO Pardubice III dle možností formou dotace umožní rozvoj počítačového vybavení ve školách

 

 

 

 

 

 

5.     MO Pardubice III podpoří fungování žákovských parlamentů obou škol v obvodu

 

 

 

5.1. Proběhne minimálně jedenkrát za rok schůzka starosty (případně dalších členů ZMO a RMO Pardubice III) s oběma žákovskými parlamenty v obvodu spojená se seznámením fungování MO Pardubice III a ÚMO Pardubice III

 

 

5.2. Minimálně jedenkrát za rok oba žákovské parlamenty připraví připomínky, náměty k dění v obvodu, kterými se bude zabývat humanitní komise

 

 

 

 

 

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku

 

 

 

1.     MO Pardubice III  se pokusí dosahovat viditelného zlepšení čistoty městského obvodu

 

 

 

1.1.Důležité pasáže vyhlášky města o veřejném pořádku budou opakovaně zveřejňovány na informační desce, případně ve zpravodaji i na dalších veřejným místech

 

 

1.2.MO Pardubice III bude opakovaně jednat s vlastníky bytových domů

 

 

 

 

 

 

2.     MO Pardubice III naváže užší spolupráci s MP v otázkách prevence a dodržování zákonů a  zvýšení bezpečnosti občanů v obvodu

 

 

 

 

 

2.1. Ve spolupráci s městskou policií bude minimálně jedenkrát týdně zajištěn dohled v ranních a odpoledních hodinách u základních škol a v lokalitách, které vedení škol vytypuje jako problémové

 

 

2.2. Ve spolupráci s policií bude zajištěna minimálně jedenkrát za měsíc kontrola v hernách a pohostinstvích v obvodu zjišťující, zda mladiství do 18 let nepožívají alkohol a s kontrolou dodržování zákonů v hernách a restauracích

 

 

 

2.3.Dle požadavku komise RMO III budou probíhat  konzultace k dané problematice.