Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Program rozvoje MO Pardubice III 2003 - 2006

Motto: výborné organizace se učí na chybách druhých, dobré na chybách vlastních a slabé se neučí vůbec

Úvod

 

Městský obvod III (dále jen MO III), který se rozkládá na 653 ha na severovýchodě Pardubic, vznikl po komunálních volbách na podzim v roce 2002. Severní hranici obvodu tvoří řeka Labe, na východě hraničí s obcí Spojil, na jihu s M IV, na západě s MO I. V severní části území MO III se nacházejí zemědělsky obdělávané pozemky, které po vybudování protipovodňové ochrany budou vhodné pro výstavbu. Část MO III, Hůrka, byla již v pravěku, v době kamenné obydlena, což dokumentují četné archeologické nálezy. V bližší minulosti bylo území MO III zemědělsky obhospodařováno s poměrně řídkou zástavbou. V 80. letech minulého století bylo vystavěno panelové sídliště Dubina. Nyní v obvodě žije na  16 650 obyvatel převážně v panelové zástavbě, ale také v rodinných domcích. Východní část obvodu pokrývá les protkaný četnými komunikacemi. Hromadná doprava prostřednictvím trolejbusů a autobusů poměrně dobře obsluhuje celý obvod. Výjimku tvoří severovýchodní část, okolí Penzionu na Erno Košťála, včetně nové zástavby, kam zajíždí dočasně linka č. 9 vnitrem sídliště v nevyhovujících dlouhých intervalech. Dopravní obslužnost se zlepší zokruhováním dopravy na Dubině. Sídliště bylo vystaveno v době, kdy zdaleka ne všechny rodiny vlastnily auto. V devadesátých letech se situace výrazně změnila. Rodiny mají dvě až tři auta, ale parkovací místa pro takové počty nejsou dimenzována. Nejpočetnější věkovou skupinou MO III 18% jsou občané ve věku 40 – 49 let, sledováni 15% 20 – 29 letými občany a dále 14% 30 – 39 letými a rovněž 14% 50 – 59 letými občany. Ukončené středoškolské vzdělání má v MO III celkem 9794, téměř 68,7%, z toho s maturitou pak 5127 občanů, tj. téměř 36%, přičemž republikový průměr je 44,8% a 28,4%. Vysokoškolské vzdělání má 1904, tj. téměř 13,4% z obyvatelstva staršího 15 let, celkem z 14253 občanů oproti 8,9% v ČR (v roce 2003 již 12%). Do počtu středoškoláků s maturitou jsou započítáni i studenti, kteří pokračují na vysokých školách. V západní části sídliště Dubina vyrostly dva domy obchodních řetězců Penny Market a Albert. Uprostřed sídliště se nachází nákupní centrum. V MO III jsou dvě spádové základní školy,v nichž každoročně počet žáků významně klesá.

 

Charakteristika jednotlivých oblastí:

 

1)      Sídliště Dubina

 • sestává v převážné části z domů panelového typu, kde bydlí přibližně 10.000 obyvatel. V domovech postavených  cihlovou technologií nejčastěji o 4 podlažích a v rodinných domcích bydlí přibližně 2.000 obyvatel. V jeho centrální části je skupina objektů bývalého obchodního centra a areál Základní školy a Mateřská školka. Jsou zde dosti velké plochy se sídelní zelení i zpevněnými asfaltovými plochami a cyklostezkami. Současné uspořádání zelených i zpevněných ploch již není vyhovující, proto bude jedním z úkolů navrhnout změny tohoto stavu.
 • Vysoká koncentrace obyvatel vyvolává problémy s parkováním vozidel občanů. Celkovou problematikou zlepšení podmínek pro parkování a celkové zlepšení života občanů na sídlišti se zabývá samostatný projekt s názvem „Program regenerace panelového sídliště Dubina“, který byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu dne 20. 11. 2003 a obsahuje podrobnou specifikaci opatření pro léta 2004, 2005 a 2006.

2)     Na Drážce

 • je část osídlení podél stejnojmenné ulice první třídy směřující k obci Sezemice. Jde o smíšenou zástavbu, kde převažují výškové domy.
 • Ulice je součástí důležitých částí vnitřního dopravního systému města Pardubice se značnou dopravní zátěží jak od městské hromadné dopravy, tak od účastníků dopravy ze sídliště Dubina a od ostatních účastník meziměstské dopravy. Na křižovatce ulic Na Drážce a ulice Blahoutova byl studií dopravního značení z r. 2002 zjištěn pohyb 15.000 vozidel na 1 den.
 • Mezi dominantní problémy patří vybudování okružní křižovatky s investičním nákladem ve výši 4.500.000,- Kč.

3)     Studánka

 • část osídlení, které tvoří výhradně rodinné domky. Mezi dominantní objekty na tomto teritoriu patří areál Základní školy. Jde o školu, jejíž učební objekty mají charakter pavilonů umístěných v rozsáhlé školní zahradě. Jde o školu moderně vybavenou s významnými sportovními aktivitami.
 • Na území Studánky se vyskytují některé drobné lokality, kde by bylo možno uvažovat s dostavbou našich objektů, s úpravou nebo obnovou zeleně a s doplněním drobného městského mobiliáře. Do oblasti přípravy investic města Pardubice budou navrhovány některé místní komunikace.

4)   Slovany

 • část osídlení, které tvoří výhradně rodinné domky s výjimkou lokality panelových domů na ulici Dašická. Jde o území, které sousedí s osídlením náležející k lokalitě Studánka a dalším městským obvodem č. 4.
 • Lokalita panelových domů na Dašické ulici obsahuje více než 300 bytů, což dle kritérií Ministerstva pro místní rozvoj vytváří panelové sídliště. Z uvedených důvodů bude uvažováno s vypracováním programu regenerace pro toto sídliště obdobně, jak byl vypracován projekt pro sídliště Dubina, s možností uplatnění žádosti o dataci na zlepšení životních podmínek občanů.
 • Na území tohoto osídlení se vyskytují některé lokality, kde by bylo možno upravit plochy pro sportování, pro odpočinek občanů a pro dostavbu řady rodinných domků. Pro toto území je nutno vypracovat samostatný projektový podklad na úrovni studie.

5)   Hůrka

 • je část osídlení s rodinnými domky vesnického typu. Lokalita je v těsném sousedství s vojenským areálem Hůrka, který je v současné době v oblasti objektů pro garážování a uschování vojenské techniky využívá jako sklady malých podnikatelů. Dále je osídlení v sousedství areálu Služeb města Pardubice a.s., kde jsou jak objekty pro údržbu a garážování technických vozidel, tak dílenské objekty pro výrobu menších zařízení, městského mobiliáře apod.
 • Tento prostor vyžaduje pouze běžnou údržbu jak komunikací, tak veřejné zeleně.

6)   Hůrka – bývalý areál armády

 • toto území je statutem města vyčleněno do působnosti odborů MmP, proto nebude v dalším textu tohoto elaborátu o tomto území již pojednáno.

7)      Lesní část Lipiny a Pipenec

 • na přiložené orientační mapce území MO III jsou v prostoru mezi osídlením obvodu a obcí Spojil dvě lesní části, kterým se v místním místopise říká souhrnně Dubinský les. Z hlediska kartografického označení se jedná o příměstský les, který je dle kategorizace lesů z vyhlášky č. 13/1978 Sb. definován jako rekreační les klidový. Dle údajů z lesního hospodářského plánu pro léta 1994 – 2004 se jedná o prostory s věkovou kategorizací porostů 20 – 140 let.
 • Z hlediska uspořádání porostů se jedná o soubory doubrav, borových, jedlových, březových, bukových a dubových.

a)     Lipiny

 • část příměstského lesa, který navazuje na osídlení a vytváří přirozenou klidovou a rekreační zónu jak pro občany, tak pro mateřské školky, které tento prostor velmi využívají. Se souhlasem odboru ŽP MmP je tato část lesa připravována jako lesopark. K tomuto záměru je vypracován projekt. K celodennímu i večernímu využití jak prostoru lesoparku, tak průchozí komunikaci by prospělo osvětlení typu cyklostezek, jehož projekt je rovněž vypracován. Pro budoucí období by bylo účelné uvažovat se zařazením záměru na osvětlení lesoparku do investičního záměru obvodu nebo města Pardubic.

b)     Pipenec

 • je větší část lesa s obdobnou skladbou dřevin jako jsou porosty s lokalitě Lipiny. Jsou zde k dispozici lesní pěšiny pro turistiku, v podélném směru probíhá zpevněná lesní komunikace určená zejména pro mechanismy na těžbu dřeva.
 • Prostor je využívám pro delší vycházky osob s kočárky v důsledku dobré průchodnosti. Není zde uvažováno s investiční činností MO III.

8)  Rozvojové plochy

a)     Centrální část sídliště Dubina

 • v prostoru mezi zástavbou rodinnými domky a areálu ZŠ je nezastavěná plocha o celkové výměře cca 2 ha ve vlastnictví soukromých osob. Na základě dosti obtížných jednání představitelů města Pardubice a vlastníky pozemků (p. J. Růžička) se dospělo k dohodě, která umožní postavit komunikaci na prodloužení trasy autobusu č. 8. Tímto opatřením se získá přístupová komunikace pro zahájení přípravy výstavby rodinných domků v souladu s územním plánem. Protože je nezastavená plocha rozdělená na několik parcel více vlastníků, bude důležité napomoci k organizované stavební přípravě na tomto území. Nejvýhodnější by byl výkup pozemků ze strany Města Pardubice, jejich zainvestování inženýrskými sítěmi a následný prodej soukromým zájemcům nebo stavebním a bytovým organizacím.

b)     Rozvojové plochy – satelit obce Hůrka

 • jedná se o lokalitu, kde jsou vymezeny parcely pro rodinné domky na území je vydáno územní rozhodnutí. Rozběh stavebních činností je vázán na dostatek finančních prostředků.

c)     Areál po čs. Armádě – Hůrka

 • jak již bylo uvedeno, je kompetence převedena na odbory MmP, proto nebude tato problematika dále zmiňována.

d)     Volné nezastavěné plochy v prostoru za výrobním areálem fy. Everwood

 • využití těchto ploch bude narážet na vlastnické vztahy. Je však důležité, aby byly blokovány pro důležité záměry rozvoje města Pardubic. Z uvedeného důvodu bude nositelem hlavních projektových aktivit odbor ORS MmP, Úřad MO III bude na rozhodovacích aktech spolupracovat.

e)     Rekreační oblast

 • tvoří skupina rekreačních objektů soukromých osob v povodí řeky Labe a kanálu Halda. ÚMO III provádí základní údržbu přístupových cest a veřejné zeleně rostoucí podél nich na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Z hlediska investičních záměrů bude nutno prověřit stav mostků přes kanál Halda a případně rozhodnout o opravě nebo rekonstrukce důležitých přemostění.

Poslání MO III

Správním orgánem obvodu je Úřad městského obvodu, který vykonává státní správu v přenesené působnosti a samosprávu vymezenou samostatnou působností pro městské obvody dané Obecně závaznou vyhláškou města Pardubice č. 3/2003, kterou se vydává Statut města Pardubic.

Pravidla jednání
zásady jednání s okolím MO III:

 • odpovědnost vůči veřejnosti:

MO III a jeho pracovníci si dlouhodobě osvojují etický přístup a usilují o plnění požadavků předpisů i právních požadavků. Úspěch vidí v uspokojování potřeb všech zájmových skupin: občanů, spolupracovníků, zájmových organizací. Spokojenost občanů se bude posuzovat a analyzovat.   

 • spolupráce s MmP:

MO III bude pracovat efektivněji, jestliže bude mít vzájemně výhodný vztah se svými partnery na MmP založený na důvěře a sdílení znalostí (poskytování informací na úrovni jednotlivých odborů, využívání databází, konzultace nad jednotlivými záměry, spolupráce na konkrétních projektech).

 • spolupráce s ostatními městskými obvody a příslušnými institucemi:

spolupráce se bude odehrávat na úrovni společných jednání i vzájemná konzultace mezi jednotlivými vedoucími pracovníky příslušných odborů.

 • informovanost vůči veřejnosti:

MO III bude podporovat otevřenou výměnu informací , především prostřednictvím radničního zpravodaje. Vůči mediím bude vystupovat obezřetně a profesionálně.

 

Věcná náplň programu rozvoje

 

A. Oblast životního prostředí:

1.      rovnoměrně zajišťovat zlepšení životního prostředí ve všech částech městského obvodu 
            1.1 pravidelná údržba veřejné zeleně

  • 5 x seč travnatých ploch + 2x seč ruderálních ploch
  • ošetřování keřových skupin (pletí, stříhání, přihnojování, zálivka)
  • ošetřování stromů (průklesty, přihnojování, zálivka)
  • kácení poškozených, napadených, starých nebo nevhodně vysázených stromů
  • náhradní výsadba vhodnějších druhů stromů a keřů

            1.2 údržba mobilní zeleně
            1.3 v případě oprav komunikací doplnění zeminy a dosetí travnatých ploch
            1.4 oprava a údržba stávajícího mobiliáře (lavičky a herní prvky)
            1.5 úklid odpadků z veřejných ploch

 
2.      rozvoj a budování oddychových zón
2.1 údržba a rekonstrukce parku na sídliště Dubina a parku na sídlišti Drážka
2.2 v ostatních částech obvodu vybudovat menší oddychové zóny
2.3 přeměna části Studáneckého lesa vymezeného komunikací mezi ulicí Spojilskou a obcí Spojil
2.4 upravit prostor před úřadem
2.4.1        prověřit studii parkové plochy před ZŠ Dubina a rozhodnout o pořízení dalšího stupně projektové dokumentace              T 2004
2.4.2        zadání dokumentace pro územní řízení T: 2004
2.4.3        zahájení realizace T: 2005

           
3.      usměrňovat majitele psů, aby využívali lokality určené pro venčení psů
4.      prosazovat důsledné třídění odpadů

 

B. Oblast dopravy: 

1.      rozšířit rozumně a účelně plochy na parkování vozidel včetně vyznačení parkovacích míst s cílem uspořit místo na stávajících komunikacích
1.1  plnit rozhodnutí ze stavebních povolení na rozšíření 5 parkovišť v prostoru Bartoňova ulice s počtem 168 stání.                                T: 2004
1.2  zadat vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí na zbývající část sídliště Dubina                                                    T: 2005
1.3  stanovit kriteria pro uzavírání smluv a kontrolovat jejich dodržování 

2.      pokračovat ve vyspravení chodníků a asfaltových ploch a ostatních zařízení komunikací
2.1  plán oprav a rekonstrukcí komunikací vypracovat na základě odborné prohlídky po zimě každoročně v měsíci březnu
2.2  kontrolu průjezdnosti komunikací v oblasti sídelních částí Studánka a Slovany s návrhy na případné stavební úpravy. 

3.      podporovat vybudování okružního dopravního systému našeho města
3.1  prostudovat a kvalifikovaně posoudit technické podklady k dopravním systémům města Pardubice, které se týkají MO III. 

4.      zokruhování sídliště Dubina  – urychlení I. etapy – Bartoňova – Penzion
4.1 sledovat průběh příprav územního řízení ke komunikaci T: 2004
4.2 sledovat průběh přípravy realizační dokumentace T: 2004-2005
4.3 žádat o zaplánování investic do finančního plánu města Pce T: 2005 

5.      podporovat zlepšování dopravní obslužnosti obvodu
5.1  požadovat posílení linky č. 5 – zvýšení počtu spojů během dne
5.2  podpořit realizaci provozu prodloužení linky č. 8 na trase Bartoňova – Penzion v režimu č. 13 dle projektu
5.3  řešit okružní křižovatku Na Drážce – Blahoutova
5.4  řešit křižovatku Dašická – Spojilská, Dašická – Luční
5.5  řešit ulici Raabova jako jednosměrnou
5.6  realizovat bezbariérové přechody na územní MO III 

6.      architektonicky řešit zpevněné plochy tak, aby byly respektovány přirozené směry pohybu obyvatel
6.1  uložit technické komisi RMO III:

 • prověřit opodstatnění stávajících zpevněných ploch T: 2004
 • při případném budování nových zpevněných ploch respektovat přirozené směry pohybu obyvatel T: 2004

C. Oblast investic:

1.      zajistit vyprojektování a realizaci regenerace sídliště Dubina včetně zajištění státního příspěvku
1.1  zajistit etapovitou realizaci regenerace panelového sídliště Dubina
1.2  realizace drobných investic na územní MO III – sídelní část Slovany, Studánka, Židov, Hůrka
1.3  spolupráce MO III s MmP na realizaci jednotlivých investičních akcí – průběžná kontrola plnění úkolů
1.4  záměr regenerace panelového sídliště Dašická s novými propojovacími komunikacemi

 • projektová příprava
 • žádost o dotaci   

2.      prosadit zpřístupnění lesa v Lipinách vybudováním lesoparku, aby les byl přístupnější i za horšího počasí
2.1  zajistit etapovitou realizaci projektu
2.2  úkol začlenit do ročních finančních plánů obvodu
2.3  zajistit vypracování plánů výsadby vykácených dřevin pro období do roku 2006 

3.      získávání zdrojů a dotací od města, kraje, státu, EU i sponzorů
3.1  vypracovat rámcovou studii na témata, která vytvoří potencionální možnost využití nadací nebo dotací v podmínkách MO III 

4.      perspektivně připravit a realizovat výstavbu nových cyklistických stezek a zón pro pěší 
4.1  spojovací komunikaci Slovany – Spojil – zahrnout do systému cyklostezek Pardubického kraje 

5.      zajistit výstavbu nových parkovacích míst
5.1  vyčlenit z rozpočtu MO III finanční zdroje ve vypracování realizační dokumentace pro parkovací stání na sídlišti Dubina.
5.2  vypracovat technickou dokumentací potřebnou pro etapovité uplatnění žádosti na státní dotace 

D. Oblast sociální:

1.      podporovat drobné podnikání včetně rozumného umístění provozoven tak, aby byly  zajištěny nabídky služeb a nebylo narušeno klidné bydlení v obvodu

1.1  prostřednictvím spolupráce s KHK Pardubického kraje budou osloveni podnikatelé, kteří by měli zájem o podnikání na teritoriu MO III

2.      vybudovat prostory pro malé děti, které by byly výrazně odděleny od ostatních sídlištních ploch (malé zahrádky)

2.1  vypracovat jednoduchou dokumentaci na postupnou realizaci úprav pískovišť a menších hřišť dle standardů EU

3.      pokračovat v pravidelném vydání zpravodaje, o činnosti zastupitelstva informovat občany na besedách a vývěskami
3.1  zajistit vydání 4x ročně v termínech před jednáním ZMO III
3.2  besedy s občany v lokalitách Slovany, Studánka, Židov organizovat 1x ročně za spoluúčasti odborných komisí RMO III 

4.      spolupracovat s domy s pečovatelskou službou a penziony v obvodu
4.1  poskytovat drobné služby – úprava zeleně
4.2  hmotně podpořit významná jubilea práce těchto institucí
4.3  iniciovat a podporovat společenské kontakty penzionů a domů s pečovatelskou službou s mateřskými a základními školami. 

5.      podporovat zřízení klubu mládeže mimo školu  a posílit spolkovou a zájmovou činnost občanů na sídlišt

 

E. Oblast kultury, sportu:

1.      pořádat společné akce s občany k různým příležitostem (čarodějnice, Den dětí apod.)
1.1  odborná komise RMO III – humanitní zajistí ve spolupráci se školkami, školami a dalšími externími zájmovými organizacemi náplň činnosti v návaznosti na fáze školního roku. 

2.      podporovat kulturní  aktivity tak, aby se staly nedílnou součástí každodenního života občana městského obvodu s KD
2.1  podpora zájmové činnosti a soutěživým aktivitám organizovaných školami a KD Dubina 

3.      podporovat výstavbu areálu např. pro skateboarding, nebo cyklocross, tenisovou stěnu a to vše v blízkosti sídliště za předpokladu nenarušení klidu
3.1  podnět na zaplánování tohoto areálu bude uplatněn na ORS MmP v rámci vypracování plánu rozvoje města Pardubic – lokalita v prostoru kanálu Halda 

4.      podporovat vybudování hřiště pro minigolf, dětský golf s provozem pod dohledem odpovědné osoby 
            4.1 odbor ŽP a dopravy MO III a odborné komise RMO III provedou fyzickou prohlídku           
                  lokalit na MO III a doporučí, zda-li je možné tento záměr realizovat             T: 2004 

F. Oblast školství a volný čas:

1.      působit, aby školní hřiště bylo nadále přístupné v odpoledních hodinách veřejnosti
2.      zaměřit se na systematickou činnost při prevenci kriminality dětí a mládeže
3.      preventivně bojovat proti drogám, alkoholismu a hráčství především u mládeže
4.      nainstalovat lavičky pro odpočinek ve větším počtu, než je tomu dosud
5.      postupně podporovat otevření škol pro veřejnost (využívání multimediálních studoven, sportovišť a ostatních zařízení pro veřejnost)
6.      podpora a spolupráce MO III se žákovskými parlamenty v obou školách 

G. Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku:

1.      dosáhnout viditelného zlepšení čistoty městského obvodu
1.1  opakovaně zveřejňovat důležité pasáže vyhlášky města č. 8 – 2002 o veřejném pořádku  a prostřednictvím MP a ÚMO III jednat s vlastníky bytových domů 

2.      usilovat o zvýšení bezpečnosti občanů a zlepšení veřejného pořádku v našem obvodu

3.      spolupracovat s Městskou policií a usměrňovat její činnost dle potřeb občanů obvodu

4.      posílit vliv městské policie na prevenci a dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek
4.1  formou tematických besed na školách působit na chování dětí
4.2  formou branných her na účasti MP a Státní policie působit na žáky ZŠ 

5.      velitel MP na obvodu informovat zastupitele o bezpečnosti alespoň 2x do roka
5.1  dle požadavku komisí RMO III budou probíhat konsultace k dané problematice
5.2  prostřednictvím MP kontrolovat dodržování zákonů v hernách a restauračních zařízeních

6.      iniciovat zavedení kamerového systému na kritických místech