Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zvláštní užívání místní komunikace

Zvláštního užívání místní komunikace

- výkopové práce

- umístění věcí (lešení, kontejner, staveb. zařízení)

- umístění reklamního zařízení o půdorysné ploše do 1 m2

Žádost předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání místní komunikace povoleno, jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel (dle §40 odst. 1 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)

Správní poplatekza vydání rozhodnutí je vyměřený dle doby platnosti tohoto povolení, a to:

  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                  100,- Kč
  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců         500,- Kč
  • delší než 6 měsíců                                         1000,- Kč

 

Žadatel doloží:

a) situační výkres, ze kterého bude zřejmé vlastní provádění stavebních prací v komunikaci nebo umísťování věcí případně umísťování reklamního zařízení na místní komunikaci

b) výpis z obchodního rejstříku,případně živnostenský list

c) plnou moc k zastupování 

d) součástí žádosti, v případě výkopových prací a umísťování věcí na místní komunikaci, musí být i situace dopravního značení s přesným vyznačením umístění dopravního značení a vyplnění formuláře žádosti na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


 

Uzavírky a objížďky

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky předkládá žadatel, v případě stavebních prací zhotovitel (dle § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďkyse neplatí.

Žadatel doloží:

a) situační výkres uzavírky a situační výkres navržené objížďky

b) výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list

c) plnou moc k zastupování 

d) součástí žádosti musí být i situace dopravního značení s přesným vyznačením umístění dopravního značení a vyplnění   formuláře žádosti na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


 

Dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace – výkopové práce 

Žádost na dodatečné povolení zvláštního užívání lze podat pouze v případě, že se jedná o havárii vedení inženýrských sítí (dle §36 odst. 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o dodatečném povolení výkopových pracíse neplatí.

Žadatel doloží:

a) situační výkres, ze kterého bude zřejmé vlastní provádění stavebních prací v komunikaci

b) výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list

c) plnou moc k zastupování 


 

Zvláštního užívání místní komunikace – umístění inženýrských sítí

Žádost předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání místní komunikace povoleno (dle §40 odst. 1 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)

Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí 1000,- Kč.

Žadatel doloží:

a) situační výkres ze kterého bude zřejmé umístění inženýrských sítí do místní komunikace (vozovky nebo chodníku)

b) výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list

c) plnou moc k zastupování 

Povolení je vydáno pouze k umístění inženýrských sítí, nikoliv k samotným výkopovým pracím.


 

Zvláštním užíváním veřejného prostranství – zeleně, zpevněných ploch a účelových komunikací

Správní poplatek za vydání souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranstvíse neplatí.

Žadatel doloží:

a) situační výkres, ze kterého bude zřejmé místo a způsob zvláštního užívání veřejného prostranství

b) výpis z obchodního rejstříku,případně živnostenský list

c) plnou moc k zastupování 

Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci              500,- Kč.


 

Zřízení nového sjezdu nebo oprava stávajícího sjezdu k nemovitosti

Žádost předkládá fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti, nebo k ní má jiná práva (dle §12 odst. 1 vyhlášky 104/1997 Sb.,v platném znění, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)

Správní poplatek za vydání rozhodnutí k připojení sousední nemovitosti činí  500,- Kč

Žadatel doloží:

a) situační výkres, ze kterého bude zřejmé místo připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci

b)výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list

c)plnou moc k zastupování 

d)součástí žádosti musí být i doložení „Posouzení rozhledových poměrů“ splňující ČSN 73 6102, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110