Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

CzechPOINT

Czech Point – projekt Ministerstva vnitra ČR kladoucí si za cíl vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě (úřadě) získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit jakékoli podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. Základní stavební jednotkou jsou obecní a městské úřady, magistráty, krajské úřady, pracoviště Hospodářské komory ČR, České pošty a notářů. V budoucnu by mělo dojít k implementaci na celém území ČR a podstatnému rozšíření rozsahu služeb. Současně slouží ke vzájemné komunikaci institucí a orgánů veřejné správy.

Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní terminál) slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.

Zde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze na žádost), zažádat o datovou schránku, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech Point poskytuje:

Výpis z Rejstříku trestů
100 Kč
 Výpis z Katastru nemovitostíze Živnostenského rejstříku,
 z Obchodního rejstříkuz Bodového hodnocení řidiče            
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
100 Kč za první stranu, 20 Kčza každou další stranu
Autorizovaná konverze dokumentů    
30 Kč/každá započatá strana
ověřovací doložka se nezpoplatňuje
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 
Datové schránky
Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce
200 Kč
 
Centrální úložiště ověřovacích doložek
 
Úschovna systému Czech POINT
 

  

Obecně:

Způsob poskytování výstupů z informačních systémů veřejné správy pro potřeby veřejnosti (občané, podnikatelé) upravuje zákon č. 365/2000 Sb. Všechny ověřené výstupy jsou vydávány po zaplacení správního poplatku na počkání.

Pokud se jedná o veřejně přístupný rejstřík, není nutné ověřovat totožnost žadatele (např. katastr nemovitostí, obchodní a živnostenský rejstřík atd.) a lze jej vydat každému, kdo o to požádá.

U veřejné evidence (např. rejstřík trestů, bodové hodnocení řidiče atd.) je nutno předložit průkaz totožnosti a lze vydat pouze osobě, které se týká.

 

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů se dle § 11 a) odst. 1 zák. č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění vydává na základě písemné žádosti. Tuto písemnou žádost žadatel obdrží na kontaktním místě k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Systém umožňuje vytisknout žadateli tuto žádost již vyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště CzechPoint. Na poskytnutý výpis se nevylepuje žádný kolek a žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti přímo na místě (vyjma přímého zaslání poštou na Rejstřík trestů Praha).

Výpis lze vydat:

  • osobě, které se výpis týká, na základě předloženého platného dokladu totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo (občanský průkaz, cestovní doklad). Tzn., že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají např. trvalé bydliště v České republice na základě platného identifikačního dokladu
  • zmocněnci na základě úředně (notářsky) ověřené plné moci. Zmocněnec prokáže totožnost předložením dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad).

Na základě podepsané písemné žádosti odešle pracovník Czech POINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď:

- předáním výpisu, tzn., že občan obdrží hotový výpis z Rejstříku trestů

- informací, že žádost nemohla být elektronicky vyřízena ihned na počkání a že je zpracovávána manuálně, tzn., že občan si výpis z Rejstříku trestů vyzvedne později, neboť systém RT není schopen žádost automaticky na počkání vyřídit.

Manuální zpracování probíhá takto:

Občan obdrží listinnou „Žádost o výsledek manuálního zpracování k žádosti o výpis z Rejstříku trestů ČR“, kde je uvedeno číslo podání, osobní údaje žadatele, předpokládaná doba zpracování a vyzvednutí (cca do 30 minut, případně následující pracovní den), datum a kontaktní místo. Žádost je odeslána pracovníkem kontaktního místo na Rejstřík trestů, kde se manuálně zpracuje a odešle se elektronicky zpět na kontaktní místo. Hotový výpis z Rejstříku trestů si žadatel může na základě této žádosti po předložení průkazu totožnosti vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě. Žadatel nemusí výpis vyzvednout ve stejný den, kdy žádost podal. Pokud žadatel nemá zájem si výpis vyzvednout na kontaktním místě, lze jej v listinné formě zaslat přímo na adresu žadatele.

V případě, že žádost nemůže být vyřízena elektronicky a musí být zpracována manuálně na pracovišti rejstříku trestů v Praze, musí žadatel požádat o výpis dle § 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. formou písemné žádosti. Ověřující úřad ověří totožnost žadatele po předložení průkazu totožnosti a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50 Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů, Soudní 1, Praha. Výpis z rejstříku trestů v listinné formě bude zaslán přímo na adresu žadatele.

 

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě uvedení listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

- na základě listu vlastnictví žadatel musí uvést číslo listu vlastnictví a katastrální území
- na základě seznamu nemovitostí žadatel musí uvést katastrální území a část obce, kde je budova umístěna, u stavby číslo popisné (č. evidenční) nebo číslo stavební parcely, u výpisu bytové jednotky musí znát i přesné číslo bytu v domě. U pozemku parcelní číslo požadované nemovitosti se hledá podle parcely - stavební, pozemková, parcela ve zjednudošené evidenci (povinná položka kmnenové číslo, poddělení čísla - například: 1085/12).

 
Výpis z Živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík je úřední seznam podnikatelů podnikajících na základě živnostenského povolení, informační systém veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní a krajské živnostenské úřadu, do něhož Živnostenský úřad ČR zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru souvisejícího s provozováním živností.

O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě uvedení IČ (identifikačního čísla) organizace.

 

Výpis z Obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejný seznam fyzických a právnických osob. Je veden příslušným rejstříkovým soudem. Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti a družstva, některé podnikající zahraniční osoby, fyzické osoby, které jsou podnikateli a o zápis požádají a další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě uvedení IČ (identifikačního čísla) organizace.

Pracovník kontaktního místa může vydat:

- úplný výpis, ve kterém jsou obsaženy všechny informace, které byly zapsány po dobu existence firmy

- výpis platných, který obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Umožňuje žadateli zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Má pouze informativní charakter a nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb. Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy.

Výpis lze vydat:

- osobě, které se výpis týká, na základě předloženého platného dokladu totožnosti (občanský průkaz). To znamená, že výpis lez vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

- zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci. Zmocněnec prokáže totožnost předložením dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad).

Vzhledem k urychlení vyřízení žádosti se doporučuje předložit i řidičský průkaz (není povinné).

 
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Tato služba je určena především firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje (dále MMR) jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikace dle § 53 a 54 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě uvedení IČ (identifikačního čísla) organizace.

 

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (MA ISOH)

Jedná se o systém pro evidenci přijatých autovlaků vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovlaky.

Pro evidence autovlaků se provozovatelé autovrakovišť musí zaregistrovat na MA ISOH z důvodů získání přístupových údajů do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování této činnosti získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Pro vydání přístupu potřeba předložit následující doklady:

  • identifikace provozovatele – výpis z obchodního rejstříku, příp. živnostenské oprávnění
  • identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti (občanský průkaz)
  • plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na příslušném formuláři, který je k dispozici na kontaktním místě.

Pracovník Czech POINT provádí kontrolu totožnosti za účelem ověření, zda je daný žadatel oprávněn jednat za příslušnou instituci.

 

Pracovník kontaktního místa může provést:

- registraci a vydání přístupových údajů

- změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům

- vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Podrobnější informace o problematice autovraků lze dohledat nahttp://autovraky.cenia.cz/v sekci Odpadové hospodářství.

 
Výpis z insolvenčního rejstříku

Základní úlohou insolvenčního rejstříku je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Jeho prostřednictvím jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Více informace naleznete na příslušných stránkách ministerstva vnitra.

O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě uvedení IČ (identifikačního čísla) příslušné organizace a podle osobních údajů (konkrétní osoby).

 
Datové schránky

Na základě zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje komunikaci mezi orgány veřejné moci a veřejností, vznikla povinnost orgánům veřejné moci a dalším subjektům doručovat a přijímat písemnosti přes systém datových schránek. S platností od 1. 7. 2009 mají orgány veřejné moci a právnické osoby datovou schránku zřízenu povinně, fyzické osoby si ji mohou dobrovolně zřídit na kontaktních místech Czech POINT.

Potřebné informace jsou uvedeny na http://www.datoveschranky.info/, poradenská linka 270 005 200 v pracovní dny od 8.00 – 18.00 hod.

V souvislosti s účinností výše uvedeného zákona se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek.  Pomocí datové schránky lze posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě.

Při jakémkoliv podání musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě úředně ověřené plné moci, která je sepsána za tímto účelem.

V případě, že je zřizována datová schránka pro právnickou osobu na žádost, je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady či jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.

Všechny dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti vždy spadají do správního řízení. V těchto případech je konverze prováděna zdarma.

 

Další důležité informace:

- ministerstvo zašle do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce osobě uvedené v § 8 odst. 1 až 4 zák. č. 300/2000 Sb., příp. administrátorovi, bezodkladně po zřízení datové schránky. Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 nebo administrátora, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám -  ihned po přihlášení je nutno změnit přihlašovací údaje. Vygenerované heslo platí pouze pro 5 přihlášení, pak se přístupové údaje trvale zablokují. Každé nové heslo platí pouze 90 dní.

Do uplynutí této doby je tedy vždy nutné si ho změnit

- datové zprávy zůstávají ve schránce 90 dní

- pokud se vyskytnou potíže s přihlašováním do datové schránky, je možné přihlašovací údaje nechat na kontaktním místě zneplatnit a nechat si vydat nové. Poprvé je znovuvystavení přístupových údajů bezplatné, pokud se žádá o další zneplatnění přístupových údajů dříve než za 3 roky, je úkon již zpoplatněn ve výši 200 Kč. O zneplatnění přístupových údajů může požádat pouze jejich držitel osobně, musí k tomu jednoznačně prokázat svoji totožnost s pomocí dokladů, obsahujících shodné údaje s těmi, se o něm vede systém ISDS jako o uživateli. O zneplatnění tedy nemůže požádat jiná osoba a není ani možné k tomu jinou osobu zmocnit.

 

K dalším službám poskytovaným kontaktním místem Czech POINT jsou:

- znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

- opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

- přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

- zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

- žádost, aby datová schránka plnila/neplnila funkci orgánu veřejné moci

- zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím orgánů veřejné moci

Tyto služby jsou prováděny zdarma.

 

Dále:

- Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

V současné době je možné doručovat touto cestou pouze faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení.

Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.

 
Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze na žádost slouží pro veřejnost ke konvertování dokumentů. Dokumenty se ukládají v Centrální evidenci ověřovacích doložek provedených konverzí.

Zákon č. 300/2008 Sb. definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat. Jsou to především dokumenty, jejichž jedinečnost nelze nelze konverzí nahradit: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Při konverzi listiny do elektronické podoby je úhrada nosiče CD provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi, příp. si lze donést vlastní CD nebo DVD.

 

Centrální úložiště ověřovacích doložek

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vede systém Czech POINT centrální evidenci všech ověřovacích doložek provedených autorizovanou konverzí dokumentů. Výstup z autorizované konverze je možné ověřit na adrese http://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/. Pro kontrolu je nutné zadat do pole Identifikační číslo ověřovací doložky – číslo provedené konverze, které je umístěno na dokumentu pod 2D kódem. Systém pak zobrazí původní ověřovací doložku z centrálního úložiště ověřovacích doložek tak, jak byla vytvořena při samotné konverzi.

 
Úschovna systému Czech POINT

Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro autorizovanou konverzi dokumentů a využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze.

Při konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby na kontaktním místě Czech POINT lze zkonvertovaný dokument pro další použití uložit do úschovny. Zkonvertovaný dokument bude v úschovně uložen po dobu 3 dnů.

Při konverzi dokumentu z elektronické formy do listinné může být elektronický dokument uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT konvertován do listinné podoby. Dokument určený pro konverzi může být uložen v úschovně až 30 dnů.

Dokument uložený pro potřeby konverze musí být ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší. Dále musí být v případě provedení konverze na žádost označen elektronickým podpisem.

Nevyzvednuté či nezkonvertované dokumenty budou po uplynutí stanovené doby automaticky smazány.