Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Poplatky

Poplatek je jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou službu. Poplatky se člení například na správní, soudní, místní a další.

Úřad městského obvodu Pardubice III vybírá místní poplatky tak, jak je mu uloženo zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích. Jejich vybírání je upraveno jednotlivými obecně závaznými vyhláškami.

Dále jsou vybírány správní poplatky za jednotlivé požadované úkony. Jejich vybírání je upraveno zákonem č.634/2004 Sb.,    o správních poplatcích.

 

MÍSTNÍ POPLATKY
Úplná znění obecně závazných vyhlášek.

 

za komunální odpad 650 Kč za osobu / rok
ze psů 200  až 1500 Kč za rok
za užívání veřejného prostranství 10 až 20000 Kč/den

 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Stanovné zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 

ověřování (vidimace a legalizace) 30 Kč / 1 strana/podpis
CzechPOINT od 30 Kč

vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (výkopy, skládky 
materiálu, umístění reklamy, vyhrazené stání apod.)

100 až 1000 Kč
vydání povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci 500 Kč
   

Upozorňujeme, že výše uvedený přehled slouží jen pro základní orientaci a není úplný. Všechny poplatky mají stanoven okruh osob, které jsou od jejich placení osvobozeny - podrobnosti  jsou dále v uvedených právních předpisech.

Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb

Informace pro poplatníky místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb (provozovatele předzahrádek, trhovce, provozovatele prodejních zařízení před svou prodejnou či provozovnou apod.) na území městského obvodu Pardubice III, že pro letošní rok 2021 jim byl z důvodu mimořádné události (pandemie COVID-19) tento poplatek prominut. Zároveň upozorňujeme poplatníky, že prominutí je nezbavuje povinnosti podat správci poplatku ohlášení užívání veřejného prostranství dle termínů daných obecně závaznou vyhláškou. V ohlášení uvedou, že jim byl poplatek prominut a nebudou nic hradit.