Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Voličské průkazy

Volba prezidenta 2018.

VP 2018

V pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna 2018 se ve standardních hodinách (pátek 14:00  – 22:00 hodin; sobota 08:00 – 14:00 hodin) uskuteční volba prezidenta České republiky. Nebude-li prezident zvolen již v I. kole volby (kandidát by pro zvolení musel dosáhnout více než 50 % platných hlasů), II. kolo se pak uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018, a to ve stejných časech. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Voličské průkazy

Při volbě prezidenta České republiky může volič hlasovat na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu. Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu u „svého“ obecního úřadu příslušného dle místa jejich trvalého pobytu již od 28. srpna 2017, kdy byla volba prezidenta republiky vyhlášena, avšak voličům tyto průkazy budou moci být vydávány (zasílány) nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017.

O vydání voličského průkazu může volič požádat následujícími způsoby:

  • PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 5. ledna 2018 do 16.00 hodin (do této doby musí být žádost obecnímu úřadu doručena). Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (= volič žádost např. zaslal poštou). V této souvislosti připomínáme, že ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku. Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).

  • OSOBNĚ - na našem úřadě nejpozději do středy 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.