Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Základní údaje o obvodu

Městský obvod Pardubice II jakožto organizační jednotka města Pardubice se svým zastupitelstvem a úřadem vznikl v roce 1997 a tvoří jej katastrální území Pardubice na pravém břehu řeky Labe. Tato řeka tvoří jižní hranici městského obvodu, zatímco jeho severní a východní hranice je zároveň hranicí města, které zde sousedí se Starým Hradištěm a Brozany nad Labem. Na západě potom městský obvod Pardubice II sousedí s obvodem Pardubice VII, konkrétně od severu k jihu s částmi Ohrazenice, Trnová a Rosice nad Labem. Přes řeku Labe městský obvod Pardubice II sousedí s centrálním městským obvodem Pardubice I.

Městský obvod Pardubice II má rozlohu 459 hektarů (5,9% rozlohy města) a podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 v něm žije 20 564 obyvatel (22,7% celkového počtu obyvatel města). Území Pardubic II se skládá z částí Polabiny a Cihelna.

Ještě v polovině 20. století byly na většině území městského obvodu Pardubice II převážně pole a louky s výjimkou nemnoha rodinných domků v části Cihelna. Počátkem šedesátých let zde započala výstavba panelového sídliště Polabiny, které je dnes největší v celém Pardubickém kraji a žije zde drtivá většina obyvatel městského obvodu. V části Cihelna je pak ještě menší panelové sídliště zvané Pardubice - Sever, které přímo sousedí s původní Cihelnou a Stavařov, kde opět převládají panelové domy. Mezi obytnou zástavbou a řekou Labe se podařilo kolem původních (slepých) ramen Labe a podél řeky zachovat poměrně široký pás zeleně sloužící převážně rekreaci.

Mezi Polabinami a Cihelnou se nachází stále se rozrůstající areál Univerzity Pardubice včetně vysokoškolských kolejí, univerzitní knihovny, poslucháren apod. V současné době se připravuje výstavba nové budovy fakulty chemicko-technologické, čímž bude dovršeno přestěhování vysoké školy z centra do univerzitního městečka v Pardubicích II. Kromě univerzity se v Pardubicích II nachází mimo jiné také Integrovaná střední škola, Střední odborné učiliště plynárenské, čtyři základní školy a šest škol mateřských.

Na Cihelně se poblíž řeky Labe nachází nedávno zmodernizované městské koupaliště, které využívají obyvatelé nejen z Pardubic ale i z širokého okolí. O kousek dál je pak ještě slepé rameno Labe a zahrádkářská osada Labské kouty. Území na severu Pardubic II se nazývá Fáblovka a jsou zde různé průmyslové či komerční areály.

 

obyvatelstvo úhrnem 20564
    podíl žen v % 52,1
rozloha území v hektarech 459
hustota zalidnění (osoby/km2) 4483
   
obyvatelstvo podle věku  
0 - 14 let 3340
15 - 59 let 13198
60 - 64 let 1435
65 a více let 2588
   
obyv. podle rodinného stavu  
svobodní 7054
vdané, ženatí 9852
rozvedení 2261
ovdovělí 1248
   
podíl věřících obyvatel v % 20,7
   
obyv. 15 letí a starší podle vzdělání  
bez vzdělání 29
základní a neukončené vzdělání 2439
vyuč. a stř. odborné bez maturity 5823
úplné střední s maturitou 5433
vyšší odborné a nástavbové 866
vysokoškolské 2415
   
cenzové domácnosti celkem 9471
   
ekonomicky aktivní obyvatelé 10788
žáci, studenti, učni 3205
nepracující důchodci 4596
   
domy celkem 496
    trvale obydlené domy 485
   
vlastnictví trvale obydlených domů  
soukromá fyzická osoba 91
obec, stát 111
bytové družstvo 158
ostatní vlastníci 124
   
trvale obydlené domy s počtem bytů  
1 93
2-3 15
4-11 49
12+ 325
   
průměrné stáří trvale obydl. domů 29
   
materiál nosných zdí  
stěnové panely 338
cihly, tvárnice, cihlové bloky 129
   
byty celkem 9350
trvale obydlené byty 8733
   
zdroj: ČSÚ (SLDB 2001)