Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stavbařů, Rosická

Popis akce

zahájení: 15. 10. 2018
dokončení: 30. 6. 2019
zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a.s.
projekt: VECTURA Pardubice, s.r.o.

Stav

Ulice Rosická je obslužnou komunikací v okrsku sídliště Polabiny 1 (úsek mezi ulicemi Stavbařů a Mladých byl regenerován v roce 2017). Asfaltová vozovka má zřízen jednostranný parkovací pruh pro podélné stání, počet parkovacích míst je nedostatečný. Oboustranné chodníky místy s dožilým povrchem z litého asfaltu. Ulice Stavbařů je slepá a na jihu navazuje na centrum Polabiny 1 regenerované v roce 2001. Asfaltová vozovka s dožilým povrchem, na jedné straně povoleno parkování na chodníku, na druhé straně jsou parkovací zálivy až za chodníkem, který se při parkování musí přejíždět.

V roce 2015 byla zpracována architektonická studie. Na základě připomínek obyvatel byl následně záměr upraven a nyní se týká především komunikací (chodníky, vozovky, parkování), přičemž koncepčně navazuje na rekonstruovanou část ulice Rosické nebo Varšavské. 

Projektová dokumentace byla dokončena v listopadu 2017, stavební povolení bylo vydáno v lednu 2018. Akce byla předmětem žádosti o státní dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť, výzvu pro rok 2018 poprvé po mnoha letech nevypisovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ale Státní fond rozvoje bydlení, který má nyní dotační program na starosti. Výzva byla vypsána v červenci a žádosti se mohly předkládat do 4. 9. 2018. Naše žádost splnila stanovené podmínky, ale 26. 11. 2018 bylo oznámeno její zamítnutí z důvodu velkého množství žadatelů (celkem bylo18 schválených žádostí a 51 neschválených).

Kvůli zajištění financování byl záměr předložen k projednání Zastupitelstva města Pardubic s žádostí o podíl rozpočtu města ve výši 6 mil. Kč. Ten byl schválen koncem dubna 2018. Ve druhé polovině června 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, obálky s nabídkami byly otevřeny 23. 7. 2018. Vybraného dodavatele schválila Rada města Pardubic 20. 8. 2018 a smlouva o dílo byla podepsána 19. 9. 2018. Staveniště bylo předáno 15. 10. 2018. S ohledem na klimatické podmínky byla stavba záhy přerušena, aby pokračovala na jaře 2019. Souběžně se ještě dokončovaly nezbytné předcházející akce jiných investorů, a to rekonstrukce kanalizace a plynovodu.

Rekonstrukce byla zahájena ulicí Stavbařů, která by měla být dokončena do 26. 5. 2019. Následovat bude ulice Rosická v úseku Stavbařů - Kosmonautů s tím, že termín dokončení celé akce je smluvně stanoven na konec června 2019.

Návrh

Vozovka - obě ulice v zóně Tempo 30; živičný kryt

Zpomalovací prvky - široký zpomalovací práh na vjezdu do ulice, na němž bude umístěn stávající přechod pro chodce a současně bude tvořit začátek zóny Tempo 30 (obdobně jako v protější ulici Varšavské - regenerace v roce 2015) a dále pak zvýšená plocha křižovatky Rosická - Stavbařů, na níž budou rovněž místa pro přecházení

Parkovací místa - parkování po obou stranách vozovky, v ulici Stavbařů po obou stranách zálivy na kolmé stání, v ulici Rosické na podélné

Chodníky - provedení v betonové skladebné dlažbě v šíři 2 - 2,5 m

Přístřešky na kontejnery - nové přístřešky budou umístěny přibližně ve stejných místech jako dosud a budou z betonových tvarovek se zastřešením obloukovou střechou z trapézového plechu

Mobiliář - před každým vchodem bude umístěn stojan na kola; dvě dětská hřiště (opravená a nově vybavená v roce 2014) zůstanou beze změny

Veřejné osvětlení - počet a přibližné umístění lamp zůstává stejné, nové jsou stožáry a kabeláž, v ulici Rosická rovněž svítidla; v ulici Stavbařů jsou dvě lampy umístěny v chodníku, jelikož množství podzemních inženýrských sítí neumožnilo jiné vhodnější umístění

 Rekapitulace:

všeobecné položky 203 250,00 Kč
komunikace a zpevněné plochy 9 242 923,31 Kč
přeložka veřejného osvětlení 587 225,42 Kč
kontejnerová stání 760 542,16 Kč
celkem bez DPH 10 793 940,89 Kč
celkem včetně DPH 21% 13 060 668,48 Kč