Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sever - centrum

Popis akce 

studie:

Marcel Vondra, Dagmar Loskotová - Nechanická, Tereza Havránková

Návrh

Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic nechal zpracovat architektonickou studii centrálního prostoru sídliště Sever. Zadání bylo vypracováno ve spolupráci s městským obvodem Pardubice II a bylo projednáno na setkání s veřejností dne 26. 4. 2018. Pracovní verze studie byla prezentována na veřejném setkání dne 3. 4. 2019. 

Na základě studie bude městský obvod Pardubice II připravovat další fáze projektové dokumentace s tím, že realizace se předpokládá ještě v tomto volebním období 2019-2022. Náklady na realizaci všech navržených opatření studie odhaduje na 54 mil. Kč, což přesahuje možnosti rozpočtu městského obvodu. Budeme tedy usilovat o participaci rozpočtu města, případně bude nutné projekt členit na etapy a realizovat postupně. 

Hlavní myšlenkou návrhu je otevření veškerých veřejných prostor a jejich funkční i optické propojení. Nejdůležitějším zásahem je zrušení oplocení areálu školy a připojení tohoto území k veřejnému prostranství. Dále se počítá s odstraněním bariér - zejména betonových záhonů - květináčů před samoobsluhou. Při vytváření nové tváře veřejného prostranství je využito modelace terénu u budovy školy pro osazení prvků městského mobiliáře i herních prvků pro dětské hřiště. Podél svahu je zamýšleno suché retenční koryto pro sběr a postupné vsakování dešťových vod z vydlážděných ploch náměstí. V řešeném území jsou vytvořeny tři základní funkční zóny. V centru sídliště je to společensko-kulturní zóna, tvořící nové „náměstí” mezi budovami služeb a škol. K náměstí přiléhá prostor mezi restaurací a stánky vyčleněný pro restaurační předzahrádky a osazený pravidelným rastrem stromů vytvářejícím příjemné místo pro posezení. Druhá zóna je přírodně rekreační (prostor od náměstí směrem k ulici K Cihelně) a třetí sportovně-relaxační (upravené plochy stávajících hřišť a sportovišť včetně zpřístupněného školního hřiště).

Plné znění finální verze studie naleznete na níže připojeném odkazu.