Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mladých

Mladých

Popis akce

zahájení: 20. 7. 2017
dokončení: 5. 11. 2017
zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a.s.
projekt: PRODIN a.s.

Stav

Ulice Mladých je obslužnou komunikací v okrsku sídliště Polabiny 1, od křižovatky se slepou ulicí Družstevní (regenerace v roce 2008) západním směrem nese název Rosická. V lokalitě se nachází základní škola a dvě mateřské školy. Chybí zde bezpečná místa pro přecházení, zejména v ranní špičce je zde neúnosná doprvní situace - velká frekvence chodců v kombinaci s množstvím vozidel přivážejících děti do ZŠ a MŠ.

Před samotným vyhotovením návrhu bylo provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření v rámci projektu Bezpečné cesty do škol, který pro odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic zpracovala Nadace Partnerství. Na přelomu května a června 2015 probíhal na zúčastněných školách (ZŠ Polabiny 1, MŠ Pastelka - Rosická a MŠ Mladých) dotazníkový průzkum spojený s identifikací míst, které žáci při své cestě do školy vnímají jako rizikové. 10. listopadu 2015 se v 17 hodin v jídelně ZŠ Polabiny 1 (Družstevní) uskutečnila veřejná prezentace výsledků projektu a návrhu dopravních opatření v lokalitě. Podrobnější informace si můžete prostudovat zde. Koncem roku 2015 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení.

Návrh

Vozovka - celá ulice v zóně Tempo 30, živičný kryt (z části nová konstrukce), jednotná šíře 5 m

Přechody pro chodce - 1 stávající přechod osvětlen a zřízeny dva nové přechody včetně osvětlení (na zvýšených plochách, které současně slouží jako zpomalovací prvek); jeden nový přechod má být v ulici Rosické v blízkosti křižovatky s ul. Mladých a druhý bude navazovat na centrum Polabin 1 s tím, že bude směřovat do nově navrženého doplňkového vchodu do areálu základní školy

Parkovací místa - parkování po obou stranách vozovky, v západní a jižní části doplněny zálivy na podélné stání, v centrální části pak zálivy na šikmé stání, které je z hlediska rychlého parkování nejpraktičtější; v zatáčkách, kde by auta překážela v rozhledu nebude parkování umožněno

Chodníky -  provedení v betonové skladebné dlažbě

Mobiliář - v místech nežádoucího parkování a pohybu chodců je z bezpečnostních důvodů navrženo zábradlí; před nově navrženým vchodem do ZŠ jsou umístěny lavičky

Rekapitulace (Kč):

Zemní práce 2 324 744
Zakládání 144 141
Svislé a kompletní konstrukce 216 000
Vodorovné konstrukce 265 487
Komunikace pozemní 3 203 507
Trubní vedení 139 071
Ostatní konstrukce a práce - bourání 1 629 439
Přesun sutě 1 226 871
Přesun hmot 400 788
Konstrukce zámečnické 129 165
Všeobecné položky 106 000
Nasvětlení přechodů 305 934
Cena celkem 10 091 147
DPH 21% 2 119 141
Cena celkem včetně DPH 12 210 288