Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Bajkal (studie úprav okolí)

Na úpravy okolí Bajkalu je zpracována studie, jejímž předmětem jsou úpravy břehu a nejbližšího okolí jezera Bajkal v Polabinách – Pardubicích. Zejména je řešena návaznost a poloha pěších tras a celkový charakter břehu jezera. V roce 2018 bude realizována první etapa akce zahrnující především spojovací chodník mezi stezkou a ulicí Hradeckou podél jižního břehu Bajkalu. Součástí této etapy bude i veřejné osvětlení a stupně do vody. Blíže viz - situace 1. etapa.

autor:

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Hlavní východiska návrhu

  • Zachovat přírodní charakter břehu jezera daný přirozeným vývojem
  • Zajistit dopravní napojení hlavních pěších tras, zejména propojení autobusové zastávky Stavařov a hlavní osy Polabiny – centrum
  • Vytvořit cíle krátkodobé rekreace na břehu jezera
  • Zajistit přístup k vodní hladině

Koncepce návrhu

  • Soustředění hlavního přístupu k vodní hladině na jihozápadní straně s doplněním na dalších místech kolem jezera. Sjednocení všech prvků do stejného charakteru přístupových schodišť k vodě.
  • Zachování oddělení přístupové plochy na západním okraji od cyklistické stezky, ale zjednodušeným principem  zelené porostlé stěny bez romantizujících detailů.
  • Zachování pontonu nad vodou v jednodušším tvaru a přístupu k němu bez nutnosti posunu v případě možné hudební produkce.
  • Zachování omezeného počtu tradičních odpočivných sezení kolem jezera.

Komunikační trasy

Komunikační řešení spočívá ve dvou rovinách.

Propojení hlavního pěšího komunikačního systému mezi stanicí autobusů na Stavařově na východě a pěší a cyklistické trasy Polabiny-centrum je řešeno chodníkem se smíšeným provozem cyklistů a chodců v šířce 4 m s přímým trasováním nejkratším efektivním způsobem.

Okruh kolem jezera Bajkal  navazuje na stávající napojovací body u částečně realizovaného chodníku na severozápním okraji, na terasu u bytového domu na severu a chodníku k zastávce na Stavařově. Okruh je doplněn souběžnou trasou s výše uvedeným chodníkem podél jižní strany jezera, která lemuje jeho břeh a na jihovýchodní hraně se propojuje se systémem ploch zpřístupňujících vodní plochu jezera. Okruh slouží kromě zajištění přístupu i k jako procházkový okruh a má organicky vedenou trasu. Na jižním okraji trasa sestoupí k vodní hladině a návrat na horní úroveň je po schodišti. Toto řešení zpřístupní vodní hladinu bezbariérově.

Styk procházkového okruhu s cyklostezkou na východním okraji je řešen pevným předělem ve formě plotu nebo zelené stěny tak, aby donutil chodce ke vstupu do stezky pouze v určených bodech.

Prvky přístupu k vodní hladině

K zajištění přístupu k vodní hladině jsou navrženy betonové prefabrikované stupně ve výšce 300 mm sestupující od úrovně chodníku až do vodní plochy. Na jednotlivé úrovně lze umístit připevněné odklápěcí sedáky z odolného materiálu (tvrdé dřevo, Ewerwood apod.), které budou rozmístěny nepravidelně a nahodile. Na boku bude umístěn užší prefabrikát schodišťový s výškou stupně 150 mm, který bude zajišťovat standardní možnost přístupu k jednotlivých úrovním.

Na západním okraji je toto řešení doplněno o nepravidlný sestup odlišného charakteru, kde jednotlivé úrovně tvoří strukturu menších ploch umístěných tak, aby nebyl v žádném bodu větší výškový rozdíl naž 300 mm. Tyto plochy jsou betonové monolitické s horní plochou masivního řezaného kamene s hrubým povrchem.

Molo

Je navržena možnost přístupu až nad vodní hladinu ve formě mola, které má tvar mnohoúhleníku a je přístupné dvěma úzkými moly. Toto řešení by bylo bez zábradlí a jiných opatření. Molo je navrženo v poloze, která umožňuje i hudební produkci bez dalšího posunu.