Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pořádání veřejných akcí - povinnosti pořadatelů

Upozorňujeme pořadatele a odpovědné osoby na povinnosti týkající se pořádání veřejných akcí, které vyplývají zejména z následujících právních předpisů:

  • Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č.6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/02014. č. 6/2014 a č. 3/2015,
  • Zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku v platné znění jsou pořadatelé veřejné akce, která se koná na území MO Pardubice II, povinní podat Oznámení o pořádání veřejné akce, a to nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem akce (možnost využití přiloženého Formuláře: Oznámení o pořádání veřejné akce) MO Pardubice II.

Jedná-li se o pořádání ohňostroje podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, či ohňostrojné práce s využitím pyrotechnických výrobků uvedených v příloze č. 3 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, je odpovědná osoba na základě výše zmíněného zákona navíc povinna podat MO Pardubice II Ohlášení ohňostroje/ohňostrojné práce, a to nejméně 2 pracovní dny před uskutečněním akce (možnost využití přiloženého Formuláře: Ohlášení ohňostroje).

Oblast práva shromažďovacího je upravena zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.

Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Veřejným shromážděním nejsou:

  • shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;
  • shromáždění související s poskytováním služeb (průvodcovská, pohostinská, reklamní činnost apod.);
  • jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (kulturní, zábavní, sportovní akce apod.).

Shromáždění konané na území MO Pardubice II je nutno oznámit Úřadu městského obvodu Pardubice II. Oznámení  v písemné formě je nezbytné doručit úřadu alespoň 5 dnů před konáním shromáždění (možnost využití přiloženého Formuláře: Oznámení o konání shromáždění).