Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak postupovat při podání žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa?

Žádost o souhlas s odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa do 1 ha je třeba podat na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic. V případě odnětí nad 1 ha je příslušný k vyřízení žádosti krajský úřad.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa stanoví náležitosti žádosti. Těmi jsou zdůvodnění požadavku, výpis z evidence nemovitostí na lesní pozemek, snímek katastrální mapy se zákresem, souhlas vlastníka a uživatele lesního pozemku se stavbou, vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře, výpočet poplatku za odnětí funkcí lesa, IČO nebo datum narození žadatele, pokud žadatelem není vlastník také výpočet ztrát na produkci vypracovaný odborným soudním znalcem. Dále pak územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává.

Kontakty pro další informace