Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Z čeho se skládá památkový fond České republiky?

Z kulturních památek zapsaných do státních seznamů kulturních památek podle dřívějších právních předpisů a z movitých a nemovitých věcí prohlášených za kulturní památky podle platných právních předpisů.

Podle dříve platného zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, se historické objekty považované za kulturní statky zapisovaly do státních seznamů kulturních památek vedených Krajskými středisky státní památkové péče a ochrany přírody. Po nabytí účinnosti v současnosti platného zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, se památky zapsané ve státních seznamech považují za kulturní památky podle tohoto zákona. Od účinnosti platného zákona se památkový fond rozšiřuje výhradně prohlášením věci za kulturní památku Ministerstvem kultury. Evidence památek se provádí zápisem do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který vede Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze.

Kontakty pro další informace