Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Chci zrušit trvalý pobyt osobě, která bytě nebo domě nebydlí, co budu potřebovat?

O zrušení trvalého pobytu rozhodne ohlašovna na základě podané písemné žádosti oprávněné osoby a prokázání splnění podmínek pro zrušení trvalého pobytu.

Podmínky jsou dvě, první je zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části a druhá je neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem. Žadatel o zrušení trvalého pobytu doloží oprávněnost své osoby k podání žádosti například dokladem o vlastnictví nemovitosti (popř. si tuto skutečnost úřad sám náhledem do katastru nemovitostí ověří), platnou nájemní smlouvou apod.. Prokazování zániku užívacího práva k nemovitosti se dokládá nejčastěji dokladem o zániku vlastnického práva (výpis z katastru, převodní smlouva), dokladem o ukončení nájmu (nájemní smlouva na dobu určitou, dohoda o ukončení nájmu, výpověď z nájmu apod.), dohodou o vypořádání společného jmění manželů apod.… Neužívání objektu se prokazuje nejčastěji svědectvím jiné osoby, či listinnými důkazy jako (např. předávacím protokol při ukončení nájmu, protokol o exekučním vystěhování apod.)

Kontakty pro další informace