Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Prodává, pronajímá nebo dává do výpůjčky město své pozemky, jaký je postup?

Ano, po schválení v orgánech města.

Zájemce o pozemek ve vlastnictví města podá na Odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí vyplněnou žádost na formuláři „Žádost o pozemek, stavbu“ doloženou výpisem
z listu vlastnictví, snímkem katastrální mapy, popř. se zákresem části pozemku. OPPN zajistí k žádosti vyjádření dotčených odborů MmP a příslušné rady městského obvodu, dále je žádost předložena Komisi pro pozemky a reklamu, která žádost projedná. V případě nájmu a výpůjčky - po projednání žádosti v komisi pro pozemky a reklamu je žádost předložena ke schválení RmP. V případě prodeje - po projednání žádosti v komisi pro pozemky a reklamu s kladným doporučením bude se žadatelem dohodnuto vyhotovení znaleckého posudku o ceně v místě a čase obvyklé za 1 m2. Zároveň upozorňujeme žadatele, že kladné doporučení komise není rozhodnutím konečným. Následně bude žádost předložena k projednání Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic. Konečné rozhodnutí o prodeji pozemku je v kompetenci ZmP. Návrhy smluv po schválení v orgánech města  připraví OPPN. Kupní smlouvy jsou po podpisu smluvními stranami dále předány k provedení vkladu vlastnického práva katastrálnímu úřadu.

Podrobnější informace najdete v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Kontakty pro další informace