Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Povolení připojení sjezdu nebo místní komunikace na silnici II. nebo III. tř.?

Řádně vyplněnou žádost o vydání povolení připojení, ke které je nutno doložit:
- situační nákres, včetně rozhledových trojúhelníků, splňující ČSN 73 6102, ČSN 736101, ČSN 73 6110,
- ověřené doklady o pozemcích (snímek katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, výpis z listu vlastnílů). V   případě, že žadatel není vlastníkem pozemků, prokázání jiného užívacího práva k pozemkům.

Dále si před vydáním povolení silniční správní úřad musí vyžádat k žádosti:
- předchozí stanovisko vlastníka komunikace, a to od Správy a údržby silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, která je pověřena výkonem správy a údržby silnic II. a III. třídy. (pokud chcete řízení urychlit, můžete si tento souhlas vlastníků komunikace vyřídit již dříve a doložit ho silničnímu správnímu úřadu se žádostí)

Kontakty pro další informace