Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

VYUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ DOPRAVY

Území dotazované průzkumem PCE + FUA               

Obecně základním ukazatelem dopravního chování je míra využívání různých způsobů dopravy. Pokud uvažujeme všechny cesty, které obyvatelé Pardubic nebo okolí absolvují, liší se jejich dopravní chování zejména ve využívání osobního automobilu. Obyvatelé Pardubic využívají automobil pouze k 33 % svých cest, kdežto obyvatelé okolí Pardubic ho využívají k 54 % svých cest. Tento rozdíl je dán zejména dostupností služeb. Ve městě je většina základních služeb, jako jsou obchod, vzdělávání, pracovní příležitostí apod. rozmístěny v poměrně krátkých vzdálenostech. Obyvatelé okolí Pardubic musejí za těmito službami urazit delší cestu, jelikož se v některých obcích tyto základní služby ani nenacházejí.

Druhým výrazným rozdílem je chůze pěšky. Zatímco Pardubáci chodí v 31 % za svými cíli pěšky, tak obyvatelé okolí pouze ve 20 %. Znovu je tento rozdíl dán zejména dostupností služeb. Jednatřiceti procentní podíl je rovněž pro město Pardubice dobrou vizitkou, jelikož je tato hodnota ve srovnání s jinými obdobnými městy poměrně vysoká. Pěší doprava je z pohledu fungování dopravy ve městě tím nejlepším. Může se tak totiž přemisťovat velké množství lidí s minimálním nárokem na prostor, který je ve městě omezený. Nemá také negativní dopad na životní prostředí jako například motorová doprava produkující zdraví škodlivé plyny.

Rozdíl ve využívání městské hromadné dopravy (MHD) je 10 % ve prospěch obyvatel Pardubic, kteří ji využívají ve 22 % svých cest. Tento rozdíl je dán zejména dostupností spojů MHD. Ve městě jezdí spoje s vyšší četností než na okrajích města a v některých okolních obcích není MHD ani provozována. Rovněž je ve městě celkově kratší vzdálenost k nejbližší zastávce MHD. Důležitá je také konkurenceschopnost z pohledu doby jízdy vozidel MHD oproti osobním automobilům. Pokud cestující MHD a řidič automobilu jedou z obce na okraji města do centra města, je rozdíl v celkovém čase jízdy větší, než když jedou krátkou vzdálenost po městě. Znamená to tedy, že konkurenceschopnost MHD vůči automobilu je ve městě větší, než na okraji města či v okolních obcích.

V neposlední řadě je využívána také cyklistická doprava a to ve 14 % cest. Zajímavé je, že ve využívání bicyklu není rozdíl mezi obyvateli Pardubic a okolí, kde má dokonce o dva procentní body vyšší zastoupení, než MHD. Takto vysoký podíl cyklistické dopravy ovlivňuje zejména geografie území, jelikož se nacházíme ve velmi rovinatém terénu. Dalším důležitým faktorem je rovněž cyklistická infrastruktura napojující okolní obce cyklistickými stezkami. Problematice cyklodopravy se bude věnovat jedna celá kapitola v některém z příštích Radničních zpravodajů.

Z výše zmíněného vyplývá, že obyvatelé Pardubic mají z pohledu tzv. udržitelné dopravy lepší chování, než obyvatelé okolí. Ti využívají automobil více, než obyvatelé Pardubic. Z tohoto úhlu pohledu je pro město výhodnější, pokud nově příchozí obyvatelé bydlí přímo ve městě, než v jeho okolí. Lze totiž předpokládat, že budou spíše chodit pěšky, jezdit na kole nebo využívat MHD, než obyvatelé okolních obcí, kteří ve více než polovině svých cest sedají za volant automobilu.

 

Další sledovanou kategorií cest jsou všechny ty, které začínají i končí ve městě. Typicky se jedná o obyvatele Pardubic, kteří jedou například do práce nebo do školy, která je ve městě. Nejvyšší podíl na těchto cestách má pěší doprava a to konkrétně 36 %. Důvodem je již zmíněná dobrá dostupnost základních služeb v docházkové vzdálenosti. Druhým nejvyužívanějším způsobem dopravy je individuální automobilová doprava s 27 %. Důvodem je obtížná zastupitelnost automobilu pro určité cesty, jako je například větší nákup zboží, případně špatná dostupnost do cíle cesty jiným způsobem dopravy. Například cesta přes celé město, kdy by bylo zapotřebí několik přestupů MHD a pěšky či na kole by se jednalo o „příliš velkou“ vzdálenost. Automobil poskytuje rovněž určité pohodlí a je využíván i pro cesty, které lze poměrně pohodlně a v některých případech i rychleji vykonat jiným způsobem dopravy. Z dat z dotazníků také vyplývá, že téměř polovinu (48 %) všech cest, uskutečněných automobilem po městě, vytvářejí sami Pardubáci. Přičemž pro obyvatele okolí Pardubic je cesta automobilem méně zastupitelná, než pro obyvatele města. Třetím nejvyužívanějším způsobem dopravy po městě je MHD, která je zastoupena 21 % a nemalý podíl má také cyklistická doprava s 16 %. Celkově je pozitivní, že jsou různé druhy dopravy využívány poměrně rovnoměrně.

Průzkum dopravního chování ukazuje, že každý z druhů dopravy (MHD, chůze, kolo i automobil) má v Pardubicích významné zastoupení. Srovnáme-li Pardubice s jinými českými i zahraničními městy zjistíme, že není samozřejmostí, aby jednotlivé druhy dopravy byly ve městě takto relativně rovnoměrně využívány. V Pardubicích je totiž „všude blízko“ a i přes méně či více oprávněné výhrady je stálou prioritou rozvoj MHD, pěší a cyklistické dopravy. Pardubáci mají dobré podmínky pro to, aby si zvolili ten způsob dopravy, který jim právě vyhovuje. Dokladem je právě jejich dopravní chování, které v řadě ukazatelů naplňuje cíle dopravních strategií měst západní Evropy.